PROGRAM – Elektroniczny Wykaz Zadań Priorytetowych

EWZP został stworzony w celu zoptymalizowania pracy przy podziale środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.

Jak działa aplikacja?

Aplikacja EWZP działa na przeglądarce FIREFOX.

Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu się i wprowadzeniu indywidualnego loginu oraz hasła.

Do aplikacji EWZP nie należy kopiować danych tylko wpisywać.

Zgłoszony wykaz zadań jednostka samorządowa będzie mogła tylko raz zatwierdzić, co będzie skutkowało zakończeniem dostępu do aplikacji dla jednostki samorządu terytorialnego i nie będzie możliwości przywrócenia do niej dostępu, dlatego m.in. wcześniejsze należy dokonać dokładnej i rozważnej analizy zgłaszanych zadań.

Po wprowadzeniu zadań należy "kliknąć" przycisk SPRAWDŹ, a następnie Prześlij do MUW, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem wykazu zadań .

Brak zatwierdzenia tego wykazu w aplikacji będzie równoznaczne z niewprowadzeniem zadań.

Problemy informatyczne związane z aplikacją EWZP oraz pytania w zakresie merytorycznym można zgłaszać tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej (właściwe adresy e-mail do kontaktu są podane w aplikacji w zakładce Kontakt).

 

Zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego zadania winny spełniać warunki określone w obowiązujących Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Istotne elementy dotyczące zgłaszanego zadania:

Minimalna wartość zadania: 50 tys. zł .

Minimalna kwota dofinansowania zadania: 40 tys. zł.

Nazwa zadania musi się rozpoczynać od słów: remont lub odbudowa.

Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia minimalnej wartości zadania i minimalnej wartości dotacji, chyba że zadania te są ze sobą funkcjonalnie związane.

Wszystkie zgłaszane przez jednostkę zadania powinny być ujęte w protokołach Komisji Wojewódzkiej,

W każdym przypadku należy dokonać analizy zakresu uszkodzeń obiektu opisanych w protokole komisji wojewódzkiej, aby właściwie ustalić kwalifikowalność kosztów zadania;

Zgłaszane obiekty powinny mieć uregulowane prawo własności lub udokumentowane rozpoczęte procedowanie w tym zakresie, w szczególności obiekty nie mogą być zlokalizowane na działkach będących przykładowo własnością osób prywatnych, parków narodowych, gospodarstwa leśnego lasy państwowe, itp.;

Zadania nie mogą znajdować się na terenach osuwisk o różnym stopniu aktywności lub w ich bezpośrednim zasięgu;

Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne nazwy zadań, w tym zakres kilometrażowy .

Przed ostatecznym zgłoszeniem zadania należy bezwzględnie dokonać jego obmiaru.

Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność nazw własnych używanych przez jednostkę.

W nazwie zadania dotyczącego odbudowy/remontu drogi lub odbudowy/remontu innego obiektu ale zlokalizowanego w ciągu drogi należy podać numer tej drogi oraz poprawną nazwę ciągu drogowego zgodną z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

zakres rzeczowy zgłaszanego zadania powinien znaleźć odzwierciedlenie w nazwie zadania.

Proponowane wzory nazw zadań:

1) Wzór nazwy zadania dotyczącego drogi:

Odbudowa/Remont drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej ) „nazwa drogi” (nr drogi .) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx

2) Wzór nazwy zadania dotyczącego odbudowy drogi wraz przepustem:

Odbudowa/Remont drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej ) „nazwa drogi” (nr drogi.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx wraz z odbudową/remontem przepustu w km x+xxx

Odbudowa/Remont drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej ) „nazwa drogi” (nr drogi.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx wraz z odbudową/remontem mostu/przepustu/kładki w km x+xxx

3) Wzór nazwy zadania dotyczącego odbudowy przepustu:

Odbudowa/Remont przepustu w ciągu drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej ) (nr drogi) w miejscowości w km x+xxx.

4) Wzór nazwy zadania dotyczącego mostu:

Odbudowa/remont mostu w ciągu drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej ) (nr drogi) w miejscowości w km x+xxx.

5) Wzór nazwy zadania dotyczącego odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego:

Odbudowa przepustu w ciągu drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej ) (nr drogi) w miejscowości w km x+xxx w postaci obiektu mostowego na potoku (nazwa potoku) w km x+xxx.

Uwaga: jednym zadaniem mogą być objęte tylko roboty budowlane o tym samym charakterze, tj. remont z remontem – bieżące lub odbudowa z odbudową – inwestycyjne.

Zadania nie spełniające ww. kryteriów, zostaną odrzucone na etapie sporządzania propozycji zadań do wykazu zadań priorytetowych, bez konieczności powiadamiania o tym jednostki samorządu terytorialnego.


PROGRAM – Elektroniczny Wykaz Zadań Priorytetowych - Osuwiska

EWZPOsuwiska został stworzony w celu zoptymalizowania pracy przy podziale środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom.

Jak działa aplikacja?

Aplikacja EWZP działa na przeglądarce FIREFOX.

Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu się i wprowadzeniu indywidualnego loginu oraz hasła.

Do aplikacji EWZP nie należy kopiować danych tylko wpisywać.

Zgłoszony wykaz zadań jednostka samorządowa będzie mogła tylko raz zatwierdzić, co będzie skutkowało zakończeniem dostępu do aplikacji dla jednostki samorządu terytorialnego i nie będzie możliwości przywrócenia do niej dostępu, dlatego m.in. wcześniejsze należy dokonać dokładnej i rozważnej analizy zgłaszanych zadań.

Po wprowadzeniu zadań należy "kliknąć" przycisk SPRAWDŹ, a następnie Prześlij do MUW, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem wykazu zadań .

Brak zatwierdzenia tego wykazu w aplikacji będzie równoznaczne z niewprowadzeniem zadań.

Problemy informatyczne związane z aplikacją EWZP oraz pytania w zakresie merytorycznym można zgłaszać tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej (właściwe adresy e-mail do kontaktu są podane w aplikacji w zakładce Kontakt).

Zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego zadania winny spełniać warunki określone w obowiązujących Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego.

 

Istotne elementy dotyczące zgłaszanego zadania:

Minimalna wartość zadania: 40 tys. zł .

Minimalna kwota dofinansowania zadania: 32 tys. zł.

Zgłaszane zadania winny być pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Zespół (obligatoryjnie należy podać nr opinii).

Pozytywna opinia Wojewódzkiego Zespołu do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest podstawą do wnioskowania o środki na projekt budowlany.

Pozytywna opinia Wojewódzkiego Zespołu do projektu budowlanego jest podstawą do wnioskowania o dofinansowanie właściwych robót stabilizujących.

Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia minimalnej wartości zadania i minimalnej wartości dotacji.

Nazwa zadania winna zawierać dwie części: jedną dotyczącą osuwiska i drugą dotyczącą obiektu infrastruktury komunalnej.

Zakres zadania zgłaszanego do realizacji powinien znaleźć odzwierciedlenie w nazwie zadania w promesie.

W przypadku wystąpienia różnic w kilometrażu drogi, po wykonaniu dokumentacji projektowo-budowlanej, należy zaktualizować nazwę zadania (zaopiniowana przez Wojewódzki Zespół).

Przy zaopiniowaniu dokumentacji projektowo-budowlanej przez Wojewódzki Zespół – należy uszczegółowić nazwę zadania o nr działek, na których będzie realizowane zadanie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne nazwy zadań, w tym zakres kilometrażowy. W przypadku dróg należy wpisać numer drogi oraz nazwę ciągu drogowego zgodną z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego. W zadaniu, gdzie występują prace mierzalne, tj. odbudowa drogi, kanalizacji itd. nazwa zadania winna odzwierciedlać kilometraż w jakim będzie ono realizowane. Kilometraż ten powinien również wynikać z opinii Wojewódzkiego Zespołu.

Wszystkie zgłaszane przez jednostkę zadania powinny być ujęte w protokołach Komisji Wojewódzkiej. Kilometraż podany w nazwie zadanie nie może być większy niż w Protokole Komisji Wojewódzkiej.

Należy dokonać analizy rzeczowych zapisów protokołu Komisji Wojewódzkiej pod kątem kwalifikalności zakresu odbudowy/remontu infrastruktury do dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Zgłaszane obiekty powinny mieć uregulowane prawo własności lub rozpoczęte procedowanie w tym zakresie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na literówki w używanych przez jednostkę nazwach własnych.

Przykłady poprawnego zapisu NAZWY ZADANIA:

 • Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej w ramach zadania pn.:
  • Stabilizacja/Zabezpieczenie osuwiska wraz z remontem/odbudową drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) „nazwa drogi” (nr drogi / nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx.
  • Przeniesienie drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej) „nazwa drogi” w zamian za stabilizację/zabezpieczenie osuwiska (nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx-x+xxx.
 • Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.:
  • Stabilizacja/Zabezpieczenie osuwiska wraz z remontem/odbudową drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) „nazwa drogi” (nr drogi / nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx.
  • Przeniesienie drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej) „nazwa drogi” w zamian za stabilizację/zabezpieczenie osuwiska (nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx-x+xxx.
 • Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.:
  • Stabilizacja/Zabezpieczenie osuwiska wraz z remontem/odbudową drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) „nazwa drogi” (nr drogi / nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx.
  • Przeniesienie drogi (gminnej/powiatowej/wojewódzkiej) „nazwa drogi” w zamian za stabilizację/zabezpieczenie osuwiska (nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx-x+xxx.
  • W przypadku, gdy osuwisko zagraża infrastrukturze i brak jest na niej uszkodzeń
  • Stabilizacja/Zabezpieczenie osuwiska celem zabezpieczenia drogi (gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej) „nazwa drogi” (nr drogi / nr dz. ewid.) w miejscowości w km x+xxx – x+xxx.
W uzasadnieniu należy podać m. in.:
 • stopień zaawansowania, tj. dokumenty pozwalające rozpocząć proces inwestycyjny (np. decyzja o pozwoleniu na budowę),
 • pilność wykonania prac, stosunek wartości chronionej infrastruktury technicznej samorządów do kosztów jej zabezpieczenia, znaczenie przedsięwzięcia w ujęciu lokalnym i ponad lokalnym, stopień zawansowania zadania (np. posiadana dokumentacja).
Zadania nie spełniające ww. kryteriów, zostaną odrzucone na etapie sporządzania propozycji zadań do wykazu zadań priorytetowych, bez konieczności powiadomienia o tym jednostki samorządu terytorialnego.