logo

Spotkanie pracowników instytucji publicznych w Nowym Sączu

12 marca 2019 roku w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu odbyło się spotkanie pracowników instytucji publicznych z terenu Małopolski, organizowane w ramach projektu nr 11/8-2017/OG-FAMI pn Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Delegatury Urzędu w Nowym Sączu oraz przedstawiciele: Urzędu Miasta Nowego Sącza, Urzędu Gminy Chełmiec, Urzędu Gminy Podegrodzie, Urzędu Miasta Gorlice, Urzędu Gminy Korzenna, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach.

Podczas spotkania omówiono założenia projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom przede wszystkim w zakresie cyklicznych spotkań pracowników instytucji publicznych. Poinformowano o najbliższych działaniach skierowanych do pracowników instytucji publicznych, jak również o działaniach skierowanych do obywateli państw trzecich, w szczególności organizowanych w Nowym Sączu. Dużo miejsca poświęcono pracy Punktu Informacyjno-Doradczego w Nowym Sączu – uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z formami wsparcia udzielanego w Punktach Informacyjno-Doradczych oraz posłuchać o sprawach, z jakimi klienci najczęściej zgłaszają się do Punktów. Uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami z pracy z obywatelami państw trzecich poprzez krótkie wystąpienia dotyczące przede wszystkim zakresu i tematyki spraw, z którymi cudzoziemcy bądź pracodawcy zatrudniający cudzoziemców zwracają się do instytucji reprezentowanych przez zaproszonych gości. Na konkretnych przypadkach przedyskutowano również wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawnych w odniesieniu do obywateli państw trzecich. Poruszono także temat barier/trudności identyfikowanych przez pracowników instytucji publicznych nie tylko w kontaktach z cudzoziemcami, ale również w zakresie realizacji spraw dotyczących obywateli państw trzecich, konsekwencją czego było sformułowanie potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych. Uczestnicy spotkania wysłuchali również prelekcji nt. różnic kulturowych mogących wpływać na jakość pracy z klientem cudzoziemskim.