logo


Projekt Zakończony - Projekt Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji realizowany był w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 marca 2022 roku. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu zostały zakończone.

Project Completed - The project entitled "Lesser Poland friendly to foreigners - support for integration and adaptation of the third countries citizens", co-financed by the Fund for Asylum, Migration and Integration” was implemented from 1 July 2018 to 31 March 2022. All measures executed within the framework of the project are closed.

Проект Закінчений - Проект Малопольське Воєводство приязне для іноземців - підтримка в процесі інтеграції та адаптації громадян третіх країн, співфінансований за підтримки Державної Програми Фонду Притулку, Міграції і Інтеграції, реалізовано в період з 1 липня 2018 року по 31 березня 2022 року. Всі заходи реалізовані в рамках Проекту були завершені.

Проект Завершен - Проект Малопольское воеводство привлекательное для иностранцев - поддержка в интеграции и адаптации граждан третьих стран, финансируемая Фондом убежища, миграции и интеграции был реализован в период с 1 июля 2018 года по 31 марта 2022 года. Все мероприятия проводимые в рамках Проекта были закончены.Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności serwisu Małopolska Przyjazna Cudzoziemcom realizowanego na potrzeby projektu 11/8-2017/OG-FAMI


Wstęp deklaracji


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Małopolska Przyjazna Cudzoziemcom realizowanego na potrzeby projektu 11/8-2017/OG-FAMI.Data publikacji strony internetowej: 2018-10-10Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-10Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Oświadczenie sporządzono dnia : 2019-11-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Wstęp deklaracjiW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jakub Wierzbicki, adres poczty elektronicznej jwierzbicki@muw.pl. Telefon: 12 392 11 67Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Dostępność architektonicznaSiedziby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:


 • przy ul. Basztowej 22
 • przy ul. Przy Rondzie 6
 • przy ul. Sebastiana 9-11
 • przy ul. Olszańskiej 5
 • przy Plac Na Stawach 3
 • w Delegaturze urzędu w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
 • w Delegaturze urzędu w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9

*spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.W zakresie dostępności architektonicznej:


 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane),
 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny),
 4. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni),
 5. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:


 1. zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
 2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (w miarę potrzeby na salach szkoleniowych jest instalowana pętla indukcyjna),
 3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności MUW w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 4. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.