Wokół decyzji ZRiD dla północnej obwodnicy Krakowa
2020-02-20

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o informacje dotyczące stanu realizacji wniosku o wydanie decyzji ZRiD dla północnej obwodnicy Krakowa.

Oto nasza odpowiedź:

Inwestor (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej („zrid”) dla budowy drogi ekspresowej S52, odcinek Północna Obwodnica Krakowa, część II obejmująca odcinek na terenie gminy Zielonki i miasta Kraków złożył 2 stycznia 2020 roku.

Na drugi odcinek, przebiegający od węzła Modlnica (gm. Wielka Wieś) do Zielonek, inwestor wniosek o „zrid” złożył w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 31 stycznia 2020 roku.

Procedura dotycząca „zridów” jest następująca.

Zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewoda ma 90 dni od dnia złożenia wniosku inwestora.

Termin 90 dni przeznaczony jest dla urzędu na przeprowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji do wydania; do tego terminu nie są wliczone terminy przewidziane na uzupełnienie czy skorygowanie dokumentów, okresy zawieszenia postępowania oraz okresy opóźnień z winy strony (inwestora) albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wszystko zależy jednak od tego, czy przedłożony przez inwestora wniosek jest kompletny i prawidłowy.

Najpierw prowadzimy ocenę formalną (sprawdzamy kompletność wniosku), potem merytoryczną. (sprawdzamy prawidłowość projektu).

Jeżeli wniosek wymaga uzupełnień, wzywamy inwestora do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanych przez nas braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Dopiero po ocenie, że wniosek jest kompletny, wojewoda zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji. Następnie bada, czy przedłożony z wnioskiem projekt budowlany jest prawidłowy, tzn. czy został opracowany zgodnie z przepisami. Tu także może występować potrzeba skorygowania projektu we wskazanym przez nas zakresie.

Do ustawowego terminu 90 dni na wydanie decyzji nie wlicza się zatem czasu przeznaczonego dla inwestora na uzupełnienie i skorygowanie dokumentów, a także czasu przeznaczonego na przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzone jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i odbywa się w ramach postępowania prowadzonego przez wojewodę o wydanie decyzji zrid.

Dopiero po złożeniu kompletnego i prawidłowego wniosku wraz z projektem budowlanym oraz po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko Wojewoda Małopolski przystąpi do wydania decyzji.

Pierwszy wniosek, złożony 2 stycznia, okazał się niekompletny. Wystąpiliśmy o uzupełnienia. Analizujemy otrzymany materiał. Wszczęcie postępowania będzie możliwe wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że braki zostały uzupełnione.

Z drugim wnioskiem aktualnie się zapoznajemy.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj