logo

Szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

W dniach 1-3 lipca 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, odbyło się szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie rozwinięcia podstawowych kompetencji międzykulturowych, identyfikacji roli pracownika socjalnego w procesie adaptacji i integracji obywateli państw trzecich oraz budowania współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze integracji i adaptacji obywateli państw trzecich. Uczestnicy szkolenia poznali strukturę narodowościową, statystyki, przyczyny i charakter migracji. Pogłębili wiedzę z zakresu statusu prawnego migrantów - legalizacji pobytu, dostępu do świadczeń. Mogli również wymienić się doświadczeniami na temat najczęstszych problemów cudzoziemców w nowym państwie i odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w procesie integracji i adaptacji obywateli państw trzecich pełni pracownik socjalny. Podczas ostatniego dnia szkolenia zaprezentowane zostały małopolskie organizacje pozarządowe działające na rzecz integracji cudzoziemców – obywateli państw trzecich. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 32 małopolskich ośrodków pomocy społecznej. Było to drugie z cyklu dziewięciu szkoleń dla pracowników instytucji publicznych organizowanych w ramach, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom.