Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii.pdf (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pobierz)

Komunikat dotyczący ograniczenia lub zakazu obrotu i używania niektórych przedmiotów

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566 i poz. 577)
w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania, ze względu na wystąpienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.

W okresie, od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:

  1. gogli ochronnych,
  2. kombinezonów typu TYVEK,
  3. masek typu FFP2/FFP3,
  4. maseczek chirurgicznych,
  5. ochraniaczy na buty (obuwie),
  6. rękawiczek lateksowych,
  7. rękawiczek nitrylowych,
  8. środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń

– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy.

Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o której mowa powyżej, zawiera wykaz oraz ilość produktów.
Informację tę oraz informację o złożeniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Proszę o składanie informacji o zamiarze wywozu lub zbycia poprzez wypełnienie załączonego formularza:
Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia.docx

oraz przesyłanie na adres e-mail:
urzad@malopolska.uw.gov.pl
za@malopolska.uw.gov.pl
adres ePUAP: /ag9300lhke/skrytka

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz.565) decyzje, polecenia wytyczne i zalecenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491,522 i 531) zachowują ważność i mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Należy również zwrócić uwagę na inne akty prawne regulujące zasady wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych produktów:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz.499 z późn. zm),
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz.Min.Zdrow.poz. 23),
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz.

Informacja dotycząca prawa do pieniężnych świadczeń chorobowych dla pracowników, powracających do Polski z państw należących do UE/EOG (a także Wielkiej Brytanii i Szwajcarii), podlegających ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego tych państw i poddanych kwarantannie w Polsce. (pobierz)

wstecz    do góry     drukuj