Przed zimą: służby gotowe do intensywnych i ponadstandardowych działań
2021-11-12

Ekstremalne warunki zimowe – jesteśmy na nie w pełni przygotowani. To deklaracja, jaką dziś złożyli wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie przedstawiciele małopolskich służb, inspekcji, straży oraz instytucji i podmiotów, dla których zima zawsze wiąże się z dodatkowymi, złożonymi działaniami.

Priorytet: płynność i bezpieczeństwo dostaw tlenu do szpitali w warunkach zimowych
- Przed wszystkimi służbami wielość zadań. Punktem wyjścia jest dokładny monitoring zagrożeń i bieżąca wymiana informacji. Sezon zimowy to czas, gdy zarówno Policja, jak i Straż Pożarna, zarządcy dróg, nadzór budowlany, podmioty zajmujące się pomocą społeczną i wszystkie pozostałe służby mają pełne ręce pracy. Proszę o ścisłą współpracę. Niezwykle istotna będzie ona w obszarze, na który musimy zwrócić szczególną uwagę. Wojewódzki koordynator ds. tlenu jest w stałym kontakcie ze szpitalami i monitoruje jego zużycie. Obecnie przekracza ono 25 ton na dobę i cały czas rośnie. Jeżeli zaszłaby konieczność wsparcia dostaw tlenu do szpitali, choćby w zakresie płynnego przemieszczania się po drogach samochodów dostarczających tlen, proszę, aby ten obszar traktować priorytetowo – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wśród najważniejszych tematów omówionych na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego znalazła się organizacja zimowego utrzymania dróg i infrastruktury kolejowej oraz odśnieżania obiektów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych konstrukcji dachowych. Wskazano także na kwestie związane z pomocą społeczną, zwłaszcza wsparciem dla osób samotnych,
w podeszłym wieku i bezdomnym. Swoje najważniejsze zadania podsumowała Policja, Państwowa Straż Pożarna (m.in. w obszarze współpracy z jednostkami ratownictwa medycznego oraz pomocy społecznej), Straż Graniczna (m.in. w obszarze współpracy z TOPR i GOPR). Przedstawiono również informacje na temat funkcjonowanie placówek oświatowych, opieki nad zwierzętami, a także zabezpieczenia dostaw prądu oraz gotowości urządzeń hydrotechnicznych do pracy w warunkach zimowych.

Reagujmy
Jak co roku przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiona została całodobowa infolinia pod numerem 987, za pośrednictwem której można uzyskać pomoc lub zgłosić informację o osobie mogącej jej potrzebować.

- Reagujmy, gdy widzimy kogoś w potrzebie. Zwróćmy uwagę na osoby starsze i bezdomne, które w tym trudnym okresie wymagają dodatkowego zainteresowania. Bądźmy solidarni. Telefon do właściwych służb i zgłoszenie, że ktoś może potrzebować pomocy ze względu na mroźne i niesprzyjające warunki pogodowe – może komuś uratować życie – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zapewnienie przejezdności dróg
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie. Zarządcy dróg potwierdzają przygotowanie sprzętowe, jak i osobowe do wzmożonych działań związanych z warunkami zimowymi.

Zarządca dróg krajowych potwierdza, że w pełnej gotowości od 1 listopada znajduje się 205 jednostek sprzętu, w tym 149 posypywarek opłużonych, 5 pługów wirnikowych (+2 w rezerwie), 1 unimog, 44 jednostki do odśnieżania chodników. Dodatkowo do załadunku materiałów do zwalczania śliskości wykorzystywanych jest 37 ładowarek. Na odcinkach najbardziej narażonych na zawiewanie śniegu w terminie do 30 listopada zostaną ustawione zasłony przeciwśnieżne. Obejmują one odcinki dróg o łącznej długości 14,8 km.

Istotnym elementem zapewnienia zimowego utrzymania dróg krajowych jest system monitoringu meteorologicznego w postaci zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych województwa małopolskiego m.in. 63 stacji meteorologicznych i 134 punktów kamerowych.

