logo

Spotkanie pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu MałopolskiW dniu 30 października 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu Małopolski. Celem planowanego w ramach Projektu cyklu spotkań jest zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi jednostkami w zakresie kwestii dotyczących pracy z klientem cudzoziemskim, a także stworzenie i rozpowszechnienie wspólnych procedur pracy z klientami – obywatelami państw trzecich. Spotkania mają również na celu podniesienie wiedzy ogólnej oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, co ma przyczynić się do profesjonalizacji obsługi obywateli państw trzecich w województwie małopolskim.

Podczas spotkania omówiono założenia projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom oraz wymieniono informacje na temat zdiagnozowanych przez pracowników poszczególnych instytucji problemów w zakresie obsługi obywateli państw trzecich. Uczestnicy spotkania wysłuchali również prelekcji nt. różnic kulturowych mogących wpływać na jakość pracy z klientem cudzoziemskim.