INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się, aby interesanci Urzędu wcześniej uzgadniali – telefonicznie lub mailowo – konkretny termin (datę i godzinę) wizyty i kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych wydziałów.
 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych:
   • informacje: W związku z trwającym stanem epidemii rekomendujemy kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem bezpiecznych form komunikacji – elektronicznej (mail, ePUAP), telefonicznej bądź tradycyjnej. W sprawach dotyczących koordynacji załatwienie sprawy nie wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy – wszelkich informacji i wyjaśnień udzielamy mailowo oraz telefonicznie. Dokumenty można przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy urzędu bądź adres ePUAP lub złożyć je na Dzienniku Podawczym.
    Organizacja bezpośredniej obsługi stron w siedzibach Oddziałów dostosowana jest do aktualnych ograniczeń oraz nakazów wynikających z wystąpienia stanu epidemii. Zalecamy jednak, aby kontakt z pracownikiem Urzędu ograniczał się do sytuacji wyjątkowych i najlepiej poprzedzony został wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniem na Infolinię (nr 12 430-29-73.). Podczas rozmowy zostanie Państwu podany adres i termin ustalonego spotkania. Informujemy, iż w spotkaniu z pracownikiem może uczestniczyć jedna osoba. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – obie strony zobligowane są do zasłonięcia nosa i ust.

    Zachęcamy do korzystania z :

   • formularza elektronicznego: https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp,
   • Informacja e-mail: wp@malopolska.uw.gov.pl
   • adresu ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
   • telefonu: Infolinia dla klientów (12) 430-29-73. Czynna:
    - w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.30
    - od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00
   • korespondencji tradycyjnej

  • w sprawach dotyczących resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 „MALUCH+”:
   • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą realizowanego Programu można dostarczać za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka) lub na Dzienniku Podawczym Urzędu,
    Kontakt osobisty z pracownikami obsługującymi Program możliwy jest w sytuacji, gdy kontakt telefoniczny i mailowy nie jest wystarczający, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny spotkania,
   • Informacja e-mail: maluch@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 179, 12 39 21 448,

  • w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności:
   • Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia niepełnosprawności należy dostarczać tylko za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka). Podjęte decyzje orzecznicze będą wysyłane na adres korespondencyjny
    W celu umówienia się na spotkanie proszę kontaktować się telefonicznie, na jeden z poniżej podanych numerów telefonów, w celu ustalenia daty, godziny i miejsca spotkania.
   • Informacja e-mail: zn@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 380, 12 39 21 290, 12 39 21 396, 12 39 21 397.

 3. w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  • informacje: kontakt z pracownikami zajmującymi się tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie możliwy jest drogą telefoniczną, mailową bądź za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka)
  • Informacja e-mail: wp@malopolska.uw.gov.pl
  • telefon: 12 39 21 560

 4. w sprawach realizowanych przez Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich, utworzone i współfinansowane w ramach projektu FAMI:
  • informacje: kontakt osobisty: od 25 maja 2020 roku, przy zachowaniu rygorów sanitarnych, wznowiona została bezpośrednia obsługa klientów w Punktach Informacyjno-Doradczych dla obywateli państw trzecich w Krakowie i Nowym Sączu.
   Punkty czynne są w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.
   Pracownicy Punktów Informacyjno-Doradczych udzielają wsparcia w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim
  • e-mail:
   fami@malopolska.uw.gov.pl(język polski, ukraiński, rosyjski i angielski)
  • infolinia informacyjno-doradcza dla obywateli państw trzecich:
   - 12 426 90 01 (język polski, ukraiński, rosyjski i angielski),
   - 18 540 23 26 (język polski, ukraiński i angielski).
   Infolinia jest czynna w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 5. in matters implemented by Information and Advisory Points for third-country citizens, created and co-financed under the FAMI project
  • Information: direct contact: from the 25th of May 2020, under sanitary discipline, direct help was resumed in our Information and Advisory Centres for Third Countries’ Citizens in Kraków and in Nowy Sącz The Centres are open on Mondays from 10:00 a.m. – 6:00 p.m. and on Tuesdays – Fridays from 7:30 a.m. – 3:30 p.m. Our consultants speak Polish, Ukrainian, Russian and English
  • E-mail:
   fami@malopolska.uw.gov.pl(Polish, Ukrainian, Russian and English languages)
  • telephone Helpline for the third countries’ citizens:
   - 12 426 90 01 (Polish, Ukrainian, Russian, English)
   - 18 540 23 26 (Polish, Ukrainian, English)
   The Helpline is open on Mondays from 10:00 a.m. – 6:00 p.m. and on Tuesdays – Fridays from 7:30 a.m. – 3:30 p.m.

