Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii.pdf (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pobierz)

Komunikat dotyczący ograniczenia lub zakazu obrotu i używania niektórych przedmiotów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792), ze względu na wystąpienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zakazuje się:

Do odwołania, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:

  1. kombinezonów typu TYVEK,
  2. masek typu FFP2/FFP3,
  3. ochraniaczy na buty (obuwie),

– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy.

Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia
tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o którym mowa powyżej zawiera:
  1. wykaz oraz ilość produktów będących przedmiotem wywozu;
  2. wykaz oraz ilość produktów, o których mowa w ust.1, będących na stanie magazynowym przedsiębiorcy, oraz adresy magazynów, w których te towary się znajdują.W przypadku gdy towar zostanie wywieziony z magazynu innego przedsiębiorcy, przedsiębiorca dokonujący powiadomienia wskazuje w informacji również dane przedsiębiorcy, do którego należy magazyn, oraz adres magazynu, z którego zostaną wywiezione towary podlegające ograniczeniom.

Przekazane przez przedsiębiorcę informacje, o których mowa powyżej oraz informację o złożeniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Ograniczeń, o których mowa w § 7 ust. 1 -4 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, nie stosuje się do wykonywanego wywozu produktów, wymienionych w pkt. 1- 8 powyżej, środkami transportu regularnie przekraczającymi granicę Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru dalszego zbycia lub wywozu, jeżeli produkty te są wykorzystywane wyłącznie w tych środkach transportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Proszę o składanie informacji o zamiarze wywozu lub zbycia poprzez wypełnienie załączonego formularza:
Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia.docx

oraz przesyłanie na adres e-mail:
urzad@malopolska.uw.gov.pl
sc@malopolska.uw.gov.pl
adres ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 664 445 724

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz.565) decyzje, polecenia wytyczne i zalecenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491,522 i 531) zachowują ważność i mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Należy również zwrócić uwagę na inne akty prawne regulujące zasady wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych produktów:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz.499 z późn. zm),
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz.Min.Zdrow.poz. 27),
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz.

Informacja dotycząca prawa do pieniężnych świadczeń chorobowych dla pracowników, powracających do Polski z państw należących do UE/EOG (a także Wielkiej Brytanii i Szwajcarii), podlegających ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego tych państw i poddanych kwarantannie w Polsce. (pobierz)

wstecz    do góry     drukuj