logo

Posiedzenie Platformy współpracy

30 czerwca 2020 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach Platformy Współpracy, jednego z kluczowych działań projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, wybranych Ośrodków Pomocy Społecznej i samorządu, Agencji Zatrudnienia Aterima, Fundacji Zustricz, Fundacji U-Work oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Spotkanie zorganizowane zostało w formie wideokonferencji i poświęcone było aktualnej sytuacji migracyjnej na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych ze zjawiskiem handlu ludźmi, w szczególności w grupie obywateli państw trzecich przebywających na terenie Małopolski. Podczas spotkania omówiono dynamikę migracji na terenie województwa małopolskiego, aspekty prawne dotyczące procederu handlu ludźmi, statystyki w zakresie zwalczania zjawiska handlu ludźmi oraz przestępstw z nim związanych, formy wsparcia dla ofiar oraz znaczenie działań prewencyjnych i szkoleniowych w przeciwdziałaniu i ograniczaniu zjawiska handlu ludźmi. Poruszono również temat potrzeb członków Zespołu w zakresie pracy w obszarze będącym przedmiotem spotkania.