• Nabór wniosków w 2021 r.

  Wojewoda Małopolski ogłasza, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

  Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 325 szkół.

  Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, a rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup pomocy dydaktycznych) następuje nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy. Zawarcie umowy uzależnione będzie od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody z rezerwy celowej z uwzględnieniem wszystkich typów szkół.

  Wszelkie niezgodności w zakresie: - danych adresowych szkół zamieszczonych w opublikowanym wykazie - klasyfikacji budżetowej należy zgłosić na adres: aktywnatablica@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 4 października 2021 r.”

  Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o przekazanie na powyższy adres danych osób do reprezentacji zgodnie z KRS, celem przygotowania stosownej umowy.

  W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego o tym fakcie, wskazując przyczyny rezygnacji.

  w związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki DPNP-WIT.4061.58.2021.KK uprzejmie informuję, że 20 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”.

  Harmonogram realizacji Programu w roku 2021:

  • dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego składa do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie do 3 września 2021 r.
  • organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek wraz z załącznikami do 14 września 2021 r.
  • kwalifikacja wniosków do 28 września 2021 r.
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do 31 października 2021 r.

  Do wniosku organu prowadzącego należy załączyć:

  1. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego (zał. nr 1) – również w przypadku, gdy wniosek organu prowadzącego obejmuje jedną szkołę;
  2. oryginały lub kopie wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
  3. oświadczenie organu prowadzącego dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie (zał. nr 2);
  4. oświadczenie organu prowadzącego o zobowiązaniu się do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia (zał. nr 3).

  Komplet dokumentów organy prowadzące są zobowiązane złożyć do Wojewody Małopolskiego na adres:

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków
  lub
  w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (wniosku oraz każdego z załączników), za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

  Elektroniczną (edytowalną) wersję zestawienia szkół należy ponadto przesłać na adres: aktywnatablica@malopolska.uw.gov.pl

  Decyduje data wpływu dokumentów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

  Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 532 402 926

  WZORY DOKUMENTÓW:
  1. wzory wniosków (znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki);
  2. zał. nr 1 - Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica”;
  3. zał. nr 2 - Oświadczenie organu prowadzącego dotyczące wysokości wkładu własnego;
  4. zał. nr 3 - Oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia. • Nabór wniosków w 2020 r.

 • Nabór wniosków w 2019 r.

 • Nabór wniosków w 2018 r.

 • Nabór wniosków w 2017 r.