Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WN-IV.7843.5.2022 z 15 lutego 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój - Powroźnik– zadanie 2
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 20 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.73.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 62/2, 55, 70/4 obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 70/2 obręb 0007 Karniów, 232/1, 300, 302/1, 304 obręb 0022 Skrzeszowice, 347 obręb 0002 Czulice, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów- Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 20 lutego 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika, Pana Wojciecha Wróbla w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach 1123 i 1203/4, obręb 0011 Mordarka, jedn. ewid. gm. Limanowa oraz na działce 375, obręb 0007 Limanowa, jedn. ewid. m. Limanowa.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającego przez pełnomocnika, Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustów w km 27.355 (27.372 wg PFU); 27.682 (27.699 wg PFU); 27.846 (27.863 wg PFU); 28.058 (28.075 wg PFU); 28.932 (28.950 wg PFU); 29.832 (29.850 wg PFU); 30.820 (30.838 wg PFU); 31.057 (31.076 wg PFU); 31.587 (31.605 wg PFU); 32.360 (32.379 wg PFU); 32.460 (32.479 wg PFU); 32.779 (32.800 wg PFU); 33.503 (33.523 wg PFU) linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, realizowane w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane - na działkach nr: 8531 obręb 0006 Szaflary, jedn. ewid. Szaflary; 6285/1, obręb 0001 Bańska Niżna, jedn. ewid. Szaflary; 12632/1, 12426/9, 12426/10, 12633, 11452/4, 11439/5, 11399/4, 12634/1, 9994/6 obręb 0201 Biały Dunajec, jedn. ewid. Biały Dunajec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/BZ/2023, znak: WI-II.7840.1.105.2022.EBu z 14.02.2023 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km],
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego NR 1/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2022.AH z 26.01.2023 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 14 marca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej - gazociąg Oświęcim-Zelczyna DN 80 PN 6,3 MPa MOP 5,5 MPa odg. SRP Brzeźnica - wymiana odcinka gazociągu na długości 18 m, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 11 stycznia 2023 r., uzupełniony 14 lutego 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 3 marca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.24.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km, po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Dominikę Mazur.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 13 marca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 1200, 1203, 1218, 1209, 1206, 1221, 1240, 1224, 1237/2, 1233, 1227 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WIIV. 747.2.1.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321), realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 marca 2023 r. wpłynął wniosek inwestora, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odc. o dł. ok. 2300 m gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa relacji Zederman – Tworzeń na odc. ZZU KZ1320 do ZZU KZ1335 w Olkuszu.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 10 marca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 977/3, 974, 1198, 665, 975, 80/1, 81, 87/1, 78/8, 976/1, 976/2, 79/1, 977/5, 667, 1021/1, 977/7 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 4 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz-Miasto, powiat olkuski, woj. Małopolskie w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 marca 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.98.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pn.: Przebudowa i budowa rurociągu tłocznego DN200 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej DN250-400 oraz budowa nowego odcinka rurociągu tłocznego DN200, przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN300 oraz przebudowa w ul. Mistrzejowickiej / Gustawa Morcinka w Krakowie, na dz. 265/3 obr. 0002 Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 marca 2023 r. decyzji znak sprawy: WI-IV.746.1.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12004_LE91_Letowice / ORx091-068405-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka, km 68.405 - na dz. 80/3 obr. 0006 Łętowice, jedn. ewid. Wierzchosławice
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 marca 2023 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.1.2023 z 8 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12004_LE91_Letowice/ORx 091-068405-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka, km 68.405 - na dz. 80/3 obr. 0006 Łętowice, jedn. ewid. Wierzchosławice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 24 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa gazociągu Siołkowa - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego" na odcinku Cieniawa - Nowy Sącz (SRP Piątkowa), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Artura Machulę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 lutego 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 6 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.43.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2158/7 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 03 marca 2023 r. decyzji Nr 1/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.82.2022.PZ o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km ist. 33+830 do km ist. 35+313 oraz na stacji Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii od decyzji Wojewody Małopolskiego z 10 lutego 2023 r. znak: WI-IV.746.1.4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 269/1, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 3 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.2.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 73/36 obręb 0086 Podgórze, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 lutego 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ul. Targowa 74, 03 – 734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Andrzeja Oleksego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Dąbrówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 90,070 do km 90,390 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, dz. nr 39/1, obr. 112, j. ew. M. Nowy Sącz
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 2 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.42.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 1 marca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2064/32, 2064/40, 2124/2, 2140/2, 2132/4, 2152, 2149/1 obręb 0017 Skawina, 342 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.3.2023

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2023 roku
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, 1 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.41.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1230 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 17 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu Oświęcim - Kęty, odgałęzienie do SRP Grojec, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 17 lutego 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 24 stycznia 2023 r. postępowania administracyjnego, na wniosek z 23.01.2023 r.(uzupełniony 08.02.2023 r. i 22.02.2023 r.), inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Piotra Borutę, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa gazociągu DN300 do SRP ArcelorMittal Poland S.A., w zakresie: ● budowa odcinków projektowanego gazociągu DN300: - odcinek 3(D) – 4(E) ~ 140 m, - odcinek 5(F) – G – 6(H) ~ 362 m, - odcinek 7(I) – 8(J) ~ 46 m; ● rozbudowa istniejącego gazociągu DN300 odcinek 1C – 2(C) ~ 167 m; ● rozbiórka istniejących odcinków gazociągu DN300: - odcinek od pkt A30 – A 31 – C wraz z ZZU 555 Popielnik do pkt 2(C) ok. 127 m; - od pkt 7(I) do pkt 8(J) ok. 40 m. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat miasto Kraków gmina Kraków, miejscowość Kraków, obręb 20 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki nr: 1/662, 319/2; obręb ewidencyjny 43 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki ewidencyjne nr: 25/7, 25/8, 31/4, 102/2, 64/49, 103/1, 64/21, 64/30, 76/25, 76/15, 76/26, 76/27, 64/52, 76/10.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 24 stycznia 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840. 17.1.2023.EL), na wniosek z 19.01.2023 r. (na wezwanie z 26.01.2023 r. uzupeł¬niony 21 lutego 2023 r.) złożony przez Mateusza Szymalskiego, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (pełno-mocnictwo nr 370/2021 znak: PO.0103.44.2021.6 z 04.11.2021 r.),w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 lutego 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.25.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice - Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Mistrzejowice oraz Mistrzejowice II w Krakowie, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 grudnia 2022 r., uzupełnionego 14 lutego 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 27 lutego 2023 r. wydał decyzję znak IGI. 7220.41.112.2022.TD zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 432/2, nr 432/8 i nr 492 obręb P-87, jednostka ewidencyjna Podgórze, miasto Kraków w celu wykonania badań terenowych w szczególności dwóch odwiertów geotechnicznych, dwóch punktowych odkrywek na istniejącym gazociągu DN400 oraz tymczasowej drogi dojazdowej do terenu prac, dla właściwego przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, w ramach zadania Budowa gazociągu DN300; MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, 27 lutego 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.40.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1191/1 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 24 lutego 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 42 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 1078/2, 1079, 1076/3, 1073, 1074, 1123, 1104, 1024, 1072, 1023/3, 1022/2, 1078/1, 1075/3, 1080/3, 1103, 1154/1, 1253, 85/4, 1254, 96, 84/5, 662/2, 664, 1255, 1252, 1154/2, 1236, 1188, 1155 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 24 lutego 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.6.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 588/6, obręb 0046 Nowa Huta, 199/1, 192/7 obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 399 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 2 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Gminę Szaflary, działającego przez pełnomocnika: Panią Agnieszkę Boczkowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Szaflary i Bańska Niżna w rejonie ulic Orkana i Palenice, w rejonie drogi DK 47 w kierunku os. Nowe i ul. Cieplice oraz rejonie centrum (prace projektowe) - na działce 8531, obręb 0006 Szaflary, jedn. ewid. Szaflary.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.2.2023

 • Informuję, że 22 lutego 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023 r.

  Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.).

  Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu jest:

  • Gmina/Miasto,
  • Powiat,
  • Województwo.

  Opracowaną dokumentację w ramach wniosku o dofinansowanie projektu podpisują i składają do właściwego miejscowo Wojewody podmioty uprawnione do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw samorządowych lub odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.

  W przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osobę działającą na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa konieczne jest dołączenie tego dokumentu do wniosku.

  1. Wnioskodawca składa w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) następujące dokumenty:

   a) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu, na który składają się formularz wniosku, kosztorys realizacji zadania publicznego oraz harmonogram realizacji zadania publicznego, podpisane przez osoby uprawnione, reprezentujące wnioskujący podmiot;
   b) odpowiednio gminny lub powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjęty uchwałą właściwych organów gminy lub powiatu, natomiast w przypadku samorządu województwa – wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjęty właściwą uchwałą Sejmiku lub Zarządu Województwa;
   c) oświadczenie Wnioskodawcy o braku podwójnego finansowania, zapewnieniu wkładu własnego oraz zgodności treści wersji papierowej i elektronicznej wniosku (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

  2. Wnioskodawca składa w formie elektronicznej formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z załącznikami nr 1a (kosztorys realizacji zadania publicznego) i nr 1b (harmonogram realizacji zadania publicznego). Wniosek w formie elektronicznej należy przekazać na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach. Dokumenty w formie elektronicznej nie muszą zawierać podpisów.

  3. Nie należy przesyłać załączników innych niż wyżej wymienione.

   Wnioski konkursowe można przesyłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie listem poleconym (zgodnie z ogłoszeniem) lub złożyć osobiście w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

   Termin przesyłania wniosków - do 10 marca 2023 r.

   Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

   https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie---edycja-2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 22 lutego 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.5.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 201/14, obręb 0002 Nowa Huta, 5/6, obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 21 lutego 2023 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.97.2022 z 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 58,490 do 58,550 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 2524/9 obr. 0002 Dwory I, jedn. ewid. Oświęcim miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 20 lutego 2023 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.96.2022 z 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 61,401 do 61,479 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 715/3 obr. 0001 Oświęcim miasto, jedn. ewid. Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 62/2, 55, 70/4 obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 17 lutego 2023 r. znak: WI-IV.746.1.77.2022 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak WI-IV.746.1.77.2022 z dnia 17 lutego 2023 r. o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 11 maja 2022 r. znak WI-IV.746.1.7.2022 dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX-01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój – wieś - na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.77.2022) z 17 lutego 2023 r. o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym znak WI-IV.746.1.7.2022 z dnia 11 maja 2022 r. dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX- 01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój – wieś - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego – złożony 6 października 2022 r., uzupełniony 13 stycznia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 lutego 2023 r. została wydana decyzja znak: WN-IV.7843.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój – Powroźnik - zadanie 2, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 listopada 2022 r., uzupełniony: 29 listopada 2022 r. oraz 13 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 14 lutego 2023 r. decyzji Nr 5/BZ/2023, znak: WI-II.7840.1.105.2022.EBu o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km], w ramach zamierzenia pod nazwą: - Gazociąg relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300; - Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim- Tworzeń (m. Sławków)wraz z Systemową Stacja Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 lutego 2023 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.2.2023 z 15 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12049_L096_BialaWyzna /ORx096-067027-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96 Tarnów-Leluchów, km 67.027 - na dz. 164 obr. 0004 Grybów, jedn. ewid. m. Grybów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 lutego 2023 r. decyzji znak sprawy: WI-IV.746.1.2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12049_L096_Biala Wyzna/ORx096-067027-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96 Tarnów Leluchów, km 67.027 - na dz. 164 obr. 0004 Grybów, jedn. ewid. m. Grybów1
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 lutego 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.96.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 61,401 do 61,479 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 715/3 obr. 0001 Oświęcim miasto, jedn. ewid. Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 lutego 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.97.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 58,490 do 58,550 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 2524/9 obr. 0002 Dwory I, jedn. ewid. Oświęcim miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 6/B/2023 znak: WI-II.7840.16.4.2022.PZ z 10 lutego 2023 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa gaz. DN 500; MOP 5,0 MPa rel. Zederman-Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, Rabsztyn,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.2.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty chorób oczu w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  opublikowane 10.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.5.2023) z 10 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 242/4, obr. 45, j. ew. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.4.2023) z 10 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 269/1, obr. 45, j. ew. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 977/3, 974, 1198, 665, 975, 80/1, 81, 87/1, 78/8, 976/1, 976/2, 79/1, 977/5, 4, 667, 1021/1, 977/7, 1200, 1203, 1218, 1209, 1206, 1221, 1240, 1224, 1237/2, 1233, 1227 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 3 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.2.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871, od km 28,408 do km 28,451 oraz od km 31,221 do km 31,289 na linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane., działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 lutego 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.79.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN w celu wyprowadzenia mocy z GPZ Chrzanów Strefa i GPZ Chrzanów w Chrzanowie (ETAP 1) w związku z likwidacją sieci napowietrznej SN w Chrzanowie, dz. 4344, 4337 obr. Chrzanów, dz. 948/1 obr. Kościelec, jedn. ewid. Chrzanów - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 grudnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S. A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pan Adam Szostek, uzupełniony 17 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i dobudowa rurociągu tłocznego DN200 oraz odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic DN250-400 w ul. Mistrzejowickiej/Gustawa Morcinka/Jeziorany w Krakowie. Przebudowa sieci wodociągowej z DN150 na DN300 w ul. Mistrzejowickiej/Gustawa Morcinka w Krakowie. Inwestycja na dz. 265/3 obr. 002 Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 listopada 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), którego reprezentuje Pan Piotr Kordula, uzupełniony 19 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn250 PE100-RC, SDR17 (17.6), dn110 PE100-RC, SDR17 (17.6) oraz przyłącza dn40 PE100-RC, SDR11 z zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym II stopnia w Balicach, ul. kpt. Mieczysława Medweckiego na dz. 537/89 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2158/7 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.2.2023

 • Wojewoda Małopolski wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP w km 37+332,5 i km 38+857 linii kolejowej nr 115 w miejscowości Mędrzechów, dz. 110/1 obr. Mędrzechów, jedn. ewid. Mędrzechów. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego po wcześniejszym umówieniu terminu oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2023).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 73/36 obręb 0086 Podgórze, jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1230 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. Małopolskie w celu wykonania inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 26 stycznia 2023 r. decyzji nr 1/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2022.AH, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2023

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.) ogłosiła otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2023.
  Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

  Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

  W ramach celu głównego wyznaczono następujące Moduły:
  MODUŁ I: WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  MODUŁ II: SAMOPOMOC
  MODUŁ III: UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  MODUŁ IV: INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

  W 2023 roku na realizację Programu „Od zależności ku samodzielności" Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

  Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu konkursowym cyt. uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023) do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 24 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Oferty wraz z załącznikami należy przesłać we wskazanym powyżej terminie do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22, 31- 156 Kraków.

  Szczegóły dotyczące Programu w załącznikach oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2023

  Zalączniki
  Ogłoszenie o konkursie (pobierz)
  Oświadczenie (pobierz)

  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2064/32, 2064/40, 2124/2, 2140/2, 2132/4, 2152, 2149/1 obręb 0017 Skawina, 342 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”. Powyższe wnioski złożone indywidualnie dla każdej z wymienionych działek są rozpatrywane pod znakami spraw, odpowiednio: IG-I.7842.1.2023.OK, IG-I.7842.8.2023.OK, IG-I.7842.4.2023.OK, IG-I.7842.9.2023.OK, IG-I.7842.3.2023.OK, IG-I.7842.7.2023.OK.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1191/1 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. Małopolskie w celu wykonania inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 stycznia 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.81.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17 DN 90, dz. nr 781/10 obr. 29 j. ewid. Krowodrza, w Krakowie .
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 grudnia 2022 r., decyzji Nr 3/UB/2022, znak: WI-II.7840.1.33.2022, o uchyleniu decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 13/2015, znak: WI-VIII.7840.9.21.2014 z 17 lipca 2015 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa stacji Tarnów w km 76,200-80,200 w ramach zamierzenia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa, na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Rzeszów, etap III” (…),
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 432/2, nr 432/8 i nr 492 obręb P-87, jednostka ewidencyjna Podgórze, miasto Kraków w celu wykonania badań terenowych w szczególności dwóch odwiertów geotechnicznych, dwóch punktowych odkrywek na istniejącym gazociągu DN400 oraz tymczasowej drogi dojazdowej do terenu prac, dla właściwego przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień w ramach zadania inwestycyjnego Budowa gazociągu DN300; MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 42 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 1078/2, 1079, 1076/3, 1073, 1074, 1123, 1104, 1024, 1072, 1023/3, 1022/2, 1078/1, 1075/3, 1080/3, 1103, 1154/1, 1253, 85/4, 1254, 96, 84/5, 662/2, 664, 1255, 1252, 1154/2, 1236, 1188, 1155 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 588/6 obręb 0046 Nowa Huta, 199/1 i 192/7 obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 201/14 obręb 0002 Nowa Huta, 5/6 obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 90/B/2022 znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ z 19.12.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim – Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim, oraz nr 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 9 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Grawicz, uzupełniony 2 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 58,490 do 58,550 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 2524/9 obr. 0002 Dwory I, jedn. ewid. Oświęcim miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 9 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Grawicz, uzupełniony 2 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 61,401 do 61,479 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. Nr 715/3 obr. 0001 Oświęcim miasto, jedn. ewid. Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Małgorzatę Zielińską-Molendowską (pełnomocnictwo substytucyjne Nr IREOR3.0280.122.2021.a z 18.08.2021 r.), złożony 01.12.2022 r. (uzupełniony 02.01.2023 r. na wezwanie z 15.12.2022 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, złożony 6 października 2022 r., uzupełniony 13 stycznia 2023 r. w sprawie wydania na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego z 11 maja 2022 r. (znak WI-IV.746.1.7.2022) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX-01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.1.2023

 • Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane” POIiŚ 5.2-22 i wydaniu 13 stycznia 2023 r. postanowienia Nr 7/W/2023 znak: WI-II.7840.1.111.2022.MT.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 stycznia 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, ul. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków działającego przez pełnomocnika, Panią Iwonę Hatossy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 269/1, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 stycznia 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, ul. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków działającego przez pełnomocnika, Panią Iwonę Hatossy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 242/4, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice - Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Mistrzejowice oraz Mistrzejowice II w Krakowie, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.1.2023

 • Wojewoda Małopolski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023.

  Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych.

  Dotację można uzyskać na realizacje działań w ramach następujących modułów i celów szczegółowych:

  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

  MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH
  Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  W 2023 roku na realizację Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyła kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

  Podmioty uprawnione z terenu województwa małopolskiego składają oferty konkursowe do Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 10 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.92.2022) z 10 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa budynku lokomotywowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na stację obsługi autobusów elektrycznych wraz z zapleczem biurowo-socjalno-sanitarnym stanowiącym część zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu na Spyrkówce” na działkach nr 237, 240 obr. 0081, j.ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.84.2022) z 9 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania części budynku na budynek koszarowy wraz z wymiana instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych na działkach nr 1/10, 1/11, 1/272 obr. 247, j. ewid. Tarnów oraz nr 304/15 obr. 199, j. ewid. Tarnów
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Dominikę Mazur (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 28 października 2022 r., uzupełniony: 22 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Magdalenę Łuczak (pełnomocnictwo substytucyjne Nr IREOR3.0280.23.2022.a z 31.01.2022 r.), doręczony 24.10.2022 r. (uzupełniony 22.12.2022 r. na wezwanie z 03.11.2022 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa kablowej sieci rozdzielczej ze stacji transformatorowej pomiędzy stacją transformatorową PTO11 a St. Zabłocie. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków, działki ewidencyjne numer: 32 obręb 0051 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 71/2 obręb 0052 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 293/8, 277/7 obręb 0017 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 137/6, 137/8 obręb 0012 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 153/2 obręb 0002 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 198/3 obręb 0014 jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze; 205, 513/1, 518/1, 60/10, 566 obręb 0013 jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu postanowienia Nr 1/2023 z 04.01.2023 r. prostującego na żądanie strony oczywistej omyłki w treści decyzji Wojewody Małopolskiego z 19 grudnia 2022 r. znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, inwestycji pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 - przekładka: Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr: 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim, oraz 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 20 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Przebudowa odc. o dł. ok. 2300 m gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa relacji Zederman – Tworzeń na odc. ZZU KZ1320 do ZZU KZ1335 w Olkuszu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 października 2022 r., uzupełniony: 24 października 2022 r. i 2 stycznia 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.80.2022) z 2 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-106553-XXX- 01_10459_DLE096_Mlodow_C sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 64/1, obr. 0004 Młodów, j. ew. Piwniczna-Zdrój – wieś - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego – złożonego 13 października 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.95.2022) z 2 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Drożyska w Krakowie, dz. nr 506/5, obr. 33, j. ew. Nowa Huta
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 29 grudnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.94.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stanowiska mycia dla taboru szynowego wraz z infrastrukturą techniczną na bocznicy PKP Intercity S.A. w Krakowie na działce nr 242/25 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 29 grudnia 2022 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 10/3, 12/4, 12/2, 36/1, 34/2, 14/3, 34/1, 26/4, 32, 26/2, 24/2, 24/4, 30, 373/4, 28, 21, 19, 17, 8, 38/3, 394/9, 38/4, 40/1, 50/4, 48/1, 36/2, 40/2, 44/1, 6, 46/1, 44/4, 354/1, 50/6, 354/2, 53/4, 60/2, 57/3, 57/8, 356, 358/4, 361/6, 364/4, 367/2, 369/2, 371/13, 371/15, 373/3, 375, 377, 381, 383/1, 387, 393/10, 393/8, 393/9, 396, 66/9 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 10 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1249/1, 1244, 1243, 1247, 1245, 1242, 1241/1, 1251/2, 1250, obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 grudnia 2022 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.87.2022 z 20 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-134200-XXX-01_10458_DLE096_Milik_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr 355/3 i 403 obr. Milik, jedn. ewid. Muszyna - wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 27 grudnia 2022 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2/2, 402, 399/3, 400/1, 403, 404, 405, 399/2, 408/3, 407/2, 398/2, 379/2, 406 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 88, 251, 91 obręb 0001 Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz - Miasto, 12/2 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1145, 1144, 1147, 1146, 1148, 1152, 1151/1, 1151/2, 1248, 1150, 1149, 1153 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 22 grudnia 2022 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.86.2022 z 19 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-138570-XXX-01_10461_DLE096_MuszynaZdrój_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 1148/63 obr. Muszyna, jedn. ewid. Muszyna - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.82.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 94 w km od 57+640 do 62+002 oraz w km od 62+045 do 62+780 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2361/6, 2521, 2524/9, 2535/4, obr. Dwory I, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 715/1, 715/3, obr. Oświęcim, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 409/4, obr. Zaborze, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 948/11, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – miasto1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WN-IV.7843.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 4388/2, 4389/7, 4389/3, 4383/5, 4365/1 obręb 0301 Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 7 grudnia 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.16.3.2022.AH), na wniosek z 05.12.2022 r. (na wezwanie z 12.12.2022 r. uzupełniony 16 i 20 grudnia 2022 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Ban-drowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez peł¬no¬¬mocnika, Michała Piaszczyńskiego (Pełno-mocnictwo dalsze rodzajowe znak: PSG-W001/P-1/11/2022/368 z 14.03.2022 r.),
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego NR 85/B/2022 znak: WI-II.7840.14.11.2022.EJ z 07.12.2022 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych) – zgodnie z treścią ww. decyzji.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 23 listopada 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.1.105.2022.EBu), na wniosek datowany 10.11.2022 r. (na wezwanie z 29.11.2022 r. uzupełniony 14.12.2022 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Grzegorza Okaja, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km]
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.82.2022) z 21 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 94 w km od 57+640 do 62+002 oraz w km od 62+045 do 62+780 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia -Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2361/6, 2521, 2524/9, 2535/4, obr. Dwory I, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 715/1, 715/3, obr. Oświęcim, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 409/4, obr. Zaborze, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 948/11, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 24 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój - Powroźnik– zadanie 2 na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 listopada 2022 r., uzupełniony: 13 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 24 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój - Powroźnik– zadanie 2 na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 listopada 2022 r., uzupełniony: 13 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej upzp (Dz.U.2022.503) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej Kpa (Dz.U.2022.2000), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego - złożonego 25 października 2022 r., USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-134200-XXX-01_10458_DLE096_Milik_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr 355/3 i 403 obr. Milik, jedn. ewid. Muszyna - wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WN-IV.7843.3.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 2548 i 2580 obręb Poronin, Gmina Poronin, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 20 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.83.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 138 w km od 1+490 do 3+000 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014- 2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2069/5, 2069/4, 2069/3, 2069/7, 2069/6, 2065/92, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – obszar wiejski1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.83.2022) z 20 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 138 w km od 1+490 do 3+000 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2069/5, 2069/4, 2069/3, 2069/7, 2069/6, 2065/92, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 grudnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.86.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-138570-XXX-01_10461_DLE096_MuszynaZdrój_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 1148/63 obr. Muszyna, jedn. ewid. Muszyna - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 19 grudnia 2022 r. decyzji nr 90/B/2022 znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 - przekładka: Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr: 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim, oraz 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.3.2022 z 28 października 2022 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-358 Kraków), którego reprezentuje Pan Michał Błaut, uzupełniony 28 listopada 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN w celu wyprowadzenia mocy z GPZ Chrzanów Strefa i GPZ Chrzanów w Chrzanowie (ETAP 1) w związku z likwidacją sieci napowietrznej SN w Chrzanowie, dz. 4344, 4337 obr. Chrzanów, dz. 948/1 obr. Kościelec, jedn. ewid. Chrzanów - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 14 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.19.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn160 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Podegrodzie - Chełmiec, w ramach realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: budowa gazociągu Piątkowa - Biegonice - Podegrodzie - Chełmiec - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika: Pana Tomasza Hołdę (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 września 2022 r., uzupełnionego 17 października 2022 r., 30 listopada 2022 r. oraz 9 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Rząsce, ul. Krakowska 2, 30-901 Rząska, złożony 21 października 2022 r., uzupełniony 12 grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na budynek koszarowy wraz z wymianą instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych na działkach nr 1/10, 1/11, 1/12 obr. 247, j. ewid. Tranów oraz nr 304/15 obr. 199, j. ewid. Tranów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gmina Miasto Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, złożony 18 listopada 2022 r., uzupełniony 6 grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku lokomotywowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na stację obsługi autobusów elektrycznych wraz z zapleczem biurowo-socjalno-sanitarnym stanowiącym część zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu na Spyrkówce” na działkach nr 237, 240 obr. 0081, j.ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 9 grudnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa sieci SN 15 kV na dz. 7337/20 obr. 121809_5.0003 Chocznia, jedn. ewid. Wadowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 30 listopada 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Intercity S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Ewę Miśków-Janik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stanowiska mycia dla taboru szynowego wraz z infrastrukturą techniczną na bocznicy PKP Intercity S.A. w Krakowie na działce nr 242/25 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.21.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowość/ nominalnej Q - 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach, nr działki 98, powiat wielicki wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 7 października 2022 r., uzupełnionego 10 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.2.2022) z 8 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa boiska do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia KS Cracovia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40, 30-119 Kraków, na działkach nr 4/12, 423/4, 426/3 obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 07 grudnia 2022 r. decyzji Nr 85/B/2022 znak: WI-II.7840.14.11.2022.EJ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Tadeusza Jareckiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17 DN 90, dz. nr 781/10 obr. 29 j. ewid. Krowodrza, w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 8 grudnia 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.12.2022.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne 1604/5 i 1605, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim – Miasto, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych, aby możliwa była analiza podłoża gruntowego, ocena kategorii geotechnicznej oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowej Inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice- Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 grudnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków działającego przez pełnomocnika, Panią Beatę Kaczor, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Drożyska w Krakowie, dz. nr 506/5, obr. 33, j. ew. Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 05 grudnia 2022 r. decyzji Nr 86/B/2022 znak: WI-II.7840.2.19.2022.PZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Remont elewacji Stadionu Miejskiego im. H. Reymana zlokalizowanego przy ul. Reymonta 20 polegający na montażu elementów dekoracyjnych tj. obudów stalowych oraz paneli szklanych na elewacjach trybun północnej, południowej, zachodniej i wschodniej oraz remoncie elewacji pawilonu medialnego w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków, działki ewidencyjne numer: 180/5, 203/1, 180/12 obręb 0012 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wnioski Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożone indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 10/3, 12/4, 12/2, 36/1, 34/2, 14/3, 34/1, 26/4, 32, 26/2, 24/2, 24/4, 30, 373/4, 28, 21, 19, 17, 8, 38/3, 394/9, 38/4, 40/1, 50/4, 48/1, 36/2, 40/2, 44/1, 6, 46/1, 44/4, 354/1, 50/6, 354/2, 53/4, 60/2, 57/3, 57/8, 356, 358/4, 361/6, 364/4, 367/2, 369/2, 371/13, 371/15, 373/3, 375, 377, 381, 383/1, 387, 393/10, 393/8, 393/9, 396, 66/9 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 10 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1249/1, 1244, 1243, 1247, 1245, 1242, 1241/1, 1251/2, 1250, obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 22 lipca 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.14.11.2022.EJ), na wniosek z 14.07.2022 r. (na wezwanie z 03.08.2022 r. uzupełniony 02 września 2022 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Woj-ciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez peł¬no¬¬mocnika Alberta Pakułę (Pełnomocnictwo znak: PSG-C00/P-3/301/2018 z 14.08.2018 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2/2, 402, 399/3, 400/1, 403, 404, 405, 399/2, 408/3, 407/2, 398/2, 379/2, 406 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 88, 251, 91 obręb 0001 Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz - Miasto, 12/2 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1145, 1144, 1147, 1146, 1148, 1152, 1151/1, 1151/2, 1248, 1150, 1149, 1153 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2/2, 402, 399/3, 400/1, 403, 404, 405, 399/2, 408/3, 407/2, 398/2, 379/2, 406 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 88, 251, 91 obręb 0001 Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz - Miasto, 12/2 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1145, 1144, 1147, 1146, 1148, 1152, 1151/1, 1151/2, 1248, 1150, 1149, 1153 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki III otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 17 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 5 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 17 projektów na łączną kwotę 183 000 zł. Zadanie konkursowe realizowane będzie w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 roku.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych – edycja II.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1. wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach III otwartego konkursu ofert w roku 2022
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach III otwartego konkursu ofert w roku 2022 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 28 listopada 2022 r. znak: WI-IV.746.1.78.2022 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak WI-IV.746.1.78.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx062-036070-XXX- 01_10340_L62_Jaroszowiec_114_E sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 139/8, obr. 0006 Jaroszowiec, j. ew. Klucze - na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 2548 i 2580 obręb Poronin, Gmina Poronin na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 4388/2, 4389/7, 4389/3, 4383/5, 4365/1 obręb 0301 Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 21 listopada 2022 r. decyzji NR 77/B/2022 znak: WI-II.7840.17.7.2022.MB, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:
  Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim etap I wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 2307/3, 1049/16, 1050/7, 1051/8, 1084/9, 1084/10, 1077/7, 1089/3, 2296/3, 1137/5, 1144/4, 1144/5, 1144/2, 1147, 1152/8, 1152/12, 1152/10, 1150/2, 1149/1, 1219/5, 1219/2, 1084/4, 1084/32, 1084/31, 1285/1, 1287/10, 1300/2, 1300/4, , 2665/2, 1298/3, 1298/12, 1298/15, 1298/13, 1301/7, 1301/3, 1301/18, 1318/204, 1318/5, 1318/4, 1319/4, 1319/1, 1320, 1344/16, 1344/6, 1345, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 121301_1, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Krzysztof Baron, uzupełniony 31 października 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci SN 15 kV na dz. 7337/20 obr. 121809_5.0003 Chocznia, jedn. ewid. Wadowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Obwieszczenie korygujące omyłkę w zawiadomieniu o wszczęciu
  Wojewoda Małopolski informuje się że w zawiadomieniu z dnia 14 października 2022 r. znak: WI-IV.747.1.14.2022 powiadamiającym o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, omyłkowo wskazano niewłaściwy numer obrębu dla działek o numerach: 486/7, 171/1, 171/2, 164/6, 168, 169, 170, 189/2, 189/3, 500/4, 500/5, 500/10, 500/2, 500/9, 573, 575, 207/14, 207/16, 572, 574, 571, 211, 212, 223/2, 224/2, 229/11, 231/5, 236/12, 236/13, 237/8, 237/2, 237/3, 240/16, 241, 244/10, 248/20, 248/21, 248/12, 252/3, 248/16, 253/13, 253/6, 254/1, 258/3, 261/2, 265/2, 266/5, 266/6, 270/22, 276/2, 276/6, 276/3, 279/2, 280/2, 499/7, 283/2, 284/2, 282/8, 285/11, 568, 569, 286/16, 297/2, 298/2, 299/12, 299/11, 299/10, 309/3, 310/6, 312.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025

  Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025.

  Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z województwa małopolskiego w realizację zadań Wojewody i administracji zespolonej, odpowiadających sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz systematyczne wzmacnianie współpracy administracji rządowej z sektorem pozarządowym.

  Wieloletni program współpracy będzie istotnym narzędziem kształtowania długofalowej, partnerskiej współpracy Wojewody Małopolskiego i administracji zespolonej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, umożliwiającym aktywne zaangażowanie tych instytucji w realizację zadań publicznych, a także ułatwiającym wpływ sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w województwie małopolskim.

  Przyjęty dokument będzie miał również znaczący wpływ na wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa małopolskiego poprzez zwiększenie zaangażowania Małopolan w życie publiczne swojego regionu.

  Uwagi, opinie i wnioski w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacji, – załącznik nr 1 można:

  1. złożyć osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w Punkcie Informacyjnym lub na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu;
  2. przesłać w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznymi albo profilem zaufanym, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: ngo@malopolska.uw.gov.pl;
  3. przesłać pocztą na adres:
   Wydział Organizacji i Kontroli
   Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
   ul. Basztowa 22
   31-156 Kraków


  Ostateczny termin na wyrażenie opinii upływa 28 listopada 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Projekt Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025 – załącznik nr 2

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 22 listopada 2022 decyzji Nr 78/B/2022 znak: WI-II.7840.17.11.2022.BK, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym, w ramach zadania „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna – Oświęcim o długości ok. 5200 metrów – wykonanie dokumentacji projektowej”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowość/ nominalnej Q - 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach, nr działki 98, powiat wielicki wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 6 października 2022 r., uzupełniony: 10 listopada 2022 r.)
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03- 734 Warszawa), działającego przez pełnomocników (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 3 czerwca 2022 r., uzupełniony 8 lipca 2022 r., zmieniony 10 sierpnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.17.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-119 Kraków, złożony 25 października 2022 r., uzupełniony 21 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa boiska do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia KS Cracovia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40, 30-119 Kraków, na działkach nr 4/12, 423/4, 426/3 obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.11.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty chorób oczu w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.78.2022) z 21 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx062-036070-XXX-01_10340_L62_Jaroszowiec_114_E sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 139/8, obr. 0006 Jaroszowiec, j. ew. Klucze
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn160 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Podegrodzie - Chełmiec, w ramach realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: budowa gazociągu Piątkowa - Biegonice - Podegrodzie - Chełmiec - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika: Pana Tomasza Hołdę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 września 2022 r., uzupełniony: 17 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-106553-XXX- 01_10459_DLE096_Mlodow_C sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 64/1, obr. 0004 Młodów, j. ew. Piwniczna-Zdrój – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1604/5 i 1605, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcimmiasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych, aby możliwa była analiza podłoża gruntowego, ocena kategorii geotechnicznej oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowej Inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów- Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.74.2022) z 10 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa stacji transformatorowych na odcinku od Krakowa do Spytkowic na działkach nr 931/2, 4870, 4868/4 obr. 0005 Spytkowice, j. ewid. Spytkowice - na wniosek inwestora tj.: : PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje: Pan Piotr Wróblewski - złożonego 19 września 2022 r. oraz uzupełnionego 12 października 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-134200-XXX-01_10458_DLE096_Milik_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr 355/3 i 403 obr. Milik, jedn. ewid. Muszyna - wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-138570-XXX 01_10461_DLE096_MuszynaZdrój_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 1148/63 obr. Muszyna, jedn. ewid. Muszyna - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 9 listopada 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.9.2022.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/499 obręb 0003 Brzeźnica jednostka ewidencyjna Brzeźnica, w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po wycofaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, dotyczącego wydania decyzji zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/368 obręb 0003 Brzeźnica jednostka ewidencyjna Brzeźnica, w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki oraz wykonania badań geologicznych poprzez wykonanie jednego odwiertu geologicznego o głębokości 7,0 m w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”, 9 listopada 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.8.2022.OK o umarzeniu postępowania w całości.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12047_L109_KrakowBiezanow ORxl09-001503-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek; km. 1,503. W ramach OR będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 23 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca elektroenergetyczna, złącze kablowe elektroenergetyczne, na dz. nr 547/25, obr. 100, j. ewid. Podgórze, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 7 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.18.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 stal, w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Piaszczyńskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 września 2022 r., uzupełnionego 6 października 2022 r. i 7 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 138 w km od 1+490 do 3+000 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2069/5, 2069/4, 2069/3, 2069/7, 2069/6, 2065/92, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 94 w km od 57+640 do 62+002 oraz w km od 62+045 do 62+780 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2361/6, 2521, 2524/9, 2535/4, obr. Dwory I, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 715/1, 715/3, obr. Oświęcim, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 409/4, obr. Zaborze, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 948/11, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.18.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 stal, w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Piaszczyńskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 września 2022 r., uzupełnionego 6 października 2022 r. i 7 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 3 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 218 m, wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 202 m, w ramach zadania pn.: Przebudowa gazociągu DN500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol – opracowanie dokumentacji projektowej, po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 czerwca 2022 r., uzupełnionego 16 sierpnia, 11 października i 26 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 2 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.16.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN500; MOP 5,0 MPa rel. Zederman - Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Szymona Rydza (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 sierpnia 2022 r., uzupełniony 26 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.11.2022 z 23 września 2022 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu DN150 PN 2,5 MPa relacji Oświęcim - Kęty na odc. ZZU BZ 0900 - przekładka Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 28 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na od km 29,580 do km 29,635 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 26 września 2022 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim: Gmina Raba Wyżna obręb 0008 Skawa 7032/15, 1434/4, 7018.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.66.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zadaszenia peronów dworca autokarowego dalekobieżnego wraz z instalacją oświetlenia, instalacją kanalizacji deszczowej, elementów małej architektury, budowa muru oporowego oraz rozbiórka i budowa przyłącza geotermalnego w ramach zadania: "Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem", na dz. 317/12 obr. 0006, j. ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.747.2.4.2022 z 28 października 2022 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego z 6 października 2022 r., znak WI-IV.747.2.4.2022 ustalającej lokalizację linii kolejowej dla zamierzenia pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.68.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa Podstacji Trakcyjnej Chabówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach: 1778, 265/3, 1780, 1775, 1774, 1764, obr. 0001 Chabówka, j. ewid. Rabka- Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 października 2022 r. postanowienia znak: WI-IV.746.1.67.2022 prostującego, na wniosek strony, oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 14 października 2022 r. znak: WI-IV.746.1.67.2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieci wodociągowej Ø150 żeliwo sferoidalne w dz. nr 547/33 obr. 100 Podgórze, wydanej na wniosek inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Stanisława Dzioba.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.73.2022) z 27 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa infrastruktury do obsługi podróżnych na byłej bocznicy Zakopane - Spyrkówka od km 41,840 do km 42,566 linii kolejowej 99 Chabówka - Zakopane realizowanej w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 208/1, 209, 234, 235/1, 235/2, 237, 238, 239, 240 obr. 0081, j. ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 27 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.64.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV, w ramach zadania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego: budowa przyłącza kablowego SN15kV, budowa złącza kablowego SN15kV z telemechaniką u odbiorcy TLC Sp. z o.o. w m. Gorlice ul. Chopina 2938/28, na dz. nr 560/79 obr. 0001 Gorlice, j. ewid. Miasto Golice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 października 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.13.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowość/ Q = 100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q = 20 0000 nm3/h w Łukanowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 10 sierpnia 2022 r., uzupełniony 6 września 2022 i 4 października 2022 r., zmieniony 13 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Budowa sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, w zakresie:
  - budowy gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Zederman na długości ok. 275 m,
  - budowy gazociągu DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta na długości ok. 305 m,
  - budowa odgałęzienia DN250 do zespołu za[porowo-upustowego ZZU: Nowa Huta, ul. Na Niwach nr 562 o długości ok. 40 m.
  • Rozbiórki sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, w zakresie:
  - rozbiórki gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Zederman na długości ok. 100 m,
  - rozbiórki gazociągu DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta na długości ok. 55 m,
  - rozbiórki gazociągu DN200 krótkiego odgałęzienia do ZZU Nowa Huta, ul. Na Niwach nr 562 o długości ok. 65 m.
  • Wyłączenie z eksploatacji sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia w zakresie:
  - DN500 relacji Łukanowice – Zederman na długości ok. 161 m,
  - DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta na długości ok. 235 m, realizowanej w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągów DN500 i DN300 przy ul. Giedroycia w Krakowie, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocników: Pana Jerzego Heidera i Pana Arona Wiśniewskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 7 września 2022 r., uzupełniony: 7 i 14 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 20 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.59.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN, nN wraz z budową stacji transformatorowych w Pile Kościeleckiej (Gmina Trzebinia), na działkach nr 1464/1, 1464/2 obr. Trzebinia, jedn. Trzebinia-Miasto oraz nr 744/3 obr. Bolęcin, jedn. Trzebinia obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.62.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, w km ok. 32,985 linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.54.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, w km ok. 32,638 linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 38 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 31 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 7 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 31 projektów.

