Wokół koronawirusa
2020-04-06

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o odpowiedź, co ze żłobkami, które był finansowane z programu Maluch (moduł III)? Urząd Wojewódzki dofinansowywał dotąd ich działalność - pod warunkiem, że miały one działać nieprzerwanie przez pięć lat. Jeśli teraz są zamknięte, to czy wpływa to na finansowanie? Co, jeśli żłobek w wyniku epidemii przestanie być rentowny i się zamknie? Czy właściciel będzie musiał wówczas oddać pieniądze?

Oto nasza odpowiedź: 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ w module 3 przewiduje otrzymanie dofinansowania do utworzenia nowych miejsc opieki. W związku z otrzymanym dofinansowaniem Beneficjent ma zapewnić funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki przez okres trwałości czyli czas, w którym instytucja musi funkcjonować (5 lat). Ponadto Beneficjent po utworzeniu miejsc może ubiegać się o dofinansowanie w module 4 na obniżenie czesnego rodziców w instytucji. Warunkiem otrzymania powyższego dofinansowania jest złożenie dokumentów konkursowych w terminie określonym w Programie. 

Odnosząc się natomiast do okresu trwałości instytucji należy wskazać, że zgodnie z pkt. 6.3.3 Programu MALUCH+ 2020: „Okres trwałości nie dotyczy tych okresów, w których instytucja nie funkcjonuje, czyli np. przerwy wakacyjnej świątecznej itd.” 

Ponadto należy wskazać, że podejmowane są działania legislacyjne mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii, tj. w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) w art. 15e wpisano, cyt.: „w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi”.

W ramach pakietu składającego się na Tarczę Antykryzysową rząd wprowadza wiele rozwiązań, z których mogą korzystać także podmioty prowadzące miejsca opieki dla dzieci do lat 3. 

Przykładowo podmioty, które odnotują spadek przychodów z działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą otrzymać – na podstawie umowy zawartej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w „Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców” dostępnym na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju: pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, trudną dla podmiotów prowadzących instytucje opieki, zachęcam do zapoznania się z powyższą publikacją i wyrażam nadzieję, że zawarte w niej informacje będą w obecnej sytuacji przydatne. 


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj