Centra opiekuńczo-mieszkalne 2022 – nowy nabór wniosków
2022-07-18

30 czerwca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Program o zmianie Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach ww. Programu. Na realizację zadań w ramach ogłaszanego naboru wniosków do Programu, Minister przeznacza w 2022 r. kwotę 30 mln zł dla całego kraju.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W celu utworzenia Centrum, gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

– Osoby niepełnosprawne wymagają naszej szczególnej troski i większej uwagi. Dzięki odpowiedniemu wsparciu mogą one w normalny sposób funkcjonować w środowisku. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom i ogłasza nowy nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Zachęcam wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Stwórzmy niepełnosprawnym przyjazne otoczenie do życia
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Terminarz zgłoszeń

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody:
•    w zakresie Modułu I (tworzenie) ‒ od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.,
•    w zakresie Modułu II (funkcjonowanie) ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.


Wsparcie finansowe

Kwota wsparcia finansowego w Module I wynosi do 100% całkowitego kosztu realizacji zadania, z zastrzeżeniami ujętymi w Programie. UWAGA: konieczność posiadania kosztorysu inwestorskiego!

Wysokość wsparcia finansowego w Module II wynosi:

  1. w zakresie usług dziennych – nie więcej niż 20 zł za godzinę pobytu na 1 uczestnika Programu (maksymalnie do 8 godzin pobytu dziennie);
  2. w zakresie usług całodobowego zamieszkania – nie więcej niż 5000 zł miesięcznie na 1 uczestnika Programu.


Na co można przeznaczyć środki?

1.    W ramach MODUŁU I – Utworzenie i wyposażenie Centrum finansowane będą:

  • koszty podstawowe, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania rzeczowego, takie jak: budowa lub nabycie nieruchomości, przebudowa, remont, zmiana przeznaczenia istniejącego budynku;
  • koszty zagospodarowania terenu i innych obiektów architektury ogrodowej, niezbędnych do funkcjonowania Centrum;
  • koszty dodatkowe, które obejmują: koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji itp.;
  • koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów zabezpieczających i monitorujących.


2.    W ramach MODUŁU II – Funkcjonowanie Centrum finansowane będą zadania polegające na:

  • utrzymaniu działalności Centrum;
  • ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z usługą przewozową/transportową uczestników Centrum;
  • pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi w Centrum na rzecz uczestników Programu.

W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie wymienionych zadań dotyczących Centrów utworzonych ze środków przekazanych na podstawie Programu ogłoszonego w 2019 r.


Wszelkie informacje na temat programu, w tym zasady, terminy naboru oraz wzory wniosków i innych dokumentów związanych z Programem dostępne są pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu

Centra opiekuńczo-mieszkalne
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj