Strona główna

Rozwój naszego regionu, jego historia i położenie sprawiają, że jest on coraz bardziej atrakcyjny dla obywateli krajów nie tylko z Unii Europejskiej, ale przede wszystkim spoza niej. Cudzoziemcy z całego świata wybierają Małopolskę nie tylko jako jeden z etapów swojej migracji, ale co zrozumiałe jako miejsce gdzie warto się osiedlić. Różnorodność kulturowa, z której słynie stolica naszego województwa przyciąga obywateli wszystkich zakątków świata.
Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom Wojewoda Małopolski przy pomocy powołanego Zespołu ds. projektu realizuje projekt pn.: „Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2012). Przedsięwzięcie jest kompatybilne z działaniami krajowymi, zawartymi między innymi w dokumencie „Polityka Migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.
Projekt ma za zadanie zbadanie procesu integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym na przykładzie województwa małopolskiego, w tym określenie sytuacji i potrzeb w zakresie powyższego procesu na poziomie lokalnym, jak również w ramach uogólnienia zaproponowanie dobrych praktyk i rekomendacji odnoszących się do problematyki integracji cudzoziemców w Polsce. Projekt ma charakter uniwersalny mimo, iż przyjęte założenia badawcze dotyczą terenu województwa małopolskiego, bowiem rezultaty projektu mogą być wykorzystane na wszystkich poziomach zarządzania integracją, tj. na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim, a tym samym oddziaływać na proces rozwoju wspólnych modeli i standardów na poziomie Unii Europejskiej. Tak zatem, realizacja projektu wskaże kierunek zmian społecznych – niezbędnych w procesie integracji, a także przyczyni się do usprawnienia prac nad niezbędnymi zmianami polskiego prawa.
Podstawą realizacji projektu jest umowa finansowa nr 10/9/EFI/2012 zawarta w dniu 30 kwietnia 2013 r. pomiędzy Władzą Wdrążającą Programy Europejskie, a Wojewodą Małopolskim (projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2014 r.).