Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
2016-01-29
Działając na podstawie Uchwały Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, Wojewoda Małopolski 29 stycznia 2016 r. zatwierdził Listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W wyniku ogłoszonego naboru do siedziby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęły 92 wnioski o dofinansowanie, w tym 64 gminne i 28 powiatowe na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 137.928.853,62 zł.

W ramach oceny formalnej odrzucono 34 wnioski o dofinansowanie, w tym 25 gminnych i 9 powiatowych. Ocenie merytorycznej poddano 58 wniosków o dofinansowanie, w tym 39 gminnych i 19 powiatowych, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 96.020.559,49 zł.

Zgodnie z harmonogramem przyznawania dofinansowania w terminie do 15 grudnia 2015 r. wnioskodawcy mieli prawo do wniesienia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej w zakresie oceny merytorycznej. W ustalonym terminie do tut. Urzędu wpłynęło 8 zastrzeżeń od dokonanej przez Komisję oceny merytorycznej, z czego uwzględniono 3 zastrzeżenia dokonując ponownej oceny merytorycznej. W przypadku 5 zastrzeżeń Komisja nie dokonała ponownej oceny wniosku, uznając wniesione zastrzeżenia za niezasadne, podtrzymując jednocześnie dotychczasową ocenę.

Limit środków przyznanych na województwo małopolskie wynosi w tym roku 57.246.492,00 zł.

Rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań musi nastąpić do dnia 31 marca 2016 r.

Zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Zatwierdzona przez Wojewodę Małopolskiego Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
SchetynowkaDSCN4002
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj