logo

Spotkanie w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom

21 sierpnia 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie pracowników instytucji publicznych zorganizowane w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Po otwarciu wydarzenia przez Jacka Kowalczyka – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – omówiono działania podejmowane w ramach projektu. Zaprezentowano również plany cyklicznych spotkań pracowników instytucji publicznych oraz założone cele i rezultaty przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej dla obywateli państw trzecich. Przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW omówił natomiast aktualne trendy migracyjne w województwie małopolskim.
W programie spotkania znalazły się ponadto dyskusja na temat sytuacji cudzoziemców w regionie oraz omówienie konkretnych przypadków i praktycznych aspektów współpracy instytucji publicznych w zakresie pomocy obywatelom państw trzecich, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (m.in. osobom bezdomnym, osobom doznającym przemocy, ofiarom nieuczciwych pośredników pracy).
Poza przedstawicielami MUW w spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, wybranych ośrodków pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, organizacji pozarządowych oraz agencji zatrudnienia ATERIMA.