logo

Projekt „Małopolska przyjazna cudzoziemcom” – spotkanie platformy konsultacyjnej

Z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odbyło się dziś pierwsze spotkanie Platformy Współpracy w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”.

Celem prac platformy będzie wymiana informacji, diagnozowanie barier i mocnych stron procesu integracji cudzoziemców, jego ukierunkowanie oraz weryfikacja skuteczności działań podejmowanych w ramach projektu.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, małopolski kurator oświaty Barbara Nowak, konsul generalny Ukrainy w Krakowie Oleg Mandiuk, pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Paweł Karnas, przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Nowego Sącza, Działu Obsługi Studentów Zagranicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia Interkulturalni PL, Fundacji polsko-ukraińskiej „Zustricz”, Stowarzyszenia Żydowskiego „Czulent”, Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, firmy EPAM, która wspiera pracowników zagranicznych na terenie Małopolski.

Dane statystyczne:

W ciągu ostatnich lat w województwie małopolskim odnotowujemy lawinowy wzrost liczby wpływających spraw dotyczących wydawania zezwoleń na pobyt oraz zezwoleń na pracę dla obywateli państw trzecich.

Liczba spraw dotyczących zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt cudzoziemców w Polsce (zezwolenia na pracę, uchylenia zezwoleń na pracę, pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE) za 2010 rok wynosiła 5 995, a za 2017 rok – 52 187. Najliczniejszą grupę wnioskodawców stanowią obywatele Ukrainy.

Projekt „Małopolska przyjazna cudzoziemcom”

Głównym celem projektu jest poszerzenie zakresu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów województwa, w których koncentrują się najliczniejsze skupiska cudzoziemców (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów).

Realizowane w ramach projektu działania skierowane są do obywateli państw trzecich przebywających w Polsce legalnie, personelu instytucji publicznych obsługujących cudzoziemców (głównie pracownicy powiatowych urzędów pracy), nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz obywateli państwa przyjmującego.

Wszystkie informacje dotyczące projektu wraz z harmonogramem wydarzeń oraz Mini-poradnikiem dla cudzoziemców zostaną umieszczone na stronie projektu oraz w mediach społecznościowych. Informacje dostępne będą w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim, a materiały promocyjne oraz dydaktyczne również w języku angielskim.

Punkty Informacyjno-Doradcze

W ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom” 22 października 2018 r. zostaną uruchomione Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich w Krakowie (siedziba Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22) i w Nowym Sączu (delegatura Urzędu).

Punkty te zapewnią cudzoziemcom przebywającym na terenie województwa kompleksowe doradztwo i pomoc (w tym pomoc prawną i psychologiczną) w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim.

Do obsługi obywateli państw trzecich zatrudniliśmy 4 osoby ze znajomością języków obcych. Obecnie trwa nabór mający na celu zatrudnienie kolejnych 4 osób.

Punkty Informacyjno-Doradcze

Pozostałe działania w ramach projektu (wszystkie odbywać się będą cyklicznie) to:

1. Kursy adaptacyjne dla obywateli państw trzecich realizowane w formie warsztatów, szkoleń i wydarzeń kulturalno-integracyjnych. Pierwsze wydarzenie zorganizowane na zlecenie Wojewody odbyło się 29 września 2018 roku – był to pokaz filmu Storożowa Zastawa (Wieża Obronna) w ukraińskiej wersji językowej, z polskimi napisami. Wydarzenia organizowane będą co miesiąc przez cały okres realizacji projektu. W 2018 roku odbędą się jeszcze:

- w październiku: szkolenie z zakresu praw i obowiązków obywateli państw trzecich (Kraków),
- w listopadzie: szkolenie z zakresu praw i obowiązków obywateli państw trzecich (Nowy Sącz);
- w grudniu: warsztaty Polskie Święta (Kraków).

2. Szkolenia i spotkania dla pracowników służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej – pierwsze spotkanie pracowników instytucji pomocy społecznej odbędzie się w październiku. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w pracy z klientem cudzoziemskim i zacieśnienie współpracy pomiędzy PCPR a OPS w zakresie kwestii dotyczących pracy z klientem cudzoziemskim, a także stworzenie i rozpowszechnienie wspólnych procedur pracy z klientami – obywatelami państw trzecich. W listopadzie odbędzie się szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy z obszaru legalizacji pobytu i pracy w zakresie zadań wykonywanych przez starostów.

3. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich – od października 2018 roku do 31 maja 2021 r. w Krakowie zostanie przeprowadzonych 20 trymestralnych kursów (1 kurs = 52 godziny dydaktyczne) języka polskiego z elementami kulturowymi dla cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich. Kursy mają być prowadzone jednocześnie na dwóch różnych poziomach nauczania w grupach liczących do 10 osób. W najbliższym czasie planowane jest wyłonienie wykonawców w Nowym Sączu i Tarnowie.

4. Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych - pierwsze szkolenie z zakresu pracy z dziećmi cudzoziemskimi odbędzie się w listopadzie.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.