Specjalna pomoc dla gmin górskich
2021-01-28

Małopolskie gminy górskie: wyjątkowo piękne i cieszące się ogromną popularnością wśród turystów. Teraz szczególnie borykają się ze skutkami pandemii. Gdy wróci normalność, jaką pamiętamy sprzed koronawirusa, zapewne szybko i w pełni odrodzi się tam turystyka.

Aby wspólnymi siłami udało się nam przetrwać ten trudny czas, polski rząd skierował do gmin górskich – czerpiących swe dochody głównie Z turystyki – specjalną ofertę wsparcia. Do 12 lutego gminy górskie mogą wnioskować o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje związane z usługami turystycznymi. Program pomocy wynosi 1 mld zł.

- To odpowiedź rządu premiera Mateusza Morawieckiego na problemy, z którymi w dobie pandemii mierzą się w szczególności gminy położenie na terenach górskich. Nasz piękny region mocno odczuwa skutki koronawirusa. Na liście ponad 200 samorządów, które mogą skorzystać ze wsparcia, są 82 gminy z Małopolski. Musimy patrzeć w przyszłość i wspólnymi siłami bilansować straty oraz napędzać rozwój gospodarki. Takie jest założenie wszystkich mechanizmów wsparcia, które opracował polski rząd. Pieniądze można będzie przeznaczyć na inwestycje związane z infrastrukturą turystyczną, jak również infrastrukturą komunalną powiązaną z usługami turystycznymi. To bilet w lepszą przyszłość. Dlatego zachęcam małopolskie gminy górskie do aplikowania o środki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Szczegóły wsparcia

Zgodnie uchwałą nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, gminy z województwa małopolskiego (wymienione w załączniku do tej uchwały) mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.
 
Wsparcie dla gminy wynosi:

1. 40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, średniorocznie w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł

lub

2. 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:

a) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
lub
b) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

W przypadku, gdyby wnioski wszystkich gmin, ujętych w załączniku nr 7 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, przekroczyły wartość 1 000 000 tys. zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby zapewnić nieprzekroczenie tej kwoty.

Wsparcie z tych środków może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:
1)    szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie,
2)    placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych,
3)    parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego,
4)    skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych,
5)    infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków.

Gmina składa wniosek do Wojewody Małopolskiego przez elektroniczną skrzynkę podawczą, sporządzony zgodnie ze wzorem wniosku określonym w załączniku nr 8 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina może złożyć tylko jeden wniosek.

Termin składania wniosków: od 13 stycznia do 12 lutego 2021 r.

Wykaz gmin województwa małopolskiego objętych wsparciem

RFIL górski RFIL górski
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj