logo

Szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

W dniach 28-30 października 2019 roku, odbyło się trzecie z cyklu dziewięciu szkoleń dla pracowników instytucji publicznych organizowanych w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W szkoleniu wzięło udział 36 pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie funkcjonujących na terenie Małopolski. Uczestnicy szkolenia poznali strukturę narodowościową, statystyki, przyczyny i charakter migracji. Pogłębili wiedzę z zakresu statusu prawnego migrantów - legalizacji pobytu, dostępu do świadczeń. Uczestnikom przedstawione zostały informacje na temat barier migrantów w rożnych obszarach życia codziennego, zagrożeń wynikających np. ze zjawiska handlu ludźmi. Mogli również wymienić się doświadczeniami na temat najczęstszych problemów cudzoziemców w nowym państwie i odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w procesie integracji i adaptacji obywateli państw trzecich pełni pracownik socjalny.