O projekcie

Projekt ma za zadanie zbadanie procesu integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym na przykładzie województwa małopolskiego, w tym określenie sytuacji i potrzeb w zakresie powyższego procesu na poziomie lokalnym, jak również w ramach uogólnienia zaproponowanie dobrych praktyk i rekomendacji odnoszących się do problematyki integracji cudzoziemców w Polsce.

Projekt ma charakter uniwersalny mimo, iż przyjęte założenia badawcze dotyczą terenu województwa małopolskiego, bowiem rezultaty projektu mogą być wykorzystane na wszystkich poziomach zarządzania integracją, tj. na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim, a tym samym oddziaływać na proces rozwoju wspólnych modeli i standardów na poziomie Unii Europejskiej. Tak zatem, realizacja projektu wskaże kierunek zmian społecznych – niezbędnych w procesie integracji, a także przyczyni się do usprawnienia prac nad niezbędnymi zmianami polskiego prawa.
Ponadto zaproponowana w projekcie idea wykorzystania doświadczeń cudzoziemców posiadających prawo stałego pobytu, pozwoli na opracowanie szczegółowej analizy problematyki integracji na poziomie lokalnym. Zdobyta wiedza umożliwi beneficjentom końcowym projektu uniknąć wielu problemów związanych z aklimatyzacją w nowym środowisku oraz powielania błędów swoich poprzedników. Efekty zrealizowanego projektu będą również pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo przyjmujące, które dzięki nim lepiej zrozumie potrzeby swoich nowych członków.