INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej oraz osobiście w siedzibach Wydziału.

  UWAGA: wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty nie jest obowiązkowa.
  Jednakże
  celem zwiększenia bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się wcześniejsze ustalenie terminu wizyty, gdyż osoba dokonująca rezerwacji uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.

  W sprawach:

  • paszportowych,
  • obywatelstwa polskiego,
  • świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce,
  • repatriacji,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
  • nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

  bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

  • Do Urzędu mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem.
  • Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na salach obsługi odpowiada liczbie czynnych stanowisk obsługowych.
  • Więcej niż jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w przypadku załatwiania sprawy dotyczącej:
   - osoby małoletniej,
   - osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może stawić się w urzędzie samodzielnie,
   - osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
   - osoby wymagającej pomocy tłumacza.
  • Prosimy klientów o przybycie nie wcześniej niż kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie jest możliwe).
  • Klienci powinni pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy.
  • Klienci są proszeni o dezynfekcję rąk – przy wejściu na salę obsługi.
  • Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu (zalecana odległość: 2 m).
  • Prosimy również klientów o zabranie własnych przyborów do pisania, wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej/ skarbowej oraz o przygotowanie wymaganych dokumentów.
  • Wizyty ograniczane są do niezbędnego minimum.
  • Pracownicy wyposażeni są w maseczki, przyłbice ochronne, rękawiczki i środki dezynfekujące.
  • Po wyjściu klienta, a przed przywołaniem kolejnej osoby pracownik dezynfekuje czytnik linii papilarnych oraz powierzchnie, z którymi stykał się klient (np. blaty, klamki).
  • Na salach obsługi włączane są lampy bakteriobójcze (odkażające).
  • Sale obsługi i części wspólne są dezynfekowane.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:

Wniosek paszportowy można złożyć w:

Punktach Paszportowych zlokalizowanych w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11
 • poniedziałek: 9.00 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00

 • w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 • poniedziałek: 9.00 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00

 • w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
 • poniedziałek: 9.00 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00

w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych:

 • w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2
  • poniedziałek 7.15-16.30
  • wtorek - czwartek 7.15-14.30
  • piątek 7.15-12.30
 • w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2
  • poniedziałek 8.00-15.00
  • wtorek, środa, piątek 8.00-14.30
  • czwartek 9.00-14.30
 • w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14
  • poniedziałek - piątek7.30-14.30
 • w Wadowicach, ul. Batorego 2
  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.30
  • wtorek 8.00-15.30
  • piątek 8.00-13.30
 • w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10
  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.30
  • wtorek 8.00-16.00
  • piątek 8.00-13.00
 • w Limanowej, ul. Józefa Marka 9
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30
 • w Gorlicach, ul. Michalusa 18
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30

  Uwaga, ważny komunikat

  W związku z potwierdzonym ogniskiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, w trosce o bezpieczeństwo klientów Urzędu, władze samorządowe Brzeska podjęły decyzję o tymczasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów z dniem 21 października 2020 r.
  Wobec powyższego informujemy, że odbiór paszportów zdeponowanych w Terenowym Punkcie Paszportowym w Brzesku, mieszczącym się w siedzibie Starostwa, będzie możliwy w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9.
  Informacja w Tarnowie pod nr tel: 14 69 63 100 lub 14 69 63 412.
  Złożenie wniosku paszportowego będzie możliwe w Delegaturze MUW w Tarnowie lub w dowolnie wybranym punkcie paszportowym.


 • w Brzesku, ul. Głowackiego 51
  • poniedziałek - piątek 8.00-14.45
 • w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31
  • poniedziałek 8.00-15-15
  • wtorek-piątek 8.00-14.45

Uprzejmie informujemy, że w każdym z wyżej wymienionych Punktów Paszportowych, można zarezerwować termin wizyty w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu lub odbioru paszportu.

Osoba korzystająca z tego rozwiązania uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.

Jednocześnie wyjaśniamy, że rezerwacja terminu wizyty nie jest obowiązkowa, za wyjątkiem Terenowego Punktu Paszportowego w Nowym Targu mieszczącego się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, gdzie Starostwo wprowadziło ograniczenia w obsłudze stron.

Klienci zgłaszający się do wyżej wymienionych Punktów Paszportowych bez wcześniejszej rezerwacji terminu będą mogli załatwić sprawę w godzinach pracy Punktu.

Osoby, które chciałyby wcześniej zarezerwować termin wizyty w wybranym Punkcie Paszportowym mogą to uczynić w godzinach pracy poszczególnych Punktów Paszportowych w następujący sposób:
w Krakowie dokonują rezerwacji:

 • w Tarnowie dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 14 69 63 100
  • 14 69 63 412
 • w Nowym Sączu dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 18 54 02 206
  • 18 54 02 302
 • w Chrzanowie dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 32 62 57 983
  • 32 62 57 990
 • w Olkuszu dokonują rezerwacji: telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 32 64 78 835
 • w Oświęcimiu dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc podany niżej numer telefonu:
  • 33 84 49 742
 • w Nowym Targu dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 18 26 10 788
  • 18 26 10 789
 • w Wadowicach dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 33 87 34 212
 • w Limanowej dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 18 33 37 998
 • w Gorlicach dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 18 35 48 754
 • w Brzesku dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 14 66 32 180
 • w Bochni dokonują rezerwacji:
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 14 615 37 51

- w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, repatriacji:

 • Kraków, ul. Św. Sebastiana 9
 • ewentualna rezerwacja terminu wizyty: telefon +48 516 248 343

  Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w Wydziale nie jest obowiązkowa, jednakże osoba korzystająca z tego rozwiązania uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.
 • informacje:

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i repatriacji można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
 • elektronicznie przez e-PUAP
 • osobiście w siedzibie Wydziału
  w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 9 w godz.:

  - poniedziałek: 9.00 -16.00
  - wtorek-piątek: 8.00-14.00

*WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) we wskazany wyżej sposób wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.

Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i uznania za obywatela polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, repatriacji można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

- w sprawach przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” , kontroli tłumaczy przysięgłych oraz w sprawach dotyczących nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk:

 • Kraków, ul. św. Sebastiana 9
  • ewentualna rezerwacja terminu wizyty : 12 448 3 417
  • Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w Wydziale nie jest obowiązkowa, jednakże osoba korzystająca z tego rozwiązania uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.
  • informacja telefoniczna:
   • przyznanie odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 12 448 3 404;
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych – ewidencja ludności i dowody osobiste: 12 448 3 403
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych –rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk: 12 44 8 3 405
  • e-mail: mszcz@malopolska.uw.gov.pl

Wnioski w sprawach dotyczących przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz dokumenty w sprawach dotyczących nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej);
 • elektronicznie przez e-PUAP
 • osobiście w siedzibie Wydziału w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 9 w godz.:
  - poniedziałek: 9.00 -17.00 - wtorek-piątek: 8.00-15.00

Wnioski w sprawach przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” mogą być również składane pocztą elektroniczną (e-mail).

- w sprawach dotyczących przyjmowania powiadomień o zmianach dot. kościelnych jednostek organizacyjnych:
 • Kraków, ul. św. Sebastiana 9
 • informacje:
 • Podania (dokumenty) w ww. sprawach można także składać:
  • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
  • korespondencyjnie(za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
  • elektronicznieprzez e-PUAP
  • osobiściew siedzibie Wydziału - w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 9 w godz.:
   - poniedziałek: 9.00 -17.00 - wtorek-piątek: 8.00-15.00
  • Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w ww. sprawach nie jest wymagana.wstecz    do góry     drukuj