Przypominamy, że każdy z użytkowników dróg może na stronie internetowej GDDKiA sprawdzić, jakie warunki panują na obszarze, przez który planuje przejechać. Umożliwiają to zlokalizowane w ciągach dróg krajowych kamery oraz stacje meteorologiczne. Dostęp do tych informacji można uzyskać poprzez stronę internetową https://www.gov.pl/web/gddkia w zakładce „Serwis mapowy GDDKiA”.

Zapewnione jest również zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. Łączna liczba przygotowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich sprzętu wynosi: 115 sztuk (piaskarki, solanki, pługi, ładowarki, sprzęt do odśnieżania chodników). Zgromadzono przy tym 24,7 tys. ton materiałów, takich jak sól drogowa, materiał uszorstniający, solanka.

Pomoc społeczna
Udzielanie tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy.

Liczba gmin, które zabezpieczają miejsca schronienia dla mieszkańców gminy, wynosi 169. Liczba zabezpieczonych miejsc schronienia to 1174 (+ 10 dodatkowych), w tym: 614  miejsc (+ 5 dodatkowych) w 35 schroniskach dla osób bezdomnych (113 gmin), 193 miejsc w 16 schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (26 gmin), 274 miejsca w 8 noclegowniach (40 gmin), 93 miejsca (+ 5 dodatkowych) w  6 ogrzewalniach (5 gmin). Miejsca zabezpieczono w 22 placówkach (wg typów) zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego oraz w 32 placówkach spoza terenu województwa. 12 gmin jest podmiotem prowadzącym placówkę
(tj. Andrychów, Brzesko, Brzeszcze, Oświęcim, Chrzanów, Gorlice, Kęty, m. Kraków, m. Oświęcim, Szczawnica, Zakopane, Chrzanów), a 2 gminy mają zawarte porozumienie międzygminne dotyczące zapewnienia schronienia dla mieszkańców (tj. Libiąż i Trzebinia).

Gminy zapewniają swoim mieszkańcom pomoc w formie gorącego posiłku czy niezbędnej odzieży. Przez Ośrodki Pomocy Społecznej może być przyznana pomoc w formie dofinansowania do zakupu opału, koców. Gminy bardzo często współpracują z przedstawicielami Kościoła katolickiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami leczniczymi w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym, a także zagrożonym bezdomnością. Przykładowo 18 gmin wspiera finansowo organizacje działające w sferze pomocy osobom bezdomnym w ramach działalności charytatywnej  (prowadzenie noclegowni i schroniska, redystrybucja żywności, prowadzenie kuchni, świadczenie doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej itp.).

Na terenie 15 gmin działają organizacje pozarządowe prowadzące 111 placówek oferujących pomoc, w tym osobom bezdomnym (m.in. 8 „przytulisk”, 20 jadłodajni, 6 łaźni, 6 przychodni dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych, 5 punktów medycznych w tym 2 apteki darów leków i opatrunków, 16 punktów wydawania ubrań, 31 punktów wydawania żywności i inne).

Obowiązek odśnieżania obiektów budowlanych
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie przypomina, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, zobowiązany jest zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, m.in. takich jak intensywne opady atmosferyczne. Tym samym odśnieżanie dachów obiektów należy do ustawowych obowiązków właścicieli lub zarządców tychże obiektów. Organy nadzoru budowlanego w ramach posiadanych kompetencji dokonują jedynie kontroli wykonywania tych obowiązków przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Ponadto przepis ustawy Prawo budowlane wskazuje, że budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 podlegają kontrolom okresowym dwa razy w roku do 31 maja i do 30 listopada obejmującym szereg aspektów związanych z bezpiecznym użytkowaniem tychże obiektów.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. To jednak właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. Do pożarów najczęściej dochodzi w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

Dlatego Straż Pożarna nieustająco apeluje o rozwagę i ostrożność. Prowadzona jest też akcja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. To działania informacyjne i ostrzegawcze w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek tlenku dymu i tlenku węgla. Konieczne jest jednak utrzymanie właściwego stanu technicznego czujek tlenku dymu i tlenku węgla (m.in. wymiana baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.

20211112 GDDKiA 20211112 GDDKiA 20211112 GDDKiA 20211112 GDDKiA 20211112 GDDKiA 20211112 GDDKiA 20211112 GDDKiA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj