Zgłoszenie Utraty/Uszkodzenia Dokumentu PaszportowegoUtratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego zgłasza się niezwłocznie dowolnemu organowi paszportowemu:

- osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej,
- na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
- przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na portalu gov.pl w zakładce „Usługi dla Obywatela” po wybraniu opcji „Zgłoś utratę lub uszkodzenie paszportu lub innego dokumentu paszportowego” - wymagane potwierdzenie tożsamości za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-zniszczenie-paszportu
- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz,

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezwłocznie dokonuje matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenie utraty paszportu

wstecz    do góry     drukuj