PROGRAM – Elektroniczny Wykaz Zadań Priorytetowych

EWZP został stworzony w celu zoptymalizowania pracy przy podziale środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.

 

Zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego zadania winny spełniać warunki określone w obowiązujących Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące elementy:

Minimalna wartość zadania: 50 tys. zł .

Minimalna kwota dofinansowania zadania: 40 tys. zł.

Nazwa zadania musi się rozpoczynać od słów: remont lub odbudowa.

Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia minimalnej wartości zadania i minimalnej wartości dotacji, chyba że zadania te są ze sobą funkcjonalnie związane.

Wszystkie zgłaszana przez jednostkę zadania powinny być ujęte w protokołach strat pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję Wojewódzką, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

Należy dokonać analizy rzeczowych zapisów protokołu Komisji Wojewódzkiej pod kątem kwalifikalności zakresu odbudowy/remontu do dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Zgłaszane obiekty powinny mieć uregulowane prawo własności lub udokumentowane rozpoczęte procedowanie w tym zakresie.

Zadania nie mogą znajdować się na terenach osuwisk o różnej aktywności.

Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne nazwy zadań, w tym zakres kilometrażowy .

Przed ostatecznym zgłoszeniem zadania należy bezwzględnie dokonać jego obmiaru.

Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność nazw własnych używanych przez jednostkę.

W nazwie zadania dotyczącego odbudowy/remontu drogi lub odbudowy/remontu innego obiektu ale zlokalizowanego w ciągu drogi należy podać numer tej drogi.

Zakres zadania zgłaszanego do realizacji powinien znaleźć odzwierciedlenie w nazwie zadania w promesie, np.: jeżeli zakładana jest w ramach odbudowy/remontu drogi również odbudowa/remont przepustu, niezależnie od jego średnicy i załącznika protokołu Komisji Wojewódzkiej, w którym się znajduje, nazwa zadania powinna brzmieć jak we wzorze 2.

1) Wzór nazwy zadania dotyczącego drogi:

Odbudowa/Remont drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej ) „nazwa drogi” (nr drogi / nr dz. ewid .) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx

2) Wzór nazwy zadania dotyczącego odbudowy drogi wraz przepustem:

Odbudowa/Remont drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej ) „nazwa drogi” (nr drogi/nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx wraz z odbudową/remontem przepustu w km x+xxx

3) Wzór nazwy zadania dotyczącego odbudowy przepustu:

Odbudowa/Remont przepustu w ciągu drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej ) (nr drogi/nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx.

4) Wzór nazwy zadania dotyczącego mostu:

Odbudowa/remont mostu w ciągu drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej ) (nr drogi/nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx.

5) Wzór nazwy zadania dotyczącego odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego:

Odbudowa przepustu w ciągu drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej ) (nr drogi/nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx w postaci obiektu mostowego na potoku (nazwa potoku) w km x+xxx.

Zadania nie spełniające ww. kryteriów, zostaną odrzucone na etapie sporządzania propozycji zadań, których zbiorczy wykaz zostanie przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


PROGRAM – Elektroniczny Wykaz Zadań Priorytetowych - Osuwiska

EWZPOsuwiska został stworzony w celu zoptymalizowania pracy przy podziale środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom.

 

Minimalna wartość zadania: (zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Minimalna kwota dofinansowania zadania: (zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Zgłaszane zadania winny być pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Zespół (obligatoryjnie należy podać nr opinii).

Uzyskanie pozytywnej opinii do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Wojewódzkiego Zespołu jest podstawą do wnioskowania o środki na projekt budowlany i analogicznie, podstawą do wnioskowania o dofinansowanie właściwych robót stabilizujących konieczna jest pozytywna opinia Wojewódzkiego Zespołu do projekt budowlanego.

Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia minimalnej wartości zadania i minimalnej wartości dotacji.

Nazwa zadania określona w promesie jest wiążąca dla jednostki i powinna być stosowana przy udzielaniu zamówienia lub rozpisaniu konkursu. Nazwa zadania winna zawierać dwie części: jedną dotyczącą osuwiska i drugą dotyczącą obiektu infrastruktury komunalnej.

Zakres zadania zgłaszanego do realizacji powinien znaleźć odzwierciedlenie w nazwie zadania w promesie.

W przypadku wystąpienia różnic w kilometrażu drogi, po wykonaniu dokumentacji projektowo-budowlanej, należy zaktualizować nazwę zadania (zaopiniowana przez Wojewódzki Zespół).

Przy zaopiniowaniu dokumentacji projektowo-budowlanej przez Wojewódzki Zespół – należy uszczegółowić nazwę zadania o nr działek, na których będzie realizowane zadanie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne nazwy zadań, w tym zakres kilometrażowy. W przypadku, gdzie występują prace mierzalne, tj. odbudowa drogi, kanalizacji itd. nazwa zadania winna odzwierciedlać kilometraż w jakim będzie ono realizowane. Kilometraż ten powinien być również umieszczony w opinii Wojewódzkiego Zespołu.

Wszystkie zgłaszane przez jednostkę zadania powinny być ujęte w protokołach weryfikacji strat pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję Wojewódzką. Kilometraż podany w nazwie zadanie nie może być większy niż w Protokole Komisji Wojewódzkiej.

Należy dokonać analizy rzeczowych zapisów protokołu Komisji Wojewódzkiej pod kątem kwalifikalności zakresu odbudowy/remontu infrastruktury do dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Zgłaszane obiekty powinny mieć uregulowane prawo własności lub rozpoczęte procedowanie w tym zakresie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na literówki w używanych przez jednostkę nazwach własnych.

Przykłady poprawnego zapisu NAZWY ZADANIA:

 • Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej w ramach zadania pn.:
  • Stabilizacja/Zabezpieczenie osuwiska wraz z remontem/odbudową drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) „nazwa drogi” (nr drogi / nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx.
  • Przeniesienie drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej) „nazwa drogi” w zamian za stabilizację/zabezpieczenie osuwiska (nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx-x+xxx.
 • Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.:
  • Stabilizacja/Zabezpieczenie osuwiska wraz z remontem/odbudową drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) „nazwa drogi” (nr drogi / nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx.
  • Przeniesienie drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej) „nazwa drogi” w zamian za stabilizację/zabezpieczenie osuwiska (nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx-x+xxx.
 • Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.:
  • Stabilizacja/Zabezpieczenie osuwiska wraz z remontem/odbudową drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) „nazwa drogi” (nr drogi / nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx.
  • Przeniesienie drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej) „nazwa drogi” w zamian za stabilizację/zabezpieczenie osuwiska (nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx-x+xxx.
  • W przypadku, gdy osuwisko zagraża infrastrukturze i brak jest na niej uszkodzeń
  • Stabilizacja/Zabezpieczenie osuwiska celem zabezpieczenia drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) „nazwa drogi” (nr drogi / nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx.
W uzasadnieniu należy podać m. in.:
 • stopień zaawansowania, czyli uzyskane dokumenty pozwalające rozpocząć proces inwestycyjny (decyzje, pozwolenia na budowę),
 • pilność wykonania prac, stosunek wartości chronionej infrastruktury technicznej samorządów do kosztów jej zabezpieczenia, znaczenie przedsięwzięcia w ujęciu lokalnym i ponad lokalnym, stopień zawansowania zadania (np. posiadana dokumentacja).
Zadania nie spełniające ww. kryteriów, zostaną odrzucone na etapie sporządzania propozycji zadań, których zbiorczy wykaz zostanie przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Definicje