I etap konkursu na małopolskiego kuratora oświaty
2024-02-09

Wczoraj (8 lutego 2024 r.) odbył się pierwszy etap konkursu na małopolskiego kuratora oświaty. Polegał on na formalnej ocenie zgłoszonych ofert. Termin na ich składanie upłynął 26 stycznia 2024 roku. W tym terminie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przekazano osiem zgłoszeń. Komisja konkursowa oceniła, że wymogi formalne spełniają wszystkie aplikacje. Z tymi kandydatami komisja spotka się 23 lutego. Wtedy to odbędzie się drugi etap konkursu obejmujący merytoryczną ocenę kandydatów.

Procedura konkursowa odbywa się w oparciu o ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej.

I tak konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) dwaj przedstawiciele wojewody;
3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

Link do składu komisji konkursowej: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2403031,zarzadzenie-nr-poz-rej-3124-wojewody-malopolskiego-z-dnia-31-stycznia-2024-r-w-sprawie-powolania-kom.html

Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący wyznaczony przez wojewodę spośród członków tej komisji. Funkcję tę pełni Lucyna Gajda – dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Komisja konkursowa obraduje podczas posiedzenia, na którym:
1) ustala spełnienie przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie;
2) dopuszcza kandydatów spełniających wymagania formalne do drugiego etapu konkursu;
3) przeprowadza rozmowy z kandydatami w celu dokonania oceny merytorycznej kandydatów;
4) wyłania kandydata na stanowisko kuratora oświaty.

Podczas wczorajszego posiedzenia – na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów – komisja konkursowa rozstrzygała o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia ich do drugiego etapu konkursu. Komisja konkursowa oceniała, czy ze złożonych dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Natomiast 23 lutego komisja konkursowa dokona merytorycznej oceny 8 kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Ocenie podlegać będzie w szczególności przedłożona i zaprezentowana przez kandydata koncepcja realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty. Członkowie komisji konkursowej będą mogli zadawać kandydatom pytania dotyczące w szczególności zaprezentowanej koncepcji oraz znajomości prawa oświatowego. Finałem drugiego etapu będzie wyłonienie kandydata na stanowisko kuratora oświaty. O wynikach konkursu przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz właściwego wojewodę.

Zgodnie z art. 50 Prawa oświatowego, kuratora oświaty, na wniosek wojewody, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.


20240108_KOMUNIKAT
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj