Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 7 Maja 2014

Nawiązując do planowanej Konferencji podsumowującej realizację działań podjętych w ramach projektu pn. „Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim”, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia propozycji (oferty) organizacji ww. konferencji. Przedmiotowa Konferencja planowana jest na 24 czerwca br., w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25, 31-008 Kraków). Liczba przewidywanych gości / uczestników – 200 osób.

Od organizatorów oczekujemy propozycji wraz z wyceną, której przedmiotem będą następujące kategorie:
- pakiety konferencyjne z logo projektu i Wojewody Małopolskiego (proszę o różne warianty pakietów),
- przerwy kawowe, lunch / obiad (menu uwzględniające kuchnię polską oraz obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim, tj. ukraińską, wietnamską, ormiańską oraz krajów MENA) + obsługa,
- aranżacja wystroju (dekoracja) etc., nawiązująca do tematyki projektu,
- obsługa stanowiska recepcyjnego (i tu np. osoby w strojach związanych z kulturą przedstawicieli poszczególnych nacji biorących udział w projekcie),
- oznakowanie wizytówkami / tabliczkami imiennymi siedzisk konferencyjnych (prelegentów) oraz planszami, banerami sal obrad,
- organizacja sesji związanej z projektem, w tym twórczością oraz kulturą przedstawicieli poszczególnych nacji biorących udział w projekcie (my mamy do dyspozycji obrazy, zdjęcia itp.).

Ponadto mile widziane będą jeszcze inne, zaproponowane przez Państwa kategorie, nawiązujące do problematyki poruszanej w projekcie (w tym dot. integracji cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym).

 

W sytuacji zainteresowania prosimy o przesłanie propozycji organizacji Konferencji do 15 maja br., za pośrednictwem e-wiadomości na adres e-mail: epin@malopolska.uw.gov.pl.

Wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach 1 maja 2014 r.

Dodano: 1 Maja 2014

Wejście w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013, poz. 1650)

Ułatwienia dla obywateli państw trzecich legalizujących swój pobyt na terytorium RP:

  • • wydłużenie maksymalnego okresu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców - do 3 lat,
  • • zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce - w ramach jednej procedury,
  • • możliwość złożenia wniosku w dogodnym momencie - podczas legalnego pobytu na terytorium RP,
  • • zezwolenie na pobyt dla absolwentów polskich uczelni - poszukujących pracy w Polsce.

Więcej informacji:

http://www.udsc.gov.pl/Nowa,ustawa,o,cudzoziemcach,podpisana,przez,Prezydenta,RP,,2242.html

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 28 Kwietnia 2014

Nawiązując do zaplanowanego w ramach projektu wydania (przygotowania i druku) publikacji pt. Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, która będzie stanowić podsumowanie przeprowadzonej analizy sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia propozycji (oferty) wydania ww. publikacji.

Od podmiotów zainteresowanych wydaniem publikacji oczekujemy propozycji wraz z całkowitą wyceną, której zakres będzie obejmował następujące kategorie:

- nakład publikacji 2000 egzemplarzy;
- ilość stron wydruku w przedziale 270 – 310;
- format publikacji: 168x240 mm;
- oprawa klejona, miękka;
- okładka papier: kreda 300 g bądź 400 g;
- kolor okładki: druk pełnokolorowy jednostronnie + folia matowa + lakier UV;
- papier środek: kreda matowa, 90 g bądź 100 g;
- kolor środek: druk pełnokolorowy obustronnie;
- projekt typograficzny publikacji;
- skład, konwersja, łamanie;
- korekta,
- projekt okładki;
- opracowanie graficzne materiału ilustracyjnego;
- recenzje;
- redakcja;
- koordynacja procesu wydawniczego;
- format cyfrowy publikacji;
- dostarczenie egzemplarzy publikacji na wskazany adres (max 3 miejsca dostarczenia publikacji na terenie Krakowa);
- nadanie ISBN;
- termin zakończenia realizacji usługi najpóźniej do 23 czerwca 2014 roku.

Publikacja zawiera wykresy, tabele, zdjęcia pełnokolorowe oraz teksty w językach obcych (ok. 4 strony w języku angielskim, ok. 4 strony w języku rosyjskim, ok. 2 strony w języku wietnamskim, ok. 2 strony w języku ukraińskim, ok. 2 strony w języku ormiańskim, ok. 2 strony w języku francuskim).

Ponadto dopuszczamy możliwość zaproponowania przez Państwa także innych, ale zbliżonych do ww. parametrów druku publikacji.

W sytuacji zainteresowania prosimy o przesłanie propozycji wydania publikacji wraz z wyceną i podaniem ostatecznego terminu przekazania przez nas pliku produkcyjnego z treścią publikacji, do 12 maja br., za pośrednictwem e-wiadomości na adres e-mail: epin@malopolska.uw.gov.pl.

Promocja projektu podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kupując kebaba osiedlasz Araba. Percepcja cywilizacji islamu w kulturze Zachodu” organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński.

Dodano: 29 Marca 2014

 

Data spotkania

Miejsce realizacji

Grupa docelowa

29.03.2014

Collegium Broscianum

Kraków, ul. Grodzka 52

Przedstawiciele społeczności pochodzącej
 z krajów MENA zamieszkujący
w województwie małopolskim

W dniach 28-29 marca 2014 r. w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą: „Kupując kebaba osiedlasz Araba. Percepcja cywilizacji islamu w kulturze Zachodu”. Konferencja została zorganizowana przez: Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Koło Naukowe Iranistyki UJ, Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ.

Podczas konferencji członkowie Zespołu Projektowego przybliżyli uczestnikom cele realizowanego przez Wojewodę Małopolskiego projektu oraz poinformowali o Europejskim Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, jak również działaniach Wojewody Małopolskiego, mających na celu integrację cudzoziemców przybywających z państw trzecich na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
Uczestnikom spotkania zostały przekazane materiały informacyjno - promocyjne, które rozdystrybuowano także w budynku, m. in. na tablicy ogłoszeń.

1 2
3 4

Promocja projektu podczas spotkania w Centrum Muzułmańskim w Krakowie

Dodano: 21 Marca 2014

 

Data spotkania

Miejsce realizacji

Grupa docelowa

21.03.2014

Centrum Muzułmańskie

Kraków, ul. Sobieskiego 10/30

Przedstawiciele społeczności pochodzącej
 z krajów MENA zamieszkujący
w województwie małopolskim

W dniu 21 marca 2014 r. w Centrum Muzułmańskim w Krakowie przy ul. Sobieskiego 10/30 odbyło się spotkanie członków Zespołu realizującego projekt z przedstawicielami społeczności pochodzącej z krajów MENA, zamieszkującymi w województwie małopolskim i biorącymi udział
w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych. Spotkanie zorganizowano w porozumieniu z Panią  Anetą Dziedzic z Oddziału Małopolskiego Ligi Muzułmańskiej w RP.

W spotkaniu wzięły udział osoby pochodzące z krajów MENA zarówno posiadające prawo stałego pobytu, jak i polskie obywatelstwo oraz liczna grupa osób posiadająca czasowe zezwolenia na pobyt.

Podczas spotkania członkowie Zespołu Projektowego przybliżyli jego uczestnikom cele realizowanego przez Wojewodę Małopolskiego projektu oraz poinformowali o Europejskim Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, jak również działaniach Wojewody Małopolskiego, mających na celu integrację cudzoziemców przybywających z państw trzecich na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

Uczestnikom spotkania zostały przekazane materiały promocyjne, które rozdystrybuowano również w budynku. Spotkanie miało charakter informacyjno-promocyjny. Rozmówcy przekazali także swoje spostrzeżenia i uwagi, co do ogólnej idei integracji oraz podzielili się swoimi doświadczeniami nabytymi w trakcie procesu adaptacji po przyjeździe do Polski. Na zakończenie  spotkania odpowiadano na zadawane pytania i udzielano szczegółowych informacji na temat procesu legalizacji pobytu w Polsce.

1 2
3 4