Wokół decyzji w sprawie nieruchomości w Swoszowicach przy ul. Siarczki
2019-01-23
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

10 grudnia 2018 roku WSA w Krakowie wydał wyrok ws. skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania Wojewody Małopolskiego. Sygn. akt II SAB/Kr 199/18.

Sąd zobowiązał Wojewodę, aby ten rozpatrzył wniosek osoby skarżącej z dnia 23 października 2006 roku w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku. Sąd stwierdził, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Wspomnianego 23.10.2006 osoba skarżąca wniosła do wojewody o wydanie decyzji o nabyciu z mocy prawa przez Gminę Kraków z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości zajętej pod drogę publiczną o powierzchni 353 m2 objętej księga wieczystą KR1P/00355046/2 położonej w Swoszowicach przy ul. Siarczki.


Jak widać, sprawa nie została rozpatrzona przez Wojewodę Małopolskiego przez ponad 12 lat.

Czy mogę prosić o komentarz, dlaczego tak się stało i przez tak długi czas MUW nie potrafił rozpatrzyć wniosku?

Proszę też o informację, kiedy mija termin 30 dni wyznaczony przez WSA na rozpatrzenie wniosku.

Oto nasza odpowiedź:

Pan…. pismem z 23 października 2006 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Gminę Kraków w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nieruchomości zajętej pod drogę publiczną – ul. Siarczki w Krakowie.

Jedną z przesłanek art. 73 tej ustawy jest wykazanie zajętości nieruchomości pod drogę publiczną poprzez przekazanie organowi orzekającemu (wojewodzie) przez zarządcę drogi właściwych materiałów geodezyjno-prawnych.

Pismem z 7 listopada 2007 r. Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa przesłał dokumentację dotyczącą danej parceli.

Ze względu na fakt, że współwłaściciele nieruchomości kwestionowali ustalenia z operatu geodezyjnego przekazanego przez ustawowego zarządcę drogi, organ orzekający (wojewoda) zobowiązał strony postępowania do usunięcia usterek w materiałach geodezyjnych i 5 marca 2008 r. zawiesił postępowanie.

W związku z zażaleniami Pana… wieloletnia procedura administracyjna i sądowa zakończyła się wyrokiem NSA z 11 września 2011 r., na skutek którego podjęto postępowanie postanowieniem z 19 grudnia 2011 r.

W związku z wyrokiem Wojewoda Małopolski w toku postępowania zlecił biegłemu geodecie sporządzenie dowodu w postaci dokumentacji geodezyjnej – wyodrębnienia z działki przy ul. Siarczki przedmiotowej nieruchomości w celu określenia prawidłowej powierzchni nieruchomości należącej do wnioskodawców i zajętej pod pas drogowy – ul. Siarczki w Krakowie.

Dokumentacja sporządzona przez biegłego została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 5 listopada 2012 r. W oparciu o sporządzoną dokumentację geodezyjną Prezydent Miasta Krakowa decyzją z 26 czerwca 2014 r. orzekł o zmianie danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa odwołanie do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie złożył Pan… Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie decyzją z 15 września 2014 r. uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Decyzją z dnia 19 lutego 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa umorzył postępowanie w sprawie dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków ze względu na fakt, iż 2 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjno-kartograficzne, na podstawie której zmieniły się zasady opracowywania tego typu dokumentacji geodezyjnej.

Wobec zaistniałej sytuacji organ orzekający (wojewoda) ponownie zlecił w 2016 r. biegłemu geodecie sporządzenie stosownej dokumentacji. Dokumentacja została wykonana i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 12 września 2016 r.

Decyzją z 19 lipca 2017 r. Prezydent Miasta Krakowa orzekł z urzędu o aktualizacji danych ewidencyjnych objętych danym operatem ewidencji gruntów i budynków. Od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie ponownie odwołał się Pan… Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego decyzją z 19 września 2017 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Prezydenta, na co skargę wniósł Pan... Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta i nakazał poprawę dokumentacji geodezyjnej w oparciu o wskazane wytyczne.

W związku z powyższym Wojewoda Małopolski po dokonaniu analizy przedmiotowej sprawy dokonał wspólnie z pracownikami Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa ustaleń odnośnie do sposobu, w jaki należy wykonać poprawną dokumentację do przedmiotowego postępowania i 29 listopada 2018 r. została podpisana umowa z biegłym geodetą na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, z terminem oddania do 29 maja 2019 r.

Reasumując, powodem nierozstrzygnięcia wniosku jest brak prawidłowej dokumentacji geodezyjnej.

Odnośnie do pytania, kiedy mija termin wyznaczony przez WSA na rozpatrzenie wniosku – informuję, że prawomocny wyrok WSA w Krakowie sygn. akt. II SAB/Kr 199/18 z 10 grudnia 2018 r. wraz z aktami sprawy nie został jeszcze przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj