Program SOLID i Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

SOLID - Program Ogólny „Solidarność i Zarządzanie Przepływami Migracyjnymi” (ang. SOLID – Solidarity and Management of Migration Flows) - Program ten ma na celu przyczynienie się do wzmocnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez podzielenie obowiązków między państwami członkowskimi dotyczących wprowadzenia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, wdrożenia wspólnej polityki azylowej i migracyjnej. Program wspiera finansowo państwa członkowskie w tych działaniach, które pomogą osiągnąć założone cele wspólnotowe.
Na program składają się cztery instrumenty:
• Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców;
• Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów;
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich;
• Fundusz Granic Zewnętrznych.

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich został ustanowiony na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej - 2007/435/WE - w dniu 25 czerwca 2007 roku. Celem Funduszu jest wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie mających na celu umożliwienie obywatelom państw trzecich wywodzącym się z różnych środowisk gospodarczych, społecznych, kulturowych, religijnych, językowych i etnicznych spełnienia warunków uzyskania prawa pobytu i ułatwienie ich integracji ze społeczeństwami europejskimi. Fundusz koncentruje się w pierwszym rzędzie na działaniach związanych z integracją nowo przybyłych obywateli państw trzecich.
Głównymi celami operacyjnymi funduszu w Polsce są:

• ułatwienie opracowywania i wdrażania procedur przyjmowania imigrantów, które są istotne dla procesu integracji obywateli państw trzecich i wspierają ten proces;

• opracowywanie i wdrażanie procesu integracji nowo przybyłych obywateli państw trzecich w państwach członkowskich;

• zwiększenie zdolności państw członkowskich w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich;

• wymiana informacji, najlepszych praktyk oraz współpracy w obrębie państw członkowskich i pomiędzy nimi w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich.