W sprawie remediacji przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie
2019-10-03

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do wojewody z wnioskiem o egzekucję z tytułem wykonawczym w stosunku firmy IMMOBILIARIA CAMINS POLSKA.
Firma miała wykonać pierwszy etap remediacji na terenie przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie - do końca czerwca tego roku.
Interesuje nas:
1.    Na jakim to jest etapie?
2.    Ewentualnie, jaką karę nałożył wojewoda?
3.    Jeżeli nie wszczął egzekucji to dlaczego?


Oto nasza odpowiedź:

Decyzją z dnia 30 listopada 2018 r., znak: ZS.515.6.2018.MKub  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ustalił plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie  działki nr 4/1 przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie dla firmy Immobiliaria Camins Polska Sp. z o.o. W związku z nie wykonaniem przedmiotowej decyzji w wyznaczonym terminie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska skierował do zobowiązanego upomnienie z dnia 8 lipca 2019 r. znak: ZS.515.6.2018.MKub. wzywające do wykonania obowiązku przeprowadzenia I etapu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego w granicach działki 4/1 przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie, zgodnie z decyzją z dnia 30 listopada 2018 r. znak: ZS.515.6.2018.MKub, wskazując 30 dniowy termin na wykonanie obowiązku. Ww. upomnienie doręczono zobowiązanemu w dniu 10 lipca 2019 r. Do dnia 30 sierpnia 2019 r. zobowiązany nie powiadomił Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wykonaniu obowiązku. 
W związku z powyższym Na podstawie art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 j.t.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wnioskiem z 30 sierpnia 2019 r. znak: ZS.515.6.2018.MKub zwrócił się do Wojewody Małopolskiego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Immobiliaria Camins Polska Sp. z o.o. Zgodnie z art. 28 ustawy  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako środek egzekucyjny zaproponował nałożenie grzywny w celu przymuszenia.  Ww. wniosek wpłynął do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 2 września 2019 r. 
Wojewoda Małopolski postanowieniem z dnia 30 września 2019 r. nałożył na zobowiązanego grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 5000 zł.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj