WSPARCIE INTEGRACJI MNIEJSZOŚCI ROMSKIEJ - KONKURS WOJEWODY
2014-05-23
Wojewoda Małopolski przeznaczy w tym roku kwotę 851 tys. zł na realizację działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej obejmujących działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach na terenie województwa małopolskiego.

23 maja został ogłoszony otwarty konkurs ofert, w którym mogą wziąć udział następujące podmioty:
• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
Dotacje mogą być przeznaczone na działalność bieżącą świetlic dla dzieci i młodzieży romskiej, organizowanie kolonii, obozów i wycieczek dla dzieci i młodzieży romskiej oraz na inne formy edukacyjne, w tym: konkursy, olimpiady, działalność zespołów muzyczno – tanecznych, warsztaty, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży romskiej.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj