logo

Posiedzenie Platformy Współpracy

28 czerwca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Platformy Współpracy, działającej w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”, współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Posiedzenie dotyczyło sytuacji dzieci cudzoziemskich w polskim systemie oświatowy. Podczas spotkania omówiono m.in. prawne i kulturowe aspekty pobytu dziecka cudzoziemskiego w polskiej szkole oraz działania podejmowane na rzecz wzrostu tolerancji i eliminowania przejawów dyskryminacji w szkołach. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciel Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, przedstawiciel Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie, przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Doradca Metodyczny ds. Wielokulturowości, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie, Specjalista Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, asystenci kulturowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.