Wokół ogrodu działkowego „Semafor” w Tarnowie
2020-01-13

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
W nawiązaniu do skargi Pana xxx z dnia 17.12.2019 w sprawie procedury związanej z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 Nr 01/2017 o zgodzie na realizacje inwestycji WI-IX.7840.1.1.2017 : Budowa prawego wału rzeki Biała w km lokalnym 0+000-0+695 (km ewid. rz. Biała 5+046-6+186) w m. Tarnów, gmina miasto Tarnów, powiat miasto Tarnów, województwo małopolskie , w ramach zadania, pn.: Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, m. Tarnów. Nr 01/2017 o pozwoleniu na realizację inwestycji”.
Mam kilka pytań.

1. Kto, kiedy i w jaki sposób został poinformowany o decyzji wojewody ? Działkowcze twierdzą, że nic o niej nie wiedzieli do czerwca 2019 roku kiedy wspomniano o niej podczas spotkania ze spółką Wody Polskie. I nie mogli się przez to od niej odwołać. W związku z tym chciałbym wiedzieć czy poza powiadomieniem inwestora oraz wywieszeniem informacji w Urzędzie Wojewódzkim czy też Urzędzie Miasta powiadomiliście Państwo zainteresowanych. Czyli działkowiczów lub też jakąś organizację ich zrzeszającą? Tak żeby o tym wiedzieli i mieli możliwość odwołania.
2. Kiedy działkowicze mogą otrzymać odszkodowania, a także czy i kiedy otrzymają w zamian inny teren zgodnie z artykułem 21 ustępem 10 ustawy "Dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych".
Wiem, że inwestorem są Wody Polskie - ale dla części terenu zajmowanego pod inwestycje powodziowe kwestie związane z odszkodowaniem oraz terenem zamiennym są po Państwa stronie.
3. Pan Marek w swojej skardze do Państwa twierdzi, że brak takiej informacji oraz ewentualne nie przyznanie terenu zamiennego  jest naruszeniem praworządności oraz interesu społecznego czy Państwo się z tym zgadzacie?

Oto nasza odpowiedź:
31 sierpnia 2017 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji „Budowa prawego wału rzeki Biała w km lokalnym 0+000 – 0+695 (km ewid. rz. Biała 5+046 – 6+186) w m. Tarnów, gmina miasto Tarnów, powiat miasto Tarnów, województwo małopolskie”, w ramach zadania „Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, m. Tarnów”. Decyzja ta została wydana po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Planowana przez inwestora  inwestycja ma na celu stworzenie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Tarnowa i okolicznych terenów. Decyzja ta jest ostateczna od 13 października 2017 r., nie było od niej odwołań.

Ustawa z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, na podstawie której decyzja ta została wydana, określa też, kto i w jaki sposób jest informowany zarówno o wszczęciu postępowania (art. 7), jak i wydaniu decyzji.

Zgodnie z:
Art. 10. 1. Wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się dotychczasowemu właścicielowi oraz użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Tak też było w tym przypadku.
Natomiast właścicielem nieruchomości, na których zlokalizowany jest ogród działkowy „Semafor”, jest Gmina Miasta Tarnowa, zgodnie z wypisami z rejestru gruntów Prezydenta Miasta Tarnowa z 12 kwietnia 2017 r. znajdującymi się w aktach sprawy.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie odszkodowawcze, to, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości objętych prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego), stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.

Jak mówi art. 20 ust. 1 wspomnianej ustawy, z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości przysługuje odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej między inwestorem a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości – od odpowiednio Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, nie dojdzie do takiego uzgodnienia, wysokość odszkodowania będzie ustalał wojewoda w drodze decyzji (art. 20 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych). Dotychczas inwestor nie wskazał, w stosownym wniosku skierowanym do Wojewody Małopolskiego nieruchomości, w stosunku do których nie doszło do takich uzgodnień, a tym samym aby zachodziła konieczność wszczęcia postępowań odszkodowawczych przed Wojewodą Małopolskim.

Jeśli chodzi o sposób i zakres odszkodowania, zajęcie stanowiska możliwe będzie zatem po ewentualnym wszczęciu postępowania odszkodowawczego, w ramach którego nastąpi rozpoznanie i ocena stanu prawnego tych nieruchomości.
W związku z tym, że w ostatnim okresie wpłynęły pisma odnoszące się do działań podejmowanych obecnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie w stosunku do nieruchomości objętych decyzją Wojewody Małopolskiego z 31 sierpnia 2017 r. – pismem z 9 stycznia 2020 r. zwróciliśmy się do inwestora o udzielenie informacji, kiedy i w jakim zakresie zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie przez nas postępowań odszkodowawczych wobec nieruchomości objętych decyzją Wojewody Małopolskiego, w stosunku do których wspomniane uzgodnienia zakończyły się rezultatami negatywnymi.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj