logo


Projekt Zakończony - Projekt Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji realizowany był w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 marca 2022 roku. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu zostały zakończone.

Project Completed - The project entitled "Lesser Poland friendly to foreigners - support for integration and adaptation of the third countries citizens", co-financed by the Fund for Asylum, Migration and Integration” was implemented from 1 July 2018 to 31 March 2022. All measures executed within the framework of the project are closed.

Проект Закінчений - Проект Малопольське Воєводство приязне для іноземців - підтримка в процесі інтеграції та адаптації громадян третіх країн, співфінансований за підтримки Державної Програми Фонду Притулку, Міграції і Інтеграції, реалізовано в період з 1 липня 2018 року по 31 березня 2022 року. Всі заходи реалізовані в рамках Проекту були завершені.

Проект Завершен - Проект Малопольское воеводство привлекательное для иностранцев - поддержка в интеграции и адаптации граждан третьих стран, финансируемая Фондом убежища, миграции и интеграции был реализован в период с 1 июля 2018 года по 31 марта 2022 года. Все мероприятия проводимые в рамках Проекта были закончены. 1. Działania dla cudzoziemców: (ZAKOŃCZONE)

  • Punkty Informacyjno – Doradcze:

   W ramach Projektu zostały utworzone dwa Punktu Informacyjno – Doradcze, oferujące poradnictwo w zakresie kwestii administracyjnych i prawnych, np. legalizacji pobytu, legalnego zatrudnienia, praw obowiązujących w Polsce, działań i podziału zadań w instytucjach publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, jak również kwestii dotyczących kultury i wartości obowiązujących w Polsce.
   Punkty znajdują się w Krakowie przy ul. Basztowej oraz w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52. Udzielamy porad w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim.

   NR INFOLINII INFORMACYJNO-DORADCZEJ
   +48 12 426 90 01

   INFORMACJE W PUNKTACH UDZIELANE BĘDĄ W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM, ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM

   Godziny otwarcia Punktów:
   Poniedziałek 10.00-18.00
   Wtorek-piątek 7.30-15.30

   Lokalizacja:
   Kraków – ul. Basztowa 22
   Nowy Sącz – ul. Jagiellońska 52

   Pracę personelu punktów wspiera prawnik.

  • Kursy adaptacyjne:

   W każdym miesiącu realizacji projektu będą odbywały się kursy adaptacyjne mające na celu ułatwienie adaptacji i integracji oraz włączenie obywateli państw trzecich zamieszkujących w województwie małopolskim do aktywnego życia lokalnych społeczności, poszerzanie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii kraju przyjmującego oraz przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców i zwalczanie negatywnych stereotypów dotyczących cudzoziemców, kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.
   Szczegółowe informacje o terminach i miejscu organizacji poszczególnych kursów znajdziecie w Harmonogramie wydarzeń.

  • Kursy językowe.

   Bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich, będących grupą docelową projektu będą odbywały się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.
   Wszelkie informacje o terminach rozpoczęcia kursów, poziomach nauczania uzyskają Państwo w Punktach Informacyjno – Doradczych oraz w Accent School of Polish w Krakowie (tel.: 12 656 75 68). 2. Działania dla instytucji publicznych: (ZAKOŃCZONE)

  • Platforma Współpracy:

   Celem działań Platformy Współpracy jest stworzenie wspólnej strategii integracyjnej na terenie województwa, poprzez współpracę w zakresie wymiany informacji, diagnozowanie barier i mocnych stron procesu integracji cudzoziemców. Spotkania Platformy odbywają się co kwartał.

  • Spotkania pracowników instytucji publicznych, mają na celu przygotowanie personelu instytucji publicznych obsługujących obywateli państw trzecich do szybszej identyfikacji problemów integracyjnych cudzoziemców oraz udzielania im odpowiednich porad i kierowania do odpowiednich jednostek.

  • Szkolenia dla personelu obsługującego obywateli państw trzecich. Tematyka szkoleń będzie ustalana na podstawie potrzeb zgłaszanych przez podmioty/instytucje w zakresie obsługi i pracy z osobami należącymi do grupy docelowej, wspieranej z przedmiotowego Funduszu. Szkolenia te mają na celu profesjonalne, merytoryczne i praktyczne przygotowanie pracowników obsługujących cudzoziemców do szybszej identyfikacji problemów integracyjnych cudzoziemców oraz udzielania im stosownego wsparcia i kierowania do odpowiednich jednostek.

  • Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie możliwych do wykorzystania narzędzi pracy z dziećmi cudzoziemskimi. Celem szkoleń i warsztatów skierowanych do nauczycieli małopolskich szkół będzie również podniesienie wiedzy z zakresu kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych, a także zdobycie/wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi cudzoziemskimi.
   Wsparcie dla szkół, w razie zgłaszanych potrzeb, zapewnią również pracownicy zatrudnieni w Punkcie Informacyjno-Doradczym.

  • Szkoła pilotażowa czyli cykl szkoleń dla nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji. Działaniami szkoły pilotażowej zostaną objęte dwie szkoły podstawowe, do których uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracji. Nauczyciele będą uczestniczyć w prowadzonych przez kadrę Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie szkoleniach, warsztatach i grupach dyskusyjnych. Celem szkoły pilotażowej jest podniesienie wiedzy z zakresu kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych oraz przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne do efektywnej pracy z uczniem cudzoziemskim.