Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2022
2022-04-04

Jej celem jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia. Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 31 grudnia 2021 roku w 2022 roku potrwa na terytorium Polski od 4 kwietnia do 8 lipca.

O rozpoczynającej się właśnie kwalifikacji wojskowej mówili na briefingu prasowym: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie ppłk Paweł Wójcik oraz dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński. Briefing odbył się w WKS Wawel w Krakowie.

Kwalifikacja wojskowa w Małopolsce
21 marca 2022 r. Wojewoda Małopolski obwieścił, że kwalifikacja w Małopolsce prowadzona będzie w oparciu o 23 Powiatowe Komisje Lekarskie oraz jedną Wojewódzką Komisję Lekarską, stanowiącą organ odwoławczy.

- Do stawiennictwa na kwalifikację, Wójtowie, Burmistrzowie oraz Prezydenci Miast wezwali: 16 500 osób z rocznika 2003, tzw. rocznika podstawowego; 3 928 osób z roczników 1998-2002, tzw. roczników starszych, a ponadto kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu ich pozyskania w szkołach medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Łącznie wezwaniami do kwalifikacji wojskowej przed powiatowymi komisjami lekarskimi w 2022 roku w Małopolsce objętych jest 540 kobiet i 20 428 mężczyzn. Obecnie znajdujemy się w miejscu pracy powiatowej komisji lekarskiej dla powiatu krakowskiego, z którego do kwalifikacji wezwano 1693 osoby. W ciągu najbliższych dni, wezwanych zostanie 123 mężczyzn z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – wyjaśnia wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Kwalifikacja wojskowa dla Terenowych Organów Administracji Wojskowej to wiosenny siew wśród młodzieży, którego plony zbierać będziemy w kolejnych latach. W czasie kwalifikacji nie powołujemy osób do służby wojskowej, natomiast przedstawiamy szeroką gamę perspektyw z nią związanych
– mówi zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie ppłk Paweł Wójcik.

Także ochotnicy
- Na kwalifikację mogą zgłosić się również ochotnicy, którzy złożyli wnioski o powołanie do czynnej służby wojskowej i ukończyli 18. rok życia (do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata). Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się ochotników, którzy chcą się przysłużyć Ojczyźnie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W czasie kwalifikacji wojskowej przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień zapoznawać będą stające do kwalifikacji osoby z ochotniczymi formami służby wojskowej.

- „Terytorialsi” jak zawsze są gotowi i zawsze blisko, o czym w Małopolsce można było się przekonać wielokrotnie. Czekamy na wszystkich patriotów z Małopolski, którzy chcieliby wejść w nasze szeregi. Każdy może dołożyć cząstkę siebie w służbie naszej Ojczyźnie – podkreśla dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński.

Wezwania na kwalifikację
Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie do ewidencji wojskowej danych osobowych osób stawiających się do kwalifikacji oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które doręczane są co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane), a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień  właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.

Oznaczenie kategorii zdrowia
W ramach kwalifikacji wojskowej ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:
1)    kategoria A – zdolny do służby wojskowej,
2)    kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, której termin nie może przekroczyć 24 miesięcy,
3)    kategoria D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem wskazanych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
4)    kategoria E – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Więcej: https://wkukrakow.wp.mil.pl/pl/pages/kwalifikacja-wojskowa-2018-04-06-j/

Przygotowania do kwalifikacji wojskowej
W ramach przygotowania i zabezpieczenia prawidłowego przebiegu kwalifikacji wojskowej Wojewoda Małopolski m.in.:
•    określił siedziby i terytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskich,
ogłosił kwalifikację wojskową na terenie województwa małopolskiego w drodze  obwieszczenia,
•    powołał skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Krakowie oraz składy 23 powiatowych komisji lekarskich,
•    opracował wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej na terenie województwa małopolskiego,
•    przekazał do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji terminarz prac komisji lekarskich z terenu województwa małopolskiego oraz dane dotyczące liczby osób podlegających obowiązkowi stawienia się do powiatowych komisji lekarskich,
•    opracował wytyczne do organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku,
•    zlecił podmiotom leczniczym przeprowadzenie badań specjalistycznych, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób na potrzeby Wojewódzkiej Komisji  Lekarskiej oraz powiatowych komisji lekarskich (19 umów),
•    zapewnił lokal wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt medyczny i biurowy dla Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej;
•    zabezpieczył środki finansowe na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Na strzelnicy

Podczas wizyty w WKS Wawel wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził również tamtejszą strzelnicę.

- Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy 5 mln zł na pilotaż całkowicie nowego projektu upowszechniania strzelectwa w Polsce. Program skierowany jest do wszystkich Polaków, którzy ukończyli 18. rok życia i ma na celu między innymi popularyzację dyscypliny oraz upowszechnianie postaw proobronnych i patriotycznych wśród obywateli. Projekt jest pierwszym zadaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki ukierunkowanym na wzmacnianie potencjału obronnego kraju – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu upowszechniania strzelectwa w Polsce przeznaczy łącznie 5 mln zł, z czego:
•    2,5 mln zł na upowszechnianie strzelectwa sportowego i kompetencji strzeleckich wśród pełnoletniej młodzieży szkolnej – od momentu ukończenia 18. r.ż. do 26. r.ż. (środki pochodzić będą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
•    2,5 mln zł na upowszechnianie strzelectwa i kompetencji strzeleckich dla każdego dorosłego Polaka w wieku powyżej 26 lat (środki pochodzić będą z budżetu państwa).

Program będzie realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Uczestnikami szkoleń dofinansowanych w ramach programu upowszechniania strzelectwa będą mogły być wyłącznie osoby pełnoletnie. Szkolenia będą odbywać się w grupach ćwiczebnych liczących maksymalnie 20 uczestników. Każda grupa ćwiczebna zrealizuje 12-godzinny program strzelecki, obejmujący:
•    część teoretyczną (1 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią strzelectwa, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną i palną, prawnymi aspektami dotyczącymi broni palnej i amunicji,
•    część praktyczną (11 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem broni palnej, dowiedzą się, jak wykorzystywać materiały opatrunkowe, poznają budowę broni, techniki strzeleckie oraz przede wszystkim będą strzelać z broni pneumatycznej oraz małokalibrowej.

Każdy z uczestników programu odda ponad 350 strzałów podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem różnych rodzajów broni: broni krótkiej i długiej pneumatycznej oraz broni krótkiej i długiej małokalibrowej (karabin typu AK-47, czy M4/M16).

Więcej: https://www.gov.pl/web/sport/minister-kamil-bortniczuk-zapowiedzial-nowy-program-upowszechniania-strzelectwa-w-polsce


20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel 20220404 WKS Wawel
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj