Paszport dla dziecka

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu osobie małoletniej następuje na wniosek matki, ojca lub opiekunów prawnych, złożony w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu, po złożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych (za wyjątkiem dzieci do 12 roku życia) oraz wniesieniu należnej opłaty. W przypadku braku możliwości elektronicznego złożenia podpisu za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, podpis składa się na wydruku dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.
Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia można również złożyć bez konieczności wizyty w urzędzie przy użyciu e-usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18 roku życia, jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych.

Jeżeli o paszport dla dziecka występuje opiekun prawny należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim.

Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemożliwy, należy dołączyć do wniosku o wydanie paszportu orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu.

Dziecko do 18 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Wyjątkiem jest małoletni do 5 roku życia, którego obecność nie jest wymagana. Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać matka, ojciec lub opiekun prawny.

Jeżeli wniosek dla dziecka do 12 roku życia był złożony elektronicznie za pomocą e-usługi, to przy odbiorze paszportu muszą być obecni małoletni od 5 do 12 roku życia. Dzieci poniżej 5 roku życia nie muszą być obecne przy odbiorze dla nich dokumentu paszportowego.

Podpis posiadacza paszportu w ramce pod fotografią na wniosku paszportowym składa osoba małoletnia powyżej 12 roku życia.

Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobiera się odciski palców od osoby, której ma być wydany paszport, z wyłączeniem osób które nie ukończyły 12 roku życia bądź od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

  • KONTAKT

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • OPŁATY

  • TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • PODSTAWA PRAWNA
wstecz    do góry     drukuj