 6. по вопросам, реализуемым Информационно-консультационными центрами для граждан третьих стран, созданных и финансированных в рамках проекта FAMI
  • Личное обращение: с 25 мая 2020 года, при соблюдении санитарных норм, возобновлено непосредственное обслуживание клиентов информационно-консультационных пунктов для граждан третьих стран в Кракове и Новом Сонче Пункты открыты в понедельник с 10:00 до 18:00 и со вторника по пятницу с 7:30 до 15:30. Сотрудники информационно-консультационных пунктов оказывают поддержку на польском, украинском, русском и английском языке
  • Информация e-mail:
   fami@malopolska.uw.gov.pl
  • Информационно-консультационная инфолиния для граждан третьих стран:
   - 12 426 90 01 (польский, украинский, русский и английский язык)
   - 18 540 23 26 (польский, украинский и английский язык)
   Инфолиния работает в понедельник с 10:00 до 18:00, со вторника по пятницу с 7:30 до 15:30

 7. з питань, що реалізуються Інформаційно-консультаційними пунктами для громадян третіх країн, створених та співфінансованих в рамках проекту FAMI
  • особистий прийом: з 25 травня 2020 року, за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, відновлено безпосереднє обслуговування клієнтів в інформаційно-консультативних пунктах для громадян третіх країн у Кракові та Новому Сончі Пункти відкриті по понеділках з 10:00 до 18:00, а також з вівторка по пятницю з 7:30 до 15:30. Співробітники інформаційно-консультативних пунктів надають підтримку польською, українською, російською та англійською мовами
  • інформація e-mail:
   fami@malopolska.uw.gov.pl
  • інфолінія інформаційно-консультативна для громадян третіх країн:
   - 12 426 90 01 (польська, українська, російська та англійська мова)
   - 18 540 23 26 (польська, українська та англійська мова)
   Гаряча лінія відкрита по понеділках з 10:00 до 18:00, а також з вівторка по пятницю з 7:30 до 15:30.

 8. w sprawach dotyczących Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej:
  • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań należy dostarczać przede wszystkim za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka). W przypadku konieczności wizyty w głównej siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest od strony ul. Basztowej 22. Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta. Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie.
  • Informacja e-mail: inow@malopolska.uw.gov.pl,
   mjezak@malopolska.uw.gov.pl
  • telefon: 12 39 21 573 – Izabela Nowaczyńska
   12 39 21 570 – Magdalena Jeżak

 9. w sprawach dotyczących statusu zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej:
  • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań należy dostarczać przede wszystkim za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka). W przypadku konieczności wizyty w głównej siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest od strony ul. Basztowej 22. Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta. Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie.
  • Informacja e-mail: inow@malopolska.uw.gov.pl,
   mjezak@malopolska.uw.gov.pl,
   mprz3@malopolska.uw.gov.pl
  • telefon: 12 39 21 573 – Izabela Nowaczyńska
   12 39 21 570 – Magdalena Jeżak
   12 39 21 571 – Michał Przybylski

 10. w sprawach dotyczących administrowania systemami informatycznymi jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (systemy: CAS, RJPS, CSIZS Emp@tia):
  • informacje: kontakt bezpośredni z osobami pełniącymi funkcję administratora wojewódzkiego SI JOPS jest możliwy jedynie w formie telefonicznej bądź mailowej. Dokumentacja potwierdzająca złożenie wniosku o nowe konto lub zmiany na kontach w systemach: CAS, RJPS, CSIZS Emp@tia powinna być przekazywana za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka) bądź bezpośrednio na adresy e-mail wskazane poniżej. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny,
  • Informacja e-mail: mprz3@malopolska.uw.gov.pl- Michał Przybylski
   pgrzaba@malopolska.uw.gov.pl- Przemysław Grząba
  • telefon: 12 39 21 571

 11. w sprawach dotyczących odwołań osób bezrobotnych/poszukujących pracy od decyzji powiatowych urzędów pracy:
  • Strona może uzyskać informacje na temat prowadzonych postępowań przede wszystkim w formie telefonicznej bądź mailowej. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia przekazać do Urzędu można przesyłką pocztową (na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22), bądź drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /ag9300lhke/skrytka). Podjęte decyzje będą wysyłane na adres podany przez stronę postępowania. Bezpośrednia obsługa Stron jest możliwa, ale rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie (telefoniczne lub mailowe) konkretnego terminu wizyty w Urzędzie (data i godzina). Podczas wizyty obowiązywać będą aktualne zasady reżimu sanitarnego.
  • Informacja e-mail: MLuc@malopolska.uw.gov.pl
   IRom@malopolska.uw.gov.pl
   bmro@malopolska.uw.gov.pl
   pgrzaba@malopolska.uw.gov.pl
  • telefon: 12 39 21 571 – Przemysław Grząba
   12 39 21 575 – Beata Mroczkowska
   12 39 21 576 – Iwona Romanowska

 12. w sprawach dotyczących: nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
  • zaleca się kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przede wszystkim z wykorzystaniem: komunikacji elektronicznej:
  • platforma ePUAP adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka
  • Informacja e-mail: elib@malopolska.uw.gov.pl
   kkolodziejczyk@malopolska.uw.gov.pl
  • komunikacji telefonicznej: 12 39 21 572
  • korespondencji tradycyjnej na adres:
   Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. W przypadku konieczności wizyty w głównej siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest od strony ul. Basztowej 22. Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta. Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie.
wstecz    do góry     drukuj