  Mając na uwadze § 1 ust. 4 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Wojewoda Małopolski zwiększa środki finansowe przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o kwotę 63 500,00 zł i przeznacza na realizację zadania konkursowego, w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2022 roku, środki finansowe w łącznej wysokości: 305 500 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2022 - załącznik nr 1;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2022 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne – załącznik nr 2.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.72.2022) z 20 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa celem dokonania zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowo- gospodarczych nr 17 i 38 na budynki o funkcji biurowo - administracyjnej na działce nr 184/11 obr. 0045 j. ewid. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, złożony 19 września 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji transformatorowych na odcinku od Krakowa do Spytkowic na dzikach nr 931/2, 4870, 4868/4 obr. 0005 Spytkowice, j.ewid. Spytkowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Dominikę Mazur (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 sierpnia 2022 r., uzupełniony: 4 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 6 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 lipca 2022 r., uzupełniony 6 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.70.2022) z 14 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa prefabrykowanej wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami SN i nN - dla zasilania 2 zespołów budynków mieszkalnych Kraków ul. Podstawie dz. nr 352-355 oraz 123, 126, 127, na działce nr 506/5 obr. 0033 j. ewid. Nowa Huta
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx062-036070-XXX- 01_10340_L62_Jaroszowiec_114_E sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 139/8, obr. 0006 Jaroszowiec, j. ew. Klucze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 14 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.67.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej Ø150 żeliwo sferoidalne w dz. nr 547/33 obr. 100 Podgórze1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/368, obręb 0003 Brzeźnica, jednostka ewidencyjna Brzeźnica, powiat wadowicki, woj. małopolskie w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki oraz wykonania badań geologicznych poprzez wykonanie jednego odwiertu geologicznego o głębokości 7,0 m w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/499, obręb 0003 Brzeźnica, jednostka ewidencyjna Brzeźnica, powiat wadowicki, woj. małopolskie w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Piaszczyńskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 września 2022 r., uzupełniony: 6 października i 7 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.65.2021) z 10 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 427/7, 446/4 obr. 0003 Miejsce, j. ewid. Spytkowice na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, w imieniu którego występuje: Pan Paweł Mitka - złożony 8 sierpnia 2022 r. oraz uzupełniony 8 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 6 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.63.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa tymczasowego obiektu budowlanego – zaplecza kontenerowego na bocznicy kolejowej Kraków Główny Zachód Towarowy, przy ul. Składowej 17, na dz. nr 242/25 obr. 0045, j. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 12 września 2022 r, postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.17.11.2022.BK), na wniosek z 09.09.2022 r. (uzupełniony 27 września 2022 r. na wezwanie z 16.09.2022 r. wysłane 19.09.2022 r., wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) złożony przez inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym w ramach zadania „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna - Oświęcim o długości ok. 5200 metrów - wykonanie dokumentacji projektowej”. Adres zamierzania budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim – obszar miejski, miejscowość: Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.1.2022) z 5 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Przebudowa obiektu TOSIR – stadionu LA przy ul. Traugutta w Tarnowie – budowa budynku zaplecza sportowego wraz z trybuną, parkingiem i infrastrukturą techniczną, - na wniosek inwestora tj. Gminy Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicz 2, 33-100 Tarnów), w imieniu którego występuje Pan Dawid Onak (ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów), złożonego 5 sierpnia 2022 r., uzupełnionego 23 sierpnia 2022 r. oraz 16 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 września 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.55.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji opadowej DN1000-DN3000mm wraz komorami technologicznymi oraz przebudową kolidujących przewodów energetycznych, teleoptycznych i telekomunikacyjnych na działce nr 288 obr. 52 jedn. ewid. Podgórze, w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 29 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.5.2022), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinku od km 29,580 do km 29,635 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel– złożony 29 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN500; MOP 5,0 MPa rel. Zederman - Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającego przez pełnomocnika: Pana Szymona Rydza (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 sierpnia 2022 r., uzupełniony: 26 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, złożony 14 września 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury do obsługi podróżnych na byłej bocznicy Zakopane - Spyrkówka od km 41,840 do km 42,566 linii kolejowej 99 Chabówka - Zakopane realizowanej w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 208/1, 209, 234, 235/1, 235/2, 237, 238, 239, 240 obr. 0081, j. ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, którego reprezentuje: Pan Piotr Tumidajski, złożony 14 września 2022 r., uzupełniony 26 września 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa celem dokonania zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowo - gospodarczych nr 17 i 38 na budynki o funkcji biurowo -administracyjnej na działce nr 184/11 obr. 0045 j. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, złożony 27 lipca 2022 r., uzupełniony 31 sierpnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN, nN wraz z budową stacji transformatorowych w Pile Kościeleckiej (Gmina Trzebinia), na działkach nr 1464/1, 1464/2 obr. Trzebinia, jedn. Trzebinia-Miasto oraz nr 744/3 obr. Bolęcin, jedn. Trzebinia obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania strony postępowania, decyzją znak: DOA.7110.98.2022.KBL z 22.09.2022 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego nr 14/B/2022 znak: WI-II.7840.1.81.2021.AS z dnia 07.03.2022 r., wydaną inwestorowi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającemu przez pełnomocnika: Jacka Wojnę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowę gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego – Etap II. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim – Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 września 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.11.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN150 PN 2,5 MPa relacji Oświęcim - Kęty na odc. ZZU BZ 0900 - przekładka Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Martynę Frąszczak, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 28 lipca 2022 r., uzupełnionego 29 i 31 sierpnia 2022 oraz 20 i 22 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpatrzeniu odwołań stron postępowania, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Postanowieniami z 21 września 2022 r. znak: DOA.7110.170.2022.KPL.A oraz znak: DOA.7110.170.2022.KPL.B, stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego NR 25/B/2022 znak: WI-II.7840.20.3.2022.MB z 14.04.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Wymiana odcinków gazociągów DN 500 Pogórska Wola - Łukanowice (nowy), DN 500 Pogórska Wola - Łukanowice, DN 700/500 Sędziszów - Łukanowice, w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Skrzyszów, miejscowość Pogórska Wola, kod pocztowy 33-152, identyfikatory działek ewidencyjnych: 121608_2.0003.2266/26; 121608_2.0003.2271/1; 121608_2.0003.2269; 121608_2.0003.2267; 121608_2.0003.2270; 121608_2.0003.2067/15, 121608_2.0003.2316; 121608_2.0003.2315; 121608_2.0003.2314; 121608_2.0003.2313; 121608_2.0003.2312; 121608_2.0003.2317; 121608_2.0003.2310/1; 121608_2.0003.2309/1, wydanej inwestorowi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, złożony 6 września 2022 r., uzupełniony 21 września 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa prefabrykowanej wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami SN i nN - dla zasilania 2 zespołów budynków mieszkalnych Kraków ul. Podstawie dz. nr 352-355 oraz 123, 126, 127, na działce nr 506/5 obr. 0033 j. ewid. Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowość/ Q = 100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q = 20 0000 nm3h w Łukanowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 10 czerwca 2022 r., uzupełniony: 6 września 2022 r., zmieniony 13 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 sierpnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek (uzupełniony 15 września 2022 r.) inwestora: Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Łukasza Mrówkę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV w ramach zadania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego: budowa przyłącza kablowego SN15kV, budowa złącza kablowego SN15kV z telemechaniką u odbiorcy TLC Sp. z o.o. w m. Gorlice ul. Chopina 2938/28, na dz. 560/79 obr. 0001 Gorlice, j. ewid. Miasto Golice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 19 września 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.61.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacją kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastruktura skojarzona z nowobudowaną infrastrukturą gazową - relacji Krynica Zdrój - Muszyna (Krynica Zdrój SRP przy ul. Stara Droga - Krynica Zdrój ul. Czarny Potok) - zadanie nr 1. na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika Pana Michała Fedorczaka, (złożonego 22 grudnia 2021 r. uzupełnionego 31 stycznia 2022 r., zmienionego 22 czerwca 2022 r. oraz 11 lipca 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania, że został zmieniony wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km ist. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.09.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty neurologa dziecięcego, psychiatry oraz laryngologa w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  (pobierz)
  opublikowane 21.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 września 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.52.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa wiaduktu kolejowego w km 42.750 (km 42.780 wg PFU) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane wraz z budową ścian oporowych w km 42.675 - 42.739 i 42.766 - 42.805 na działkach nr 184/1, 183/1, 183/2 obr. 0084 Zakopane, jedn. ewid. Zakopane, realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.; Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu pn.: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 września 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.53.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu stacji Szaflary od km 26,283 do km 26,549 oraz peronu przystanku osobowego Szaflary Wieś od km 28,243 do km 28,527 na linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 8531 obr. 0006 Szaflary, jedn. ewid. Szaflary, w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 wrzśnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.56.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Cementowej, Wielkich Pieców, Organki w Krakowie, na dz. 75, 77 obr. 20 oraz 131, 130, 129 obr. 19, jedn. ewid. Nowa Huta, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Urzędu Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, złożony 5 sierpnia 2022 r., uzupełniony 16 września 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa obiektu TOSIR – stadionu LA przy ul. Traugutta w Tarnowie – budowa budynku zaplecza sportowego wraz z trybuną, parkingiem i infrastrukturą techniczną.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 sierpnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek (uzupełniony 14 września 2022 r.) inwestora: Gminę Miasto Zakopane, działającego przez pełnomocnika, Pana Krzysztofa Farona, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zadaszenia peronów dworca autokarowego dalekobieżnego wraz z instalacją oświetlenia, instalacją kanalizacji deszczowej, elementów małej architektury, budowa muru oporowego oraz rozbiórka i budowa przyłącza geotermalnego w ramach zadania: "Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem", na dz. 317/12 obr. 0006, j. ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.58.2022) z 16 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej w postaci dwóch linii kablowych SN 15kV wraz z traktem światłowodowym dla zasilania podstacji trakcyjnej Chabówka w ramach zadania pn. Przebudowa podstacji trakcyjnej Chabówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 1780, 1778, 1770, 1775, 1774, 1766, 1764, 265/10, 265/9, 265/3, 265/2, 219/5 obr. Chabówka, j. ewid. Rabka -Zdrój oraz nr: 4102/7, 4102/6, 4102/5 obr. Rabka-Zdrój, j. ewid. Rabka –Zdrój
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 września 2022 r. postanowienia znak: WI-IV.746.1.16.2022 prostującego, na wniosek strony, oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 5 kwietnia 2022 r. znak: WI-IV.746.1.16.2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Przebudowa wiaduktu w km 4,800 (zakres inwestycji od 4,754 do 4,837 km), przebudowa przejścia w km 5,036 oraz rozbiórka i budowa wiaduktu w km 5,027 (zakres inwestycji od 4,973 do 5,073 km) linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12, na dz. nr 3998/198 obr. Chrzanów, j. ewid. Chrzanów – miasto, wydanej na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentowała Pani Krystyna Obajtek-Zajdel (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-157 Kraków).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 26 sierpnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek (uzupełniony 7 września 2022 r.) inwestora: PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Pawła Ślązaka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa Podstacji Trakcyjnej Chabówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach: 1778, 265/3, 1780, 1775, 1774, 1764, obr. 0001 Chabówka, j. ewid. Rabka- Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.4.2022), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocników – złożony 25 lipca 2022 r., uzupełniony 6 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.57.2022) z 12 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa budynku nr 24 na potrzeby oddziału okulistyki na działce nr 184/11 obr. 0045, j. ewid. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 22 lipca 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.14.11.2022.EJ), na wniosek z 14.07.2022 r. (na wezwanie z 03.08.2022 r. uzupełniony 02 września 2022 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Woj-ciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez peł¬no¬¬mocnika Alberta Pakułę (Pełnomocnictwo znak: PSG-C00/P-3/301/2018 z 14.08.2018 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, złożony 8 sierpnia 2022 r. oraz uzupełniony 9 września 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 427/7, 446/4 obr. 0003 Miejsce, j. ewid. Spytkowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 sierpnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek (uzupełniony 2 września 2022 r.) inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Stanisława Dzioba, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej 0150 żeliwo sferoidalne w dz. nr 547/33 obr. 100 Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.746.3.12.2022 z 7 września 2022 r. w sprawie sprostowania na wniosek strony oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.51.2022 z 28 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w St. Zakopane od km 42,750 do km 43,415 na linii kolejowej nr 99 Chabówka- Zakopane w ramach zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 183/1, 183/2 obr. 0084 j. ewid. Zakopane oraz nr 1624, 317/13, 317/12, 489 obr. 0006 j. ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Gmina Raba Wyżna (Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna), którego reprezentuje Pan Mirosław Marciniec, zmieniony 27 lipca 2022 r., uzupełniony 30 sierpnia 2022 r.,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, w km ok. 32,638 linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Gmina Raba Wyżna (Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna), którego reprezentuje Pan Mirosław Marciniec, uzupełniony 30 sierpnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, w km ok. 32,985 linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN150 PN 2,5 MPa relacji Oświęcim - Kęty na odc. ZZU BZ 0900 - przekładka Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Martynę Frąszczak (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 28 lipca 2022 r., uzupełniony: 30 sierpnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: KLIMAT-ENERGIA-GOSPODARKA WODNA (os. Szkolne 27, 31-977 Kraków), którego reprezentuje Pan Marcin Fijoł, uzupełniony i zmieniony 19 sierpnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji opadowej DN1000-DN3000mm wraz komorami technologicznymi oraz przebudową kolidujących przewodów energetycznych, teleoptycznych i telekomunikacyjnych na działce nr 288 obr. 52 jedn. ewid. Podgórze, w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.09.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 31 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.7.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika: Pana Rafała Kwiecińskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 30 maja 2022 r., uzupełniony 23 czerwca 2022, 8 lipca 2022 r., 26 lipca 2022 r. oraz 24, 25 i 26 sierpnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 31 sierpnia 2022 r. postanowienia znak: WI-IV.746.1.41.2021 prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 1 października 2021 r. znak: WI-IV.746.1.41.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Rozbiórka istniejących przepustów i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka: - od km 35,122 do km 35,162 zlokalizowanego w km 35,142, - od km 35,201 do km 35,241 zlokalizowanego w km 35,221.

  Rozbudowa istniejących mostów kolejowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka: - od km 8,367 do km 8,485 zlokalizowanego w km 8,446, - od km 19,181 do km 19,217 i od km 19,245 do km 19,269 zlokalizowanego w km 19,222;
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania administracyjnego znak: WI-II.7840.17.7.2022.DP, wszczętego na wniosek złożony 27 czerwca 2022 r., przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim etap I wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 2307/3, 1049/16, 1050/7, 1051/8, 1084/9, 1084/10, 1077/7, 1089/3, 2296/3, 1137/5, 1144/4, 1144/5, 1144/2, 1147, 1152/8, 1152/12, 1152/10, 1150/2, 1149/1, 1219/5, 1219/2, 1084/4, 1084/32, 1084/31, 1285/1, 1287/10, 1300/2, 1300/4, , 2665/2, 1298/3, 1298/12, 1298/15, 1298/13, 1301/7, 1301/3, 1301/18, 1318/204, 1318/5, 1318/4, 1319/4, 1319/1, 1320, 1344/16, 1344/6, 1345, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 121301_1, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 sierpnia 2022 r. postanowienia znak: WI-IV.746.1.16.2022 prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 5 kwietnia 2022 r. znak: WI-IV.746.1.16.2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Przebudowa wiaduktu w km 4,800 (zakres inwestycji od 4,754 do 4,837 km), przebudowa przejścia w km 5,036 oraz rozbiórka i budowa wiaduktu w km 5,027 (zakres inwestycji od 4,973 do 5,073 km) linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12, na dz. nr 3998/198 obr. Chrzanów, j. ewid. Chrzanów – miasto, wydanej na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentowała Pani Krystyna Obajtek-Zajdel (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-157 Kraków).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 3 sierpnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Intercity S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Ewę Miśków-Janik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa tymczasowego obiektu budowlanego – zaplecza kontenerowego na bocznicy kolejowej Kraków Główny Zachód Towarowy, przy ul. Składowej 17, na dz. nr 242/25 obr. 0045, j. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.08.2022

 • Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na likwidacji Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, obejmującego sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na rozbiórce 8 budynków o pow. 3990 m², usunięciu ulepszeń z 3 budynków o pow. 3600 m² i przywróceniu stanu pierwotnego terenu. Realizacja odbywać się będzie w warunkach odstępstwa od stosowania Prawa budowlanego. Przewiduje się różne warianty realizacji oraz możliwość rozliczenia odzyskanych materiałów budowlanych. Termin składania ofert: godzina 12.00 dnia 26 sierpnia 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Przetargi DUW

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 14 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pani Beata Kaczor, uzupełniony 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Cementowej, Wielkich Pieców, Organki w Krakowie, na dz. 75, 77 obr. 20 oraz 131, 130, 129 obr. 19, jedn. ewid. Nowa Huta, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.08.2022

 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza pracowników socjalnych do udziału w otwartym konkursie pn. „Projekt socjalny dla rodziny – środowiskowe formy wsparcia rodziny”, organizowanym w ramach projektu pn. Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania, w Osi priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


  opublikowane 19.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, 19 sierpnia 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.1.2022.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 55 obręb 0003 Skalskie jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, w celu wykonania odkrywki istniejącego gazociągu oraz odwiertu geologicznego w ramach zadania Przebudowa gaz. DN 500; MOP 5,0 MPa rel. Zederman-Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, złożony 21 lipca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku nr 24 na potrzeby oddziału okulistyki na działce nr 184/11 obr. 0045 Krowodrza, j.ewid. Miasto Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, uzupełniony 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu stacji Szaflary od km 26,283 do km 26,549 oraz peronu przystanku osobowego Szaflary Wieś od km 28,243 do km 28,527 na linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 8531 obr. 0006 Szaflary, jedn. ewid. Szaflary, w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, uzupełniony 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa wiaduktu kolejowego w km 42.750 (km 42.780 wg PFU) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane wraz z budową ścian oporowych w km 42.675 - 42.739 i 42.766 - 42.805, na działkach nr 184/1, 183/1, 183/2 obr. 0084 Zakopane, jedn. ewid. Zakopane, realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu pn.: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania, że został zmieniony wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km ist. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania, że został zmieniony wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km ist. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.47.2022) z 16 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następującej lokalizacji: od km około 4,750 do km około 4,790, przepust w km 4,770 w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn."Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 872/11, obr. 0001 Maków Podhalański, j. ewid. Maków Podhalański
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.1.2022 z 18 lipca 2022 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km ist. 33+830 do km ist. 35+313 oraz na stacji Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.4.2021 z 3 czerwca 2021 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku od km istniejącego 87+700 do km istniejącego 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, wydał w dniu 3 sierpnia 2022 r. decyzję znak: WS-II.7570.6.1194.2022.RG zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 29/6, obręb 0006 Łukanowice, jedn. ewid. Wojnicz - obszar wiejski, powiat tarnowski, woj. małopolskie w celu przeprowadzenia badań geologicznych, niezbędnych dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w zakresie jednego otworu geotechnicznego o głębokości 4,5 m oraz wykonania odkrywek istniejących gazociągów w celu uzyskania parametrów usytuowania istniejących gazociągów dla inwestycji pn.: Budowa przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” w zakresie zadania pn. „Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowości Q=100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=20 000 nm3/h w Łukanowicach”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, złożony 21 lipca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej w postaci dwóch linii kablowych SN 15kV wraz z traktem światłowodowym dla zasilania podstacji trakcyjnej Chabówka w ramach zadania pn. Przebudowa podstacji trakcyjnej Chabówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 1780, 1778, 1770, 1775, 1774, 1766, 1764, 265/10, 265/9, 265/3, 265/2, 219/5 obr. Chabówka, j. ewid. Rabka -Zdrój oraz nr: 4102/7, 4102/6, 4102/5 obr. Rabka-Zdrój, j. ewid. Rabka -Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.08.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 55, obręb 0003 Skalskie, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, powiat olkuski, woj. małopolskie w celu wykonania odkrywki istniejącego gazociągu oraz odwiertu geologicznego w ramach zadania Przebudowa gaz. DN 50; MOP 5,0 MPa rel. Zederman-Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.51.2022) z 28 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w St. Zakopane od km 42,750 do km 43,415 na linii kolejowej nr 99 Chabówka- Zakopane w ramach zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 183/1, 183/2 obr. 0084 j. ewid. Zakopane oraz nr 1624, 317/13, 317/12, 489 obr. 0006 j. ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.4.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100-300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Siołkowa-Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego” na odcinku Cieniawa – Nowy Sącz (SRP Piątkowa), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Artura Machulę, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 kwietnia 2022 r., uzupełnionego 1 czerwca i 17 czerwca 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.6.2022 o zmianie decyzji znak: WI-IV.747.1.62.2021 z 23 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 30 maja 2022 r., uzupełniony 21 czerwca 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.48.2022) z 22 lipca 2022 r. o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 43/L/2020 z 28 września 2020 r. (znak: WI-IV.746.1.38.2020) wydanej dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 15,500 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 22/1, obr. 0008 Łowczów, j. ewid. Tuchów
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 lipca 2022 r. w związku z wnioskiem inwestora o podjęciu postępowania wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacją kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastruktura skojarzona z nowobudowaną infrastrukturą gazową - relacji Krynica Zdrój - Muszyna (Krynica Zdrój SRP przy ul. Stara Droga - Krynica Zdrój ul. Czarny Potok) - zadanie nr 1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.49.2022) z 19 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbudowa mostu kolejowego w km 41.014 (km 41.042 wg PFU) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka” – Zakopane, na działkach nr: 184/1, 185/1, 185/2 obr.0033 Zakopane, j. ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 18 lipca 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km istniejącego 33+830 do km istniejącego 35+313 oraz na stacji Chabówka, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 4 lutego 2022 r., uzupełniony 18 marca 2022 r. oraz 13 kwietnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 lipca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.40.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mogilskiej w Krakowie na odcinku miedzy komorą 1NKIII/7 a komorą 1NKIII/6, na dz. nr 31/3 obr. 0016, j. ewid. Śródmieście1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.3.2022 z 30 maja 2022 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego wc DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa – ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 3 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.3.2022), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km ist. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek złożony 3 czerwca 2022 r., uzupełniony 8 lipca 2022 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocników.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29/6, obręb 0006 Łukanowice, jedn. ewid. Wojnicz - obszar wiejski, powiat tarnowski, woj. małopolskie w celu przeprowadzenia badań geologicznych, niezbędnych dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w zakresie jednego otworu geotechnicznego o głębokości 4,5 m oraz wykonania odkrywek istniejących gazociągów w celu uzyskania parametrów usytuowania istniejących gazociągów dla inwestycji pn.: Budowa przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” w zakresie zadania pn. „Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowości Q=100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=20 000 nm3/h w Łukanowicach”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, złożony 24 czerwca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w St. Zakopane od km 42,750 do km 43,415 na linii kolejowej nr 99 Chabówka- Zakopane w ramach zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 183/1, 183/2 obr. 0084 j. ewid. Zakopane oraz nr 1624, 317/13, 317/12, 489 obr. 0006 j. ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 27 czerwca 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.17.7.2022.DP), na wniosek z 27 czerwca 2022 r. (uzupełniony 06 lipca 2022 r.) inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Grzegorza Filika,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 30 maja 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Rafała Kwiecińskiego.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 08.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 lipca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.32.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa mostu drogowego w km 0,0237 drogi w miejscowości Biały Dunajec, w km 34,491 linii kolejowej 99 w ramach inwestycji: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na działce nr 12635/6 obr. 0201 Biały Dunajec, jedn. ewid. Biały Dunajec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 08.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100-300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Siołkowa-Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego” na odcinku Cieniawa – Nowy Sącz (SRP Piątkowa), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Artura Machulę.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 06.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 lipca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.34.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Górnickiego w Krakowie na dz. nr 529/1 obr. 42 j. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 lipca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.37.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłącza w rejonie ul. Rakowickiej, na dz. nr 236/3, 234, 235 obr. 0008, j. ewid. Śródmieście1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 lipca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.41.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej s/c w miejscowości Kraków, ul. Doktora Twardego na działkach nr 242/4, 242/24 obr. 0045, j. ewid. Krowodrza1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 4 lipca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów 1 oraz nadaniu decyzji na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego rygoru natychmiastowej wykonalności.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.38.2022) z 4 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN na odcinku B-C w obszarze terenu zamkniętego linii kolejowej nr 103 Trzebinia -Wadowice od km 6.836 do km 6.846 na działce nr 751 w Bolęcinie dla zadania pn. Przebudowa linii napowietrznej SN relacji: GPZ Trzebinia - Alwernia na linię kablową SN odcinek od stacji Bolęcin 3 Podlas - Bolęcin 4 Stawki - Bolęcin 5 Piaski,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 30 maja 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji znak: WI-IV.747.1.62.2021 z 23 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Rafała Kwiecińskiego.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 01.07.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.45.2022) z 28 czerwca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej: linii kablowych średniego napięcia 15kV i rurociągu światłowodowego pod torami kolejowymi linii 99 Chabówka - Zakopane w km 24.135 długości 3 m na działkach ewid. nr: 13994/1, 13605/8 obręb 0001 Nowy Targ w ramach zadania: Przebudowa ciągu liniowego GPZ Szaflary - Cegielnia - RS Nowy Targ - na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, którego reprezentuje: Pan Robert Bednarczyk - złożonego 26 maja 2022 r., uzupełnionego 6 czerwca 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.31.2022) z 28 czerwca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa Parku Kolejowego pod estakadami kolejowymi na odcinku od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej w Krakowie (etap I), na działce 71/2, obręb 52 Śródmieście w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, złożony 21 czerwca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa mostu kolejowego w km 41.014 (km 41.042 wg PFU) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane, na działkach nr 184/1, 185/1, 185/2 obr.0033 Zakopane, j. ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Romuald Mądry, złożony 17 czerwca 2022 r., w sprawie wydania na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 43/L/2020 z 28 września 2020 r. (znak: WI-IV.746.1.38.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 15,500 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 22/1, obr. 0008 Łowczów, j. ewid. Tuchów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 10 czerwca 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek - Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następującej lokalizacji od km około 4,750 do km około 4,790 przepust w km 4,770; w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”, na dz. nr 872/11 obr. 0001 Maków Podhalański, j. ew. Maków Podhalański.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 14 czerwca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.33.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Przebudowa przepustu kolejowego w km 4,812 LK62 polegająca na reliningu, w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy 8 obiektów inżynieryjnych w ciągu linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel – Charsznica – Wolbrom” w ramach zadania pn: „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”, na dz. nr 225 obr. 0001 Charsznica, j. ew. Charsznica1 oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.24.2022) z 10 czerwca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznych SN 20KV dla zasilania zakładu produkcyjnego Valeo Lighting Systems w Chrzanowie, zlokalizowanego przy ul. Europejskiej 50, na działkach nr 694 obr. 0015 Wodna, nr 1570/8, 1570/3, 1570/4 obr. 0014 Trzebionka - na wniosek inwestora tj.: Valeo Autosystemy Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina, którego reprezentuje Pan Marek Dąbek, złożonego 18 marca 2022 r., uzupełnionego 12 kwietnia 2022 r. oraz 29 kwietnia 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że 9 maja 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Pana Dawida Fitykę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mogilskiej w Krakowie na odcinku miedzy komorą 1NKIII/7 a komorą 1NKIII/6, na dz. nr 31/3 obr. 0016, j. ewid. Śródmieście.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.746.3.4.2022 z 9 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania na wniosek strony oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego nr 2/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2017) z 12 stycznia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN (linia kablowa SN relacji PT Bukowno – STK Bukowno – STK Przymiarki – STK Sławków), na działkach nr: 2442, 2615, 2443/1, 2443/2, 2443/4, 2443/5, 2443/3 obr. Stare Bukowno; nr 335/18 obr. Bukowno Miasto, jedn. ewid. Bukowno.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100-300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Siołkowa-Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego” na odcinku Cieniawa – Nowy Sącz (SRP Piątkowa), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Artura Machulę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 kwietnia 2022 r., uzupełniony: 1 czerwca 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 maja 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.3.2021 z 4 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 117 w km od ok. 19+013 do ok. 19+377; od ok. 19+900 do ok. 21+851; od ok. 22+142 do ok. 22+265; od ok. 24+954 do ok. 24+965; od ok. 27+665 do ok. 27+862; od ok. 30+190 do ok. 30+525 wraz z rozbiórką, przebudową i budową sieci zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej oraz odwodnienia; rozbiórką peronów tymczasowych na przystanku osobowym Wadowice os. Podhalanin oraz na przystanku osobowym Inwałd; budową nowych peronów na przystanku osobowym Wadowice os. Podhalanin oraz na przystanku osobowym Inwałd wraz z wiatami, dojściami i wyposażeniem i instalacjami; budową dróg równoległych do toru wraz z elementami wyposażenia, obiektami inżynieryjnymi, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą; rozbiórką oraz przebudową bądź rozbudową istniejących przejazdów kolejowo – drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Wadowice – Andrychów (od km 18,600 do km 31,046), zaprojektowanie i wybudowanie mijanki w Barwałdzie Średnim w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa” (etap I) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: i Pana Piotra Grawicza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 08.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, złożony 26 maja 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej: linii kablowych średniego napięcia 15kV i rurociągu światłowodowego pod torami kolejowymi linii 99 Chabówka - Zakopane w km 24.135 długości 3m na działkach ewid. nr: 13994/1, 13605/8 obręb 0001 Nowy Targ w ramach zadania: Przebudowa ciągu liniowego GPZ Szaflary - Cegielnia - RS Nowy Targ.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 3 czerwca 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku od km istniejącego 87+700 do km istniejącego 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 23 listopada 2021 r., uzupełniony 11 stycznia 2022 r. oraz 11 marca 2022 r., zmieniony 12 maja 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, złożony 5 maja 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN na odcinku B-C w obszarze terenu zamkniętego linii kolejowej nr 103 Trzebinia -Wadowice od km 6.836 do km 6.846 na działce nr 751 w Bolęcinie dla zadania pn. Przebudowa linii napowietrznej SN relacji: GPZ Trzebinia - Alwernia na linię kablową SN odcinek od stacji Bolęcin 3 Podlas - Bolęcin 4 Stawki - Bolęcin 5 Piaski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 06.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 maja 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), działającego przez pełnomocnika Pana Jana Machnika, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej s/c w miejscowości Kraków, ul. Doktora Twardego, na dz. nr 242/4, 242/24 obr. 0045, j. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa mostu drogowego w km 0,0237 drogi w miejscowości Biały Dunajec, w km 34,491 linii kolejowej 99 w ramach inwestycji: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na działce nr 12635/6 obr. 0201 Biały Dunajec, jedn. ewid. Biały Dunajec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 1 czerwca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.30.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 90x8,2 PE 100 SDR 11 PN 16 w rurze osłonowej DN 300 na dz. nr 92/21 obr. 45 j. ewid. Podgórze przy ul. Marcika / Korbońskiego w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 1 czerwca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.25.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 10,037 do km 10,145 zlokalizowanego w km 10,179 w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 4615/1 obr. 0001 białka, gm. Maków Podhalański.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 01.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego NR 25/B/2022 znak: WI-II.7840.20.3.2022.MB z 14.04.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Wymiana odcinków gazociągów DN 500 Pogórska Wola - Łukanowice (nowy), DN 500 Pogórska Wola - Łukanowice, DN 700/500 Sędziszów - Łukanowice, w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Skrzyszów, miejscowość Pogórska Wola, kod pocztowy 33-152, identyfikatory działek ewidencyjnych: 121608_2.0003.2266/26; 121608_2.0003.2271/1; 121608_2.0003.2269; 121608_2.0003.2267; 121608_2.0003.2270; 121608_2.0003.2067/15, 121608_2.0003.2316; 121608_2.0003.2315; 121608_2.0003.2314; 121608_2.0003.2313; 121608_2.0003.2312; 121608_2.0003.2317; 121608_2.0003.2310/1; 121608_2.0003.2309/1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 01.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 30 maja 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.3.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego wc DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa – ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Alberta Pakułę, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 11 lutego 2022 r., uzupełnionego 23 marca i 4 kwietnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 01.06.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.36.2022) z 30 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe na działkach nr: 190/7, 208/1, 209, 234, 235/1, 237, 238, 239, 240 obr. 0081 j. ewid. Zakopane oraz nr 184/1 obr. 0033, j. ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km istniejącego 33+830 do km istniejącego 35+313 oraz na stacji Chabówka, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 kwietnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków), działającego przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłącza w rejonie ul. Rakowickiej, na dz. nr 263/3, 234, 235 obr. 0008, j. ewid. Śródmieście.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 maja 2022 r. Wojewoda Małopolski, na żądanie inwestora, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka, wydał postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego 22 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacją kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastruktura skojarzona z nowobudowaną infrastrukturą gazową - relacji Krynica Zdrój - Muszyna (Krynica Zdrój SRP przy ul. Stara Droga - Krynica Zdrój ul. Czarny Potok) - zadanie nr 1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, którego reprezentuje Pani Katarzyna Opałka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Parku Kolejowego pod estakadami kolejowymi na odcinku od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej w Krakowie (etap I) - na działce 71/2, obręb 52 Śródmieście w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa, którego reprezentuje Pani Anna Jasica, uzupełniony 5 maja 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Górnickiego w Krakowie, na dz. 529/1 obr. 42, jedn. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku od km istniejącego 87+700 do km istniejącego 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.29.2022) z 16 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Osielec od km 16,275 do km 16,530 (wg kilometracji projektowanej linii kolejowej nr 98) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” - na działkach nr: 8453/9 i 9658 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel - złożonego 25 marca 2022 r. oraz o nadaniu na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kpa ww. decyzji Wojewody Małopolskiego rygoru natychmiastowej wykonalności.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Valeo Autosystemy Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina, którego reprezentuje Pan Marek Dąbek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznych SN 20KV dla zasilania zakładu produkcyjnego Valeo Lighting Systems w Chrzanowie, zlokalizowanego przy ul. Europejskiej 50, na działkach nr 694 obr. 0015 Wodna, nr 1570/8, 1570/3, 1570/4 obr. 0014 Trzebionka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.7.2022) z 11 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX- 01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna -Zdrój –wieś
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.05.2022

 • Obwieszczenie zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/UB/2022, z 26.04.2022 r. znak: WI-II.7840.1.33.2022 o uchyleniu w całości decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 13/2015, znak: WI-VIII.7840.9.21.2014 z 17.07.2015 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 10 maja 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.28.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa istniejących mostów kolejowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka: od km 17,268 do km 17,285 i od km 17,352 do km 17,370 zlokalizowanego w km 17,315; od km 22,752 do km 22,782 i od km 22,796 do km 22,829 zlokalizowanego w km 22,790. Rozbudowa istniejącego wiaduktu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka: od km 15,921 do km 15,988 zlokalizowanego w km 15,950 w ramach zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" - na działkach 8453/9 i 8453/11, obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów oraz 5523 i 5536/1, obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.22.2022) z 10 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działce 56/6, obr. Poronin, jedn. ewid. Poronin.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.27.2022) z 10 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach: - od km 17,687 do km 17,727 przepust w km 17,707; - od km 18,803 do km 18,843 przepust w km 18,823; - od km 20,896 do km 20,936 przepust w km 20,916; - od km 26,370 do km 26,410 przepust w km 26,390 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”, na działkach nr: 8453/11 obr. 0003 Osielec j. ewid. G. Jordanów, 5278/3, 5280 obr. 001 Bystra Podhalańska, j. ewid. Bystra Sidzina oraz nr 5580 obr. 0001 Jordanów, j. ewid. M. Jordanów
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 9 maja 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.26.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej SN, linii kablowych nN w ramach realizacji zadania "Modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Przy Torze, Libiąż" - inwestycja liniowa - na dz. nr 1114/20, obr. 0001 Libiąż Mały, jedn. ewid. m. Libiąż1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że 31 marca 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Zbigniewa Gabryś, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pani Anna Kufel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 90x8,2 PE 100 SDR 11 PN 16 w rurze osłonowej DN 300 na dz. nr 92/21 obr. 45 j. ewid. Podgórze przy ul. Marcika / Korbońskiego w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, wydał:
  - w dniu 28 kwietnia 2022 r. decyzję znak: WS-II.7570.8.40.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 164/17 obr. 92 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków,
  - w dniu 6 maja 2022 r. decyzję znak: WS-II.7570.8.18.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 169 obr. 92 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  w celu przeprowadzenia badań geologicznych, w tym wykonania odwiertów, w ramach zadania: „Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 29 kwietnia 2022 r. decyzji nr 30/B/2022 znak: WI-II.7840.14.2.2022.EJ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Rozbudowa Stacji Gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Krynica-Zdrój ul. Stara Droga, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.05.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Intercity S. A. Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, złożony 22 kwietnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe na działkach nr: 190/7, 208/1, 209, 234, 235/1, 237, 238, 239, 240 obr. 0081 j. ewid. Zakopane oraz nr 184/1 obr. 0033, j. ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 26 kwietnia 2022 r. decyzji Nr 1/UB/2022, znak: WI-II.7840.1.33.2022, o uchyleniu w całości decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 13/2015, znak: WI-VIII.7840.9.21.2014 z 17 lipca 2015 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa stacji Tarnów w km 76,200-80,200 w ramach zamierzenia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa, na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Rzeszów, etap III,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 27 kwietnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.19.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2 x Dn 40 do budynku przy ul. Prokocimskiej 4 w Krakowie, na działkach 1/45, 288 obr. 52, j. ewid. Podgórze1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Grawicz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa przepustu kolejowego w km 4,812 LK62 polegająca na reliningu, w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy 8 obiektów inżynieryjnych w ciągu linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel – Charsznica – Wolbrom” w ramach zadania pn: „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”, na dz. nr 225 obr. 0001 Charsznica, j. ew. Charsznica.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 14 kwietnia 2022 r. decyzji nr 25/B/2022 znak: WI-II.7840.20.3.2022.MB, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:
  Wymiana odcinków gazociągów DN 500 Pogórska Wola - Łukanowice (nowy), DN 500 Pogórska Wola - Łukanowice, DN 700/500 Sędziszów - Łukanowice, w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Skrzyszów, miejscowość Pogórska Wola, kod pocztowy 33-152, identyfikatory działek ewidencyjnych: 121608_2.0003.2266/26; 121608_2.0003.2271/1; 121608_2.0003.2269; 121608_2.0003.2267; 121608_2.0003.2270; 121608_2.0003.2067/15, 121608_2.0003.2316; 121608_2.0003.2315; 121608_2.0003.2314; 121608_2.0003.2313; 121608_2.0003.2312; 121608_2.0003.2317; 121608_2.0003.2310/1; 121608_2.0003.2309/1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, w dniu 12 kwietnia 2022 r. wydał decyzję znak:
  - WS-II.7570.8.10.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 298/2 obr. 87 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków,
  -WS-II.7570.8.12.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 171/2 obr. 87 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.13.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 4/16 obr. 89 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.14.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 348 obr. 89 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.15.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 466 obr. 88 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.17.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 48/23 obr. 92 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.32.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 309/3 obr. 87 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.33.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 265/2 obr. 87 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.34.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 484/1 obr. 88 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.35.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 58 obr. 92 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.36.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 164/4 obr. 92 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.37.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 150/1 obr. 92 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.39.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 483/2 obr. 88 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków
  -WS-II.7570.8.42.2022.ADT zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 485 obr. 88 jedn. ewid. Podgórze m. Kraków w celu przeprowadzenia badań geologicznych, w tym wykonania odwiertów, w ramach zadania: „Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 kwietnia 2022 r. wpłynął wniosek inwestora, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacją kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastruktura skojarzona z nowobudowaną infrastrukturą gazową - relacji Krynica Zdrój - Muszyna (Krynica Zdrój SRP przy ul. Stara Droga - Krynica Zdrój ul. Czarny Potok) - zadanie nr 1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 lutego 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla części zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego wc DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa – ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Alberta Pakułę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 11 lutego 2022 r., uzupełniony: 23 marca 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.21.2021) z 14 kwietnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa linii kablowej SN 15 kV , na działce nr 450/9, obr. 0009, j. ewid. 126301_1 M. Tarnów - na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, w imieniu którego występuje: Pan Krzysztof Gajewski - złożonego 7 marca 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 14/B/2022 znak: WI-II.7840.1.81.2021.AS z 07.03.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego – Etap II. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim – Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.” Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych) – zgodnie z treścią ww. decyzji.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.04.2022

 • Wojewoda Małopolski informuje, że w zawiadomieniu oraz obwieszczeniu znak: WI-IV.747.2.4.2021 z 31 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku od km istniejącego 87+700 do km istniejącego 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz, omyłkowo określono działki objęte inwestycją.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 11 kwietnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.17.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa ekranów akustycznych w km 47,310-47,420; 55,840-55,890; 61,190-61,227; 61,236-61,330; 73,807-73,902; 73,909-74,005 linii kolejowej nr 91 dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących zabudowę elementów umożliwiających obniżenie hałasu w miejscach przekroczenia norm realizowanych w ramach Projektu POIiŚ 5.1.-7 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" - FAZA II, na działkach nr 602/1 obr. 0003 Jasień, nr 323 obr. 0007 Sterkowiec, jedn. ewid. Brzesko - obszar wiejski; nr 20/1 obr. 0001 Biadoliny Szlacheckie, jedn. ewid. Dębno; nr 390 obr. 0001 Biadoliny Radłowskie, jedn. ewid. Wojnicz - obszar wiejski; nr 65/10 obr. 0192, jedn. ewid. M.Tarnów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym w ramach zadania: „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna - Oświęcim o długości ok. 5200 metrów - wykonanie dokumentacji projektowej”, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Dominika Zająca, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 13 stycznia 2022 r., uzupełnionego 3 lutego oraz 23 lutego 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, w dniu 8 kwietnia 2022 r. wydał decyzję znak:
  - WS-II.7570.8.19.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 300/4 obręb 91 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.20.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 49 obręb 96 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.21.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 55 obręb 96 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków
  -WS-II.7570.8.22.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 61 obręb 96 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.1.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 245 obręb 96 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków
  -WS-II.7570.8.23.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 248 obręb 96 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.24.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 259 obręb 96 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.3.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 280 obręb 96 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.25.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 199/2 obręb 99 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.5.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 200/2 obręb 99 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.6.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 201/12 obręb 99 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.26.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 217/2 obręb 99 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.27.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 213 obręb 99 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.28.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 220 obręb 99 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków,
  -WS-II.7570.8.38.2022.BST zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 229 obręb 91 jedn. ewid. Podgórze, Miasto Kraków, w celu przeprowadzenia badań geologicznych w tym wykonania odwiertów, w ramach zadania: „ Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice-Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za torem do działki 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.1.2022 z 25 lutego 2022 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Wymiana odcinków gazociągów DN500 Pogórska Wola – Łukanowice (nowy), DN500 Pogórska Wola – Łukanowice, DN700/500 Sędziszów – Łukanowice, w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamiam o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała”. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice”
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, złożony 23 marca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka
  – Chabówka w następujących lokalizacjach:
  - od km 17,687 do km 17,727 przepust w km 17,707;
  - od km 18,803 do km 18,843 przepust w km 18,823;
  - od km 20,896 do km 20,936 przepust w km 20,916;
  - od km 26,370 do km 26,410 przepust w km 26,390
  w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”, na działkach nr: 8453/11 obr. 0003 Osielec j. ewid. G. Jordanów, 5278/3, 5280 obr. 001 Bystra Podhalańska, j. ewid. Bystra Sidzina oraz nr 5580 obr. 0001 Jordanów, j. ewid. M. Jordanów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 kwietnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.16.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu w km 4,800 (zakres inwestycji od 4,754 do 4,837 km), przebudowa przejścia w km 5,036 oraz rozbiórka i budowa wiaduktu w km 5,027 (zakres inwestycji od 4,973 do 5,073 km) linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12, na dz. nr 3998/198 obr. Chrzanów, j. ewid. Chrzanów – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.60.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim – etap I odc. 550 m od SSRP Oświęcim do węzła Oświęcim Zaborze, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 7 grudnia 2021 r., uzupełniony 28 stycznia 2022 r., 22 lutego 2022 r. i 18 marca 2022 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w Mieście Oświęcim, obręb 0002 Dwory I, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2665/2, 1298/15, 1300/4, 1298/3, 1298/12, 1345, 1344/16, 1301/18, 1318/204, 1319/4, 1084/32.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora (działającego przez pełnomocnika): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa istniejących mostów kolejowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka: od km 17,268 do km 17,285 i od km 17,352 do km 17,370 zlokalizowanego w km 17,315; od km 22,752 do km 22,782 i od km 22,796 do km 22,829 zlokalizowanego w km 22,790. Rozbudowa istniejącego wiaduktu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka: od km 15,921 do km 15,988 zlokalizowanego w km 15,950 w ramach zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" - na działkach 8453/9 i 8453/11, obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów oraz 5523 i 5536/1, obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora (działającego przez pełnomocnika): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 10,037 do km 10,145 zlokalizowanego w km 10,179 w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 4615/1 obr. 0001 białka, gm. Maków Podhalański.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora (działającego przez pełnomocnika): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Osielec od km 16,275 do km 16,530 (wg kilometracji projektowanej linii kolejowej nr 98) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” - na działkach nr: 8453/9 i 9658 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 24 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora (działającego przez pełnomocnika): TAURON Dystrybucja S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN, linii kablowych nN w ramach realizacji zadania "Modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Przy Torze, Libiąż" -
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.04.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 marca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.18.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa ekranów akustycznych w km 36,015-36,210 linii kolejowej nr 91 dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących zabudowę elementów umożliwiających obniżenie hałasu w miejscach przekroczenia norm, realizowanych w ramach Projektu POIiŚ 5.1-7 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III" – faza II" - na działce nr 1519/28, obr. Bochnia-1, jedn. ewid. m. Bochnia 1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora (działającego przez pełnomocnika): Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działce 56/6, obr. Poronin, jedn. ewid. Poronin.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 lutego 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.1.2022), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km istniejącego 33+830 do km istniejącego 35+313 oraz na stacji Chabówka, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocników – złożony 4 lutego 2022 r., uzupełniony 18 marca 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 marca 2022 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.9.2022 z 28 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10458_ ORx096-134200-XXX-01_ LE096_Milik systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów km 134,200 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działkach nr: 355/3 i 403 obr. 121011_5.0005 Milik, j. ewid. 121011_5 Muszyna – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.9.2022) z 28 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10458_ ORx096-134200-XXX-01_ LE096_Milik systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów km 134,200 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działkach nr: 355/3 i 403 obr. 121011_5.0005 Milik, j. ewid. 121011_5 Muszyna – wieś, na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występuje: Pan Romuald Mądry (adres do korespondencji: Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Kopanina 28/32 B, pok. 005, 60-105 Poznań) - złożonego 10 stycznia 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, złożony 7 marca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej SN 15 kV , na działce nr 450/9, obr. 0009, j. ewid. 126301_1 M. Tarnów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.03.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 38 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 30 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 8 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 30 projektów na łączną kwotę 400 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych; b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2022 – załącznik nr 1;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2022 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne – załącznik nr 2.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 03 marca 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.20.3.2022.MB), na wniosek z 03.03.2022 r. (uzupełniony 14.03.2022 r.) inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Mariusza Kowalskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Wymiana odcinków gazociągów DN 500 Pogórska Wola - Łukanowice (nowy), DN 500 Pogórska Wola - Łukanowice, DN 700/500 Sędziszów - Łukanowice, w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Skrzyszów, miejscowość Pogórska Wola, kod pocztowy 33-152, identyfikatory działek ewidencyjnych: 121608_2.0003.2266/26; 121608_2.0003.2271/1; 121608_2.0003.2269; 121608_2.0003.2267; 121608_2.0003.2270; 121608_2.0003.2067/15, 121608_2.0003.2316; 121608_2.0003.2315; 121608_2.0003.2314; 121608_2.0003.2313; 121608_2.0003.2312; 121608_2.0003.2317; 121608_2.0003.2310/1; 121608_2.0003.2309/1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 8 lutego 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.14.2.2022.EJ), na wniosek z 08.02.2022 r. (na wezwanie z 14.02.2022 r. uzupełniony 8 marca 2022 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Woj¬ciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez peł¬no¬-mocnika Radosława Hoszwę (Pełnomocnictwo znak: PSG-C00/P-3/548/2020 z 05.08.2021 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa Stacji Gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Krynica-Zdrój ul. Stara Droga, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 22 marca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka od km 31,071 do km 31,137 zlokalizowanego w km 31,105, w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” - na działce nr 7112/11, obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna 1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 marca 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka od km 31,071 do km 31,137 zlokalizowanego w km 31,105, w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” - na działce nr 7112/11, obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna 1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 22 marca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 2 w stacji Chabówka od km 34,578 do km 35,025 (wg kilometracji projektowanej linii kolejowej nr 98) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” - na działkach nr: 4102/7, obr. 0001 Rabka-Zdrój i 219/5, obr. 0001 Chabówka, jedn. ewid. Rabka-Zdrój 1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że postanowieniem Nr 29/W/2022 znak: WI-II.7840.20.1.2022.EBu z 18.03.2022 r. nałożono na inwestora obowiązek usunięcia, w czterech egzemplarzach projektu budowlanego, wskazanych nieprawidłowości, w terminie do 09 maja 2022 r., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 lutego 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek (uzupełniony 16 marca 2022 r.) inwestora tj.: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o., ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pan Jerzy Króll, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2 x Dn 40 do budynku przy ul. Prokocimskiej 4 w Krakowie, na działkach 1/45, 288 obr. 52, j. ewid. Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 marca 2022 r. wydane zostało postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.71.2019 w sprawie podjęcia na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów, prowadzonego na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 marca 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.61.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów wraz ze światłowodami w kanalizacji optotelekomunikacyjnej 1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 21 marca 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.61.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów wraz ze światłowodami w kanalizacji optotelekomunikacyjnej 1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów, gmina m. Tarnów, powiat m. Tarnów, woj. małopolskie w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap III, na wniosek z 26 listopada 2021 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 26.11.2021 r.), skorygowany 07 marca 2022 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 07.03.2022 r.) i 18 marca 2022 r. (data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu: 18.03.2022 r.), złożony przez pełnomocnika reprezentującego Prezydenta Miasta Tarnowa
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 lutego 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek (uzupełniony 16 marca 2022 r.) inwestora tj.: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o., ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pan Jerzy Króll, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2 x Dn 40 do budynku przy ul. Prokocimskiej 4 w Krakowie, na działkach 1/45, 288 obr. 52, j. ewid. Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów- Komorowice-Oświęcim – etap I odc. 550 m od SSRP Oświęcim do węzła Oświęcim Zaborze”, złożonego przez inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Grzegorza Filika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.03.2022

 • Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 16 marca 2022 r. decyzji znak: WI-I.7840.27.11.2021.AN, o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Gorlickiego nr 990/2021 z 6 października 2021 r., znak: AB.6740.1106.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa instalacji energetycznego wykorzystania frakcji palnych uzyskiwanych z przetwarzania odpadów w Gorlicach” na działkach ewidencyjnych nr: 454/171 i 454/172 w obrębie Gorlice, obejmującej swoim zakresem realizację: głównego budynku procesowego, w skład którego wchodzą: hala rozładunku, hala bunkra, kotłownia IOS wraz z kominami, maszynownia, nastawnia, sprężarkownia, pomieszczenie elektryczne, skraplacze; wiaty żużla, budynku portierni, pompowni przeciwpożarowej, budynku odzieży ochronnej, stacji uzdatniania wody, stacji i pompowni oleju rozruchowego, chłodni wentylatorowej, agregatu diesla, silosu wapna hydratyzowanego i węgla aktywnego wraz ze zbiornikiem, silosów na pyły i popioły lotne, osadnika, stacji wody amoniakalnej, zbiornika wody przeciwpożarowej, pompowni ścieków sanitarnych, pompowni ścieków deszczowych, zbiornika na ścieki deszczowe, separatora substancji ropopochodnych, zbiornika bezodpływowego na ścieki przemysłowe, stanowiska do mycia i dezynfekcji kół, wagi samochodowej, estakady technologicznej, stacji dezodoryzacji, zbiornika na ścieki z odwróconej osmozy oraz dojazdów, dojść, placów manewrowych i parkingu (4 mp.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych, w tym wykonania odwiertów, w ramach zadania: „Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych, w tym wykonania odwiertów, w ramach zadania: „Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.03.2022

 • Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 marca 2022 r. decyzji Nr 15/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.10.2022.PZ o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa mostu w km 2,485 linii kolejowej nr 98 w ramach inwestycji pn.: zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Sucha Beskidzka, miejscowość Sucha Beskidzka, działki ewidencyjne numer: 9463/91, 9436/5, 9463/3, obręb 0001 Sucha Beskidzka jednostka ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka, 872/4 obręb 0002 Sucha-obręb Maków, jednostka ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.03.2022

 • Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 marca 2022 r. decyzji Nr 14/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.11.2022.MBB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa mostu w km 24,130 linii kolejowej nr 98 w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka realizowanego w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Jordanów miasto, miejscowość Jordanów, identyfikator działki ewidencyjnej: 121501_1.0001.5536/1; 121501_1.0001.5566/8 (teren zamknięty kolejowy); 121501_1.0001.5565/1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu:
  • 18 lutego 2022 r. postanowienia znak: WI-VI.7820.1.53.2021.JCh (WI-XI.7820.1.55.2018.JCh) o podjęciu na żądanie strony zawieszonego postępowania,
  • 11 marca 2022 r. decyzji Wojewody Małopolskiego nr 7/2022 znak: WI-VI.7820.1.53.2021.JCh ( WI-XI.7820.1.55.2018.JCh) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:
  „Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 38+638.50 do km 38+930.42 wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 420226K w gminie miasto Zakopane, powiat tatrzański, województwo małopolskie” – na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.03.2022

 • Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 8 lutego 2022 r. decyzji nr 8/B/2022 znak: WI-XI.7840.23.9.2020.EBu o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa na sieci przesyłowej, stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka istniejącej infrastruktury sieci przesyłowej w ramach zadania pn.: Przebudowa SRP Wieliczka ul. Grottgera. Adres zamierzenia budowlanego działki 798/5, 783/6, 798/7, 798/8, 830/6, 829 obręb Wieliczka 2, jednostka ewidencyjna 121905_4 Wieliczka-M.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.03.2022

 • Wojewoda Małopolski informuje, że 10 marca 2022 r. wydał decyzję Nr 8/2022 znak: WI-VI.7820.1.60.2021.JG, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 981 odc. 080 od km 2+451 do km 2+489 polegająca na rozbiórce i budowie nowego mostu drogowego na potoku Czerwony w m. Grybów km 2+466.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.03.2022

 • Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 10 marca 2022 r. decyzji Nr 12/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.98.2021.PZ o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbiórka tymczasowych peronów kolejowych przystanków osobowych Chocznia, Chocznia Górna i na stacji Andrychów wraz z tymczasowymi dojściami, wyposażeniem i infrastrukturą techniczną związaną funkcjonalnie oraz budowa peronów kolejowych przystanków osobowych Chocznia, Chocznia Górna i na stacji Andrychów wraz z dojściami, wyposażeniem i infrastrukturą techniczną związaną funkcjonalnie realizowana w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych na odcinku Wadowice - Andrychów (od km 18,600 do km 31,046), zaprojektowanie i wybudowanie mijanki w Barwałdzie Średnim w ramach projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice - granica województwa (etap I) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Wadowice, Andrychów, miejscowość: Wadowice, Andrychów, działki ewidencyjne numer: 7337/20 obręb 0003 Chocznia jednostka ewidencyjna 121809_5 Wadowice; 1653/169 obręb 0001 Andrychów jednostka ewidencyjna 121801_4 Andrychów (teren zamknięty).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.03.2022

 • Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 7 marca 2022 r. decyzji Nr 14/B/2022 znak: WI-II.7840.1.81.2021.AS o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego – Etap II. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim – Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.03.2022

 • Wojewoda Małopolski informuje, że 7 marca 2022 r. wydał decyzję Nr 6/2022, znak: WIVI. 7820.1.58.2021.BM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 964 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na odc. 040 w km 1+520,2 przez rzekę Krzyworzeka wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat myślenicki”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 7 marca 2022 r. decyzji nr 14/B/2022 znak: WI-II.7840.1.81.2021, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego – Etap II. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim – Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2022) z 9 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa przejścia kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 99 wraz z urządzeniami towarzyszącymi od km 5,842 do km 5,870-wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" realizowane w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na działce nr 3624, obr. 0005 Raba Wyzna , j. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel - złożonego 5 stycznia 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.66.2021) z 7 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na terenie bocznicy kolejowej Kraków Prokocim, na działkach o nr 180, 181, 182, 184 obr. 54, jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek inwestora tj.: PKP Intercity S.A., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika - złożonego 22 grudnia 2021 r., uzupełnionego 18 stycznia 2022 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.66.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 653.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: „ przebudowa gazociągu DN 150 PN 2,5 MPa relacji: Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych, w tym wykonania odwiertów, w ramach zadania: „Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: „ Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice-Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za torem do działki 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 stycznia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym w ramach zadania: „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna - Oświęcim o długości ok. 5200 metrów - wykonanie dokumentacji projektowej, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Pana Dominika Zająca (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 13 stycznia 2022 r., uzupełniony: 4 lutego 2022 r. oraz 25 lutego 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 03.03.2022

 • Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”– edycja 2022 r

  Informuję, że 28 lutego 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022 r.

  Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490).

  Planowane w ramach Programu działania projektowe powinny uwzględniać ograniczenia i możliwości realizacji zadania związane z sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Należy w szczególności uwzględnić kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących poszczególne zadania oraz ich uczestników.

  Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu jest:
  − Gmina/Miasto,
  − Powiat,
  − Województwo.


  Opracowaną dokumentację w ramach wniosku o dofinansowanie projektu podpisują i składają do właściwego miejscowo Wojewody podmioty uprawnione do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw samorządowych lub odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.

  W przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osobę działającą na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa konieczne jest dołączenie tego dokumentu do wniosku.

  1. Wnioskodawca składa w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) następujące dokumenty:
  a) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu, na który składają się formularz wniosku, kosztorys realizacji zadania publicznego oraz harmonogram realizacji zadania publicznego, podpisane przez osoby uprawnione, reprezentujące wnioskujący podmiot;
  b) odpowiednio gminny lub powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjęty uchwałą właściwych organów gminy lub powiatu, natomiast w przypadku samorządu województwa – wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjęty właściwą uchwałą Sejmiku lub Zarządu Województwa;
  c) oświadczenie Wnioskodawcy o braku podwójnego finansowania, zapewnieniu wkładu własnego oraz zgodności treści wersji papierowej i elektronicznej wniosku (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
  2. Wnioskodawca składa w formie elektronicznej formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z załącznikami nr 1a (kosztorys realizacji zadania publicznego) i nr 1b (harmonogram realizacji zadania publicznego). Wniosek w formie elektronicznej należy przekazać na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach. Dokumenty w formie elektronicznej nie muszą zawierać podpisów.
  3. Nie należy przesyłać załączników innych niż wyżej wymienione.

  Wnioski konkursowe można przesyłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie listem poleconym lub złożyć osobiście (zgodnie z ogłoszeniem), jak również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka).

  Termin przesyłania wniosków - do dnia 15 marca 2022 r.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorilanego-w-tworzeniu-systemu-przeciewdzialania-przemocy-w-rodzinie

  opublikowane 1.03.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim – etap I odc. 550 m od SSRP Oświęcim do węzła Oświęcim Zaborze”, złożonego przez inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Grzegorza Filika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Wymiana odcinków gazociągów DN500 Pogórska Wola – Łukanowice (nowy), DN500 Pogórska Wola – Łukanowice, DN700/500 Sędziszów – Łukanowice, w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Panią Martę Gędek, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 4 stycznia 2022 r., uzupełnionego 28 stycznia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 stycznia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek (uzupełniony 16 lutego 2022 r.) inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występują pełnomocnik: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu w km 4,800 (zakres inwestycji od 4,754 do 4,837 km), przebudowa przejścia w km 5,036 oraz rozbiórka i budowa wiaduktu w km 5,027 (zakres inwestycji od 4,973 do 5,073 km) linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12, na dz. nr 3998/198 obr. Chrzanów, j. ewid. Chrzanów – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa którego reprezentuje: Pan Romuald Mądry, złożony 10 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10458_ ORx096-134200-XXX-01_ LE096_Milik systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów km 134,200 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działkach nr: 355/3 i 403 obr. 121011_5.0005, j. ewid. 121011_5 Muszyna – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa którego reprezentuje: Pan Romuald Mądry, złożony 10 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX-01_LE096_ Zdziarykisystemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój-wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w związku ze zmianą zakresu wniosku przez Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika: Pana Rafała Kwiecińskiego, poprzez wycofanie z wniosku działki poprzez wycofanie z wniosku działki nr 1838/4 obr. Muszyna jedn. ewid. Muszyna – miasto, 23 lutego 2022 r. wydano decyzję o umorzeniu w części postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.62.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika: Pana Rafała Kwiecińskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 28 grudnia 2021 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w jedn. ewid. Muszyna-wieś, na dz. nr 73 w obrębie 0006 Powroźnik, w jedn. ewid. Muszyna-miasto, na dz. nr 1684, 1650, 1651 w obrębie 0001 Muszyna.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.02.2022

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2022 (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.49.2021) z 18 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej 15kV Poronin wraz z budową i przebudową obiektów budowlanych związanych z podstacją trakcyjną, na działkach nr 4668/3, 4668/4, 12636/4 obr. Biały Dunajec, jedn. ewid. Biały Dunajec - na wniosek inwestora tj.: PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika - złożonego 15 października 2021 r., uzupełnionego 24 listopada 2021 r. oraz 18 stycznia 2022 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.49.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 653.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 17 lutego 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka (…). Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego i przepustu na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka (…) - na działkach nr: 872/11 i 872/16 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański; 8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów; 5580 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony 2 lutego 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa ekranów akustycznych w km 47,310-47,420; 55,840-55,890; 61,190-61,227; 61,236-61,330; 73,807-73,902; 73,909-74,005 linii kolejowej nr 91 dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących zabudowę elementów umożliwiających obniżenie hałasu w miejscach przekroczenia norm realizowanych w ramach Projektu POIiŚ 5.1.-7 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" - FAZA II, na działkach nr 602/1 obr. 0003 Jasień, nr 323 obr. 0007 Sterkowiec, jedn. ewid. Brzesko - obszar wiejski; nr 20/1 obr. 0001 Biadoliny Szlacheckie, jedn. ewid. Dębno; nr 390 obr. 0001 Biadoliny Radłowskie, jedn. ewid. Wojnicz - obszar wiejski; nr 65/10 obr. 0192, jedn. ewid. M.Tarnów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 30 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora (działającego przez pełnomocnika): PKP Energetyka S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów wraz ze światłowodami w kanalizacji optotelekomunikacyjnej.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 lutego 2022 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IV.746.1.14.2022, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek inwestora (działającego przez pełnomocnika): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10510_ORx117-030430–XXX 01_L117_Andrychow_503 systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Głowna, km 30,430 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 1653/184, obr. 0001 Andrychów miasto, jedn. ewid. 121801_4 Andrychów miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2021 z 1 grudnia 2021 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim- Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje: Krystyna Obajtek-Zajdel, złożony 5 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przejścia kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 99 wraz z urządzeniami towarzyszącymi od km 5,842 do km 5,870 -wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" realizowane w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na działce nr 3624, obr. 0005 Raba Wyżna, j. ewid. 121111_2 Raba Wyżna.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 08.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.67.2021) z 8 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową obiektu w km 6,786 LK62 w ramach zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy 3 obiektów inżynieryjnych w ciągu linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel- Wolbrom" w ramach zadania pn: "Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel - Bukowno - Sosnowiec Płd. ", na działkach nr 152/22, obr. Miechów - Charsznica, j. ewid. 120801_2 Charsznica oraz 284/3, obr. Uniejów- Kolonia, j. ewid. 120801_2 Charsznica, na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel- złożonego 29 grudnia 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 08.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.47.2021) z 12 listopada 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka: od km około 27,477 do km około 27,517, most w km 27,497; wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”, na działkach: nr 5580, obr. 0001 Jordanów, j. ewid. Jordanów, powiat nowotarski oraz nr 7112/1, obr. 0008 Skawa, j. ewid. Raba Wyżna, powiat nowotarski - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożonego 27 września 2021 r., której na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 4 lutego 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 117 w km od ok. 19+013 do ok. 19+377; od ok. 19+900 do ok. 21+851; od ok. 22+142 do ok. 22+265; od ok. 24+954 do ok. 24+965; od ok. 27+665 do ok. 27+862; od ok. 30+190 do ok. 30+525 wraz z rozbiórką, przebudową i budową sieci zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej oraz odwodnienia; rozbiórką peronów tymczasowych na przystanku osobowym Wadowice os. Podhalanin oraz na przystanku osobowym Inwałd; budową nowych peronów na przystanku osobowym Wadowice os. Podhalanin oraz na przystanku osobowym Inwałd wraz z wiatami, dojściami i wyposażeniem i instalacjami; budową dróg równoległych do toru wraz z elementami wyposażenia, obiektami inżynieryjnymi, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą; rozbiórką oraz przebudową bądź rozbudową istniejących przejazdów kolejowo – drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Wadowice – Andrychów (od km 18,600 do km 31,046), zaprojektowanie i wybudowanie mijanki w Barwałdzie Średnim w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa” (etap I) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 21 października 2021 r., uzupełniony 26 listopada 2021 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.60.2021) z 7 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci energetycznej kablowej n/n NA2XY-J 4x240 mm2, zlokalizowana na dz. nr 115/4 obr. 0089, j. ewid. Nowy Sącz - na wniosek inwestora tj.: Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pan Stanisław Wójs - złożonego 29 listopada 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.02.2022

 • Wojewoda Małopolski z 7 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.:

  - Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka - od km 33,868 do km 33,936 zlokalizowanego w km 33,888,
  - Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 34,458 do km 34,489 i od km 34,504 do km 34,532 zlokalizowanego w km 34,495,
  - Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane od km 0,204 do km 0,232 i od km 0,248 do km 0,278 zlokalizowanego w km 0,238;
  - Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego na linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane od km 0,535 do km 0,542 i od km 0,561 do km 0,580 zlokalizowanego w km 0,558,na dz. nr 1764, 219/5, 1771 i 1766 obr. 0001 Chabówka, j. ewid. Rabka-Zdrój
  - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) złożony 29 listopada 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.64.2021) z 4 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Węgierskiej wraz z podłączeniem budynku ZUS w Nowym Sączu na działce nr 62/1, obr. 102, j. ewid. M. Nowy Sącz, na wniosek inwestora tj.: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz - złożonego 6 grudnia 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.63.2021) z 4 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Jagiellońskiej i Wolskiej w Nowym Sączu na działce nr 115, obr. 088, j. ewid. M. Nowy Sącz, na wniosek inwestora tj.: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz - złożonego 6 grudnia 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.4.2021), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istniejący 63+965) do km 73+892 (km istniejący 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku od km istniejącego 87+700 do km istniejącego 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocników – złożony 23 listopada 2021 r., uzupełniony 11 stycznia 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.56.2021) z 4 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Czyżewskiego w Krakowie na działce nr 522/10, obr. 3, j. ewid. Krowodrza, na wniosek inwestora tj.: AFI Project 5 sp. z o. o., al. 29 listopada 20, 31-104 Kraków, w imieniu którego występują: Pan Marek Kądziołek - złożonego 19 listopada 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 stycznia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Wymiana odcinków gazociągów DN500 Pogórska Wola – Łukanowice (nowy), DN500 Pogórska Wola – Łukanowice, DN700/500 Sędziszów – Łukanowice, w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gazsystem S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Panią Martę Gędek (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 4 stycznia 2022 r., uzupełniony: 12 oraz 28 stycznia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.02.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim – etap I odc. 550 m od SSRP Oświęcim do węzła Oświęcim Zaborze” na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 7 grudnia 2021 r., uzupełniony: 28 stycznia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 03.02.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.57.2021) z 1 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 przystanku osobowego Skawa od km 28,100 do km 28,375 (wg kilometracji projektowanej linii kolejowej nr 98) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka'’ realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", zlokalizowana na dz. nr 7112/1 obr. 0008 Skawa, j. ewid. Raba Wyżna - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występują pełnomocnicy: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pan Damian Sawko - złożony 23 listopada 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.53.2021) z 1 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielec – część osiedla Baranowa, Zarębowa, Bańdurowa, na działce nr 8453/9 obr. 0003 Osielec, gm. Jordanów - na wniosek inwestora tj.: Gminy Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Mirosław Marciniec - złożonego 19 listopada 2021 r., uzupełnionego 24 listopada 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022.

  Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
  Dotację można uzyskać na realizacje działań w ramach następujących modułów i celów szczegółowych:

  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;

  MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH
  Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  W 2022 roku na realizację Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyła kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

  Podmioty uprawnione z terenu województwa małopolskiego składają oferty konkursowe do Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 21 lutego 2022 r.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 31 stycznia 2022 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IV.746.1.5.2022, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek inwestora (działającego przez pełnomocnika): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10511_ORx117-008050-XXX-01_L117_ Kalwaria Zebrzydowska _501 systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna km 8,050 - na działce 1132, obr. 0002 Barwałd Średni, jedn. ewid. Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.58.2021) z 31 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10339_ORx062-053540-XXX 01_L62_Bukowno_116 systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny km 53,540 dla PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 335/18 obr. 121201_1.0002 Bukowno-Miasto, jedn. ewid. 121201_1 Bukowno - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocników – złożonego 25 listopada 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.58.2021) z 31 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10339_ORx062-053540-XXX 01_L62_Bukowno_116 systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny km 53,540 dla PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 335/18 obr. 121201_1.0002 Bukowno-Miasto, jedn. ewid. 121201_1 Bukowno - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocników – złożonego 25 listopada 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 26 stycznia 2022 r. znak: WI-IV.746.1.52.2021 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego z 11 stycznia 2022 r. (znak WI-IV.746.1.52.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10455_ORx096-146050-XXX-01_DLE096_Leluchow systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów km 146,050 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 107/9 obr. 121011_5.0004 Leluchów, jedn. ewid. Muszyna - wieś - wydanej na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 26 stycznia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.57.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Rozbudowa Stacji Gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Krynica-Zdrój, ul. Stara Droga wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 listopada 2021 r. uzupełniony 30 listopada 2021 r., 22 grudnia 2021 r. i 19 stycznia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Intercity S.A., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony 22 grudnia 2021 r., uzupełniony 18 stycznia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na terenie bocznicy kolejowej Kraków Prokocim, na działkach o nr 180, 181, 182, 184 obr. 54, jedn. ewid. Podgórze, Kraków. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.66.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 653.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 25 stycznia 2022 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.55.2021 z 24 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10457_ORx096-142450-XXX- 01_LE096_ Majdan systemu NPW ERTMS w km 142,450 linii kolejowe nr 96 Tarnów- Leluchów - na działce nr 1148/41, obr. 0001 Muszyna, jedn. ewid. Muszyna-miasto.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 24 stycznia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.55.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10457_ORx096-142450-XXX-01_LE096_ Majdan systemu NPW ERTMS w km 142,450 linii kolejowe nr 96 Tarnów-Leluchów - na działce nr 1148/41, obr. 0001 Muszyna, jedn. ewid. Muszyna-miasto.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Rafała Kwiecińskiego.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2021) z 11 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10455_ORx096-146050-XXX-01_DLE096_Leluchow systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów km 146,050 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 107/9 obr. 121011_5.0004 Leluchów, jedn. ewid. Muszyna – wieś - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występują: Damian Sawko i Romuald Mądry - złożonego 9 listopada 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje: Krystyna Obajtek- Zajdel, złożony 29 grudnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową obiektów w km 6,786 LK62, na działkach nr 152/22 obr. Miechów - Charsznica, jedn. ewid. 120801_2 Charsznica oraz nr 284/3 obr. Uniejów – Kolonia, j. ewid. 120801_2 Charsznica.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje: Krystyna Obajtek- Zajdel, złożony 29 grudnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową obiektów w km 6,786 LK62, na działkach nr 152/22 obr. Miechów - Charsznica, jedn. ewid. 120801_2 Charsznica oraz nr 284/3 obr. Uniejów – Kolonia, j. ewid. 120801_2 Charsznica.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 11 stycznia 2022 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.62.2021 z 11 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10509_ORx109-003870-XXX- 01_L109_Wieliczka systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów- Wieliczka Rynek-Kopalnia km 3,870 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na działce nr 787/3, obr. Wieliczka 2, j. ewid. Wieliczka-M.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.62.2021) z 11 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10509_ORx109-003870-XXX- 01_L109_Wieliczka systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów- Wieliczka Rynek-Kopalnia km 3,870 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na działce nr 787/3, obr. Wieliczka 2, j. ewid. Wieliczka-M- na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występują: Pan Romuald Mądry i Pan Damian Sawko (adres do korespondencji: Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Kopanina 28/32 B, pok. 005, 60-105 Poznań) - złożonego 3 grudnia 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 i 2270) ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności".

  Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

  Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

  W ramach celu głównego wyznaczono następujące Moduły:
  MODUŁ I: WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  MODUŁ II: SAMOPOMOC
  MODUŁ III: UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  MODUŁ IV: INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

  W 2022 roku na realizację Programu "Od zależności ku samodzielności" Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

  Oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022) do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 28 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Szczegóły dotyczące Programu w załącznikach oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/od-zaleznosci-ku-samodzielnosci--ruszyl-nabor-wnioskow

  Załączniki:
  Ogłoszenie o konkursie (pobierz)
  Oświadczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.38.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Grzegorza Okaja, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 14 września 2021 r., uzupełnionego: 2 listopada 2021 r. i 15 grudnia 2021 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora AFI Project 5 sp. z o. o., al. 29 listopada 20, 31-401 Kraków, którego reprezentuje: Marek Kądziołek, złożony 19 listopada 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Czyżewskiego w Krakowie, na działce nr 522/10 obr. 3 j. ewid. Krowodrza. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.56.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 611.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, złożony 6 grudnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Jagiellońskiej i Wolskiej w Nowym Sączu, na działce nr 115 obr. 088, jedn. ewid. M. Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, złożony 6 grudnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Węgierskiej wraz z podłączeniem budynku ZUS w Nowym Sączu na działce nr 62/1, obr. 102, j. ewid. M. Nowy Sącz
  obwieszczenie (pobierz)

ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj