Paszport tymczasowy

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu tymczasowego następuje na wniosek osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych złożony w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu po złożeniu wymaganych dokumentów oraz wniesieniu należnej opłaty. W przypadku braku możliwości elektronicznego złożenia podpisu za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, podpis składa się na wydruku dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.
Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia można również złożyć bez konieczności wizyty w urzędzie przy użyciu e-usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Paszport tymczasowy wydawany jest :

 • przez konsula obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na odbiór paszportu,

 • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy,

 • przez wojewodę lub konsula, w udokumentowanych przypadkach nagłych, związanych z chorobą, chorobą lub pogrzebem członka rodziny, prowadzoną działalnością zawodową, bądź realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18 roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji związanej z wyjazdem służbowym matki, ojca lub opiekuna prawnego.

 • przez wojewodę lub konsula w przypadku nagłym na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie, która posiada paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy.
 • przez konsula osobom przebywającym za granicą, którym nie nadano numeru PESEL, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy
 • przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w wyjątkowych przypadkach również innych niż wymienione powyżej,
 • w punktach paszportowych w portach lotniczych przez wojewodę upoważnionego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w wyjątkowych przypadkach innych niż wymienione powyżej.

Na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18 roku życia, jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych.

Dziecko do 18 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu tymczasowego. Wyjątkiem jest małoletni do 5 roku życia, którego obecność nie jest wymagana. Odbioru paszportu tymczasowego dokonuje się osobiście a dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokument odbiera matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Jeżeli wniosek dla dziecka do 12 roku życia został złożony elektronicznie za pomocą e-usługi, to przy odbiorze paszportu muszą być obecni małoletni od 5 do 12 roku życia. Dzieci poniżej 5 roku życia nie muszą być obecne przy odbiorze dla nich dokumentu paszportowego.

Jeżeli o paszport tymczasowy dla dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej występuje opiekun prawny należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym.

Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemożliwy, należy dołączyć do wniosku o wydanie paszportu tymczasowego orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu.

Podpis posiadacza paszportu tymczasowego w ramce pod fotografią na wniosku paszportowym składa osoba małoletnia powyżej 12 roku życia.


 • KONTAKT

 • WYMAGANE DOKUMENTY

 • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

 • OPŁATY

 • TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • PODSTAWA PRAWNA
wstecz    do góry     drukuj