Paszport - podstawowe informacje

DOKUMENT PASZPORTOWY - uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie i tożsamość osoby. Dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Paszport zawiera dwie cechy biometryczne posiadacza, tj. wizerunek twarzy i odciski palców.

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, a pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie o dokumentach paszportowych.RODZAJE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

Paszport
 • zawiera mikroprocesor z danymi biometrycznymi posiadacza dokumentu, tj. zapisanym elektronicznie wizerunkiem twarzy oraz odcisków palców, które nie są widoczne w formie graficznej. Odciski palców są przechowywane w bazie danych wyłącznie na czas produkcji dokumentu. Pobieranie odcisków palców odbywa się przy pomocy czytnika – niewielkiego, elektronicznego urządzenia, do którego należy przyłożyć palce. Nie jest używany tusz, ani żadna substancja, która mogłaby np. brudzić palce. Odciski palców pobiera się od osób, które ukończyły 12 rok życia, chyba, że jest to fizycznie niemożliwe. W warstwie graficznej paszportu zamieszcza się odwzorowanie własnoręcznego podpisu osób, które ukończyły 12 rok życia, chyba, że nie mogą złożyć podpisu.
 • wydawany jest osobom pełnoletnim oraz dzieciom, które ukończyły 12 rok życia z okresem ważności 10 lat,
 • wydawany jest dzieciom do ukończenia 12 roku życia z okresem ważności 5 lat.

Paszport tymczasowy
 • nie zawiera mikroprocesora z danymi biometrycznymi posiadacza dokumentu,
 • jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 365 dni od daty jego wydania,
 • wydawany jest przez konsula obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na odbiór paszportu
 • wydawany jest przez konsula osobom przebywającym za granicą, którym nie nadano numeru PESEL, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy.
 • wydawany jest przez wojewodę lub konsula, w udokumentowanych przypadkach nagłych, związanych z chorobą, chorobą lub pogrzebem członka rodziny, prowadzoną działalnością zawodową
 • wydawany jest przez wojewodę lub konsula w nagłych przypadkach związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18 roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji związanej z wyjazdem służbowym ojca, matki lub opiekuna prawnego.
 • wydawany jest przez wojewodę lub konsula w przypadku nagłym na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • wydawany jest osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy,
 • wydawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie, która posiada paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy.
 • wydawany jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w wyjątkowych przypadkach również innych niż wymienione powyżej,
 • wydawany jest w punktach paszportowych w portach lotniczych przez wojewodę upoważnionego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w wyjątkowych przypadkach innych niż wymienione powyżej.

Paszport dyplomatyczny
 • wydawany jest przez ministra właściwego do spraw zagranicznych z okresem ważności do 10 lat.

Paszport służbowy MSZ
 • wydawany jest przez ministra właściwego do spraw zagranicznych z okresem ważności do 10 lat.

Drugi paszport

Osoba posiadająca ważny paszport może ubiegać się o wydanie drugiego paszportu w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa państwa, względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej lub zawodowej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, po uprawdopodobnieniu tych okoliczności. Wniosek o wydanie drugiego paszportu można złożyć do dowolnie wybranego wojewody lub konsula. Termin ważności drugiego paszportu wynosi 3 lata od daty jego wydania.

Opłata paszportowa za wydanie drugiego paszportu wynosi 280 zł.

WAŻNE INFORMACJE
 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania.
 2. Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego odbywa się osobiście.
 3. Od osób małoletnich, które nie ukończyły 12 lat nie pobiera się odcisków linii papilarnych.
 4. W imieniu dziecka, które nie ukończyło 18 lat, wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają wspólnie matka i ojciec lub opiekunowie prawni (obecność dziecka nie jest obowiązkowa jedynie w przypadku ubiegania się o paszport dla małoletniego, który nie ukończył 5 lat).
 5. Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych nie muszą być obecne przy odbiorze dokumentu paszportowego jeżeli nie ukończyły 5 roku lub były obecne przy złożeniu wniosku. Dokument odbiera matka, ojciec lub opiekun prawny.
 6. Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek paszportowy.
 7. Każda osoba przekraczająca granice musi posiadać własny dokument podróży. Nie dokonuje się wpisów danych dzieci do paszportów rodziców.
 8. Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi: do miesiąca od dnia złożenia wniosku paszportowego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.
 9. W okresie ważności paszport unieważnia się w przypadku zmiany danych osobowych zawartych w paszporcie (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, nr PESEL), odbioru nowego dokumentu paszportowego. Dokument traci automatycznie ważność po 120 dniach od dnia, w którym dokonane zostały zmiany danych w rejestrze PESEL.
 10. Paszport traci również ważność z dniem, zgłoszenia utraty bądź uszkodzenia dokumentu paszportowego, nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu, przekazania dokumentu paszportowego przez osobę trzecią, wniosku obywatela o unieważnienie posiadanego dokumentu paszportowego, utraty obywatelstwa polskiego, oraz śmierci posiadacza paszportu.

OPŁATY SKARBOWE

UWAGA NA PONIŻSZY NUMER KONTA NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁAT PASZPORTOWYCH

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.), stanowiącym wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, opłata skarbowa wynosi:

 • 9 zł za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie zawierającym zgodę rodzica na wydanie paszportu dla dziecka, gdy dokument ten ma zostać przedłożony w innym organie paszportowym - (część II ust. 7 załącznika do ustawy)

 • 5 zł za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane m.in. przez organy administracji rządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - (część II ust. 4 załącznika do ustawy)

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia - (część II ust. 21 załącznika do ustawy)

 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - (część IV załącznika do ustawy).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w urzędach pocztowych, bankach lub przez internet, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach Urzędu Miasta Krakowa. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu ……………………………..…” (imię i nazwisko osoby składającej podpis).

wstecz    do góry     drukuj