Korzystne zmiany w polityce społecznej
2021-02-16

Możliwość przyznania usług opiekuńczych w trybie pilnym, zwiększenie kwoty zasiłku okresowego dla osób samotnie gospodarujących czy możliwość skierowania małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej – to niektóre z zaproponowanych przez ministra rodziny i polityki społecznej zmian w ustawie o pomocy społecznej. W ubiegłym tygodniu projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów.

- Zmienia się struktura naszego społeczeństwa, zmieniają się też wyzwania, z jakimi przychodzi nam się mierzyć. Do tych zmian i zarazem bieżących potrzeb dostosowuje się polityka społeczna polskiego państwa. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego szczególną troską otacza rodziny: te mniejsze i te większe, ale także te, które na jakimś etapie mierzenia się z codziennością potrzebują pomocnej dłoni. Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej to dobry kierunek. Co istotne, obejmują one także samych pracowników socjalnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.  

Korzystne zmiany dla pracowników socjalnych 

• Z 250 zł do 400 zł zwiększono kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Chodzi o osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. 

• Z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.

• Umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.

• Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

Zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

• Zniesienie odpłatności dotyczy usług, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zmiany dotyczące ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej 

• Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalona jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem – z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

• Po zmianie, zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem – z tym, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

• Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

• Dzięki rozwiązaniu, maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych, co pozytywnie wpłynie na sytuację osób pobierających to świadczenie.

Uelastycznienie możliwości przyznawania świadczeń niepieniężnych 

  • Wprowadzono możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone. 

• Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 

• Zaproponowano różne wysokości kar w zależności od liczby osób przebywających w nielegalnej placówce, tj.: 

• w przypadku, gdy w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 tys. zł;

• od 11 do 20 osób – 20 tys. zł;

• powyżej 20 osób – 30 tys. zł.

• Z 40 tys. zł do 60 tys. zł podwyższono kary w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Pozostałe rozwiązania 

• Doprecyzowano przepisy dotyczące procedury zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną. 

• Doprecyzowano przepisy dotyczące integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

• Zmieniono datę wejścia w życie zweryfikowanych kryteriów dochodowych – obowiązywać będą od 1 stycznia.

• Poszerzono możliwości realizacji usług w ramach rodzinnego domu pomocy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/


Pomoc społeczna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj