Jednym z ważniejszych działań zainicjowanych przez Wojewodę Małopolskiego na rzecz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, pozostających pod opieką rodzin lub innych osób, jest organizacja dwutygodniowych turnusów opiekuńczych.
Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach, poprzez zorganizowanie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze”, rozpoczęta została w roku 2008, i przez pierwsze 2 lata turnusy opiekuńcze finansowane były w 100% z budżetu Wojewody Małopolskiego, natomiast w latach 2010-2011 uczestnicy sami pokrywali niewielką części kosztów dwutygodniowego wyjazdu.

W latach 2008-2011 program opieki krótkoterminowej przewidywał możliwość bezpłatnego lub za niewielką odpłatnością dwutygodniowego pobytu podopiecznego w specjalistycznych ośrodkach wsparcia prowadzonych w Małopolsce przez podmioty pozarządowe.
Dzięki temu rodziny i opiekunowie osób chorych, starszych i niepełnosprawnych uzyskali czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, remont mieszkania czy na odpoczynek.
Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach opiekuńczych uczestnikom zapewniono rzetelną, fachową, całodobową opiekę, pomoc medyczną i pielęgniarską z uwzględnieniem zaleceń lekarskich, a także wyżywienie z uwzględnieniem posiłków dietetycznych.
Uczestnikami turnusów opiekuńczych finansowanych w całości lub częściowo prze Wojewodę Małopolskiego były osoby wymagające stałej całodobowej opieki, w szczególności z porażeniem mózgowym, z chorobami neurologicznymi (stwardnienie rozsiane), cierpiące na zespół otępienny typu Alzheimer, osoby autystyczne, niedołężne, z ograniczoną sprawnością ruchową organizmu i poważnie chore somatycznie; niejednokrotnie nowotworowo.

W okresie od 2008 do 2011 roku organizatorami turnusów opiekuńczych byli:
 • Caritas Archidiecezji Krakowskiej – Ośrodek w Zembrzycach, Ośrodek w Zebrzydowicach i Ośrodek w Zatorze;
 • Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Wadowicach, Dom Zakonny w Grywałdzie i Dom Zakonny w Rząsce k/Krakowa;
 • Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły – Dom Pielęgnacyjny im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach;
 • Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy – Centrum dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja” w Woli Batorskiej koło Niepołomic;
 • Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Rodzina” w Wysowej – turnusy opiekuńcze w Wysowej-Zdroju;
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia” w Niepołomicach – turnusy opiekuńcze w Niepołomicach.

W roku 2008 z pilotażowego programu skorzystało 100 osób. Koszt turnusu wyniósł średnio 874 zł i był całkowicie finansowany z budżetu Wojewody Małopolskiego.
W roku 2009 z programu skorzystały 473 osoby. Koszt turnusu wyniósł średnio 930 zł i również był całkowicie finansowany z budżetu Wojewody Małopolskiego.
W roku 2010 z programu skorzystało 345 osób. Koszt turnusu dofinansowany był z budżetu Wojewody Małopolskiego maksymalnie kwotą 800 zł. Uczestnik dopłacał do turnusu, w zależności od placówki 400 zł lub 500 zł. Koszt turnusu wyniósł w zależności od placówki 1200 zł lub 1300 zł.
W roku 2011 z programu skorzystało 727 osób. Koszt turnusu dofinansowany był w pierwszej edycji konkursu maksymalnie kwotą 1000 zł, a w drugiej edycji stałą kwotą 900 zł. W obu edycjach uczestnicy dopłacali do turnusu kwotę 200 zł. (w Wadowicach 400 zł – osoby całkowicie leżące).

Z turnusów opiekuńczych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu Wojewody Małopolskiego w latach 2008-2011 skorzystało w sumie 1645 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tym samym tyleż rodzin lub opiekunów otrzymało realne wsparcie w codziennej opiece sprawowanej nad osobami niepełnosprawnymi.

W okresie od 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Wojewoda Małopolski, we współpracy z podmiotami pozarządowymi oraz 71 gminami, które wyraziły chęć współpracy, realizował I edycję zadania w oparciu o nowe założenia tj. finansując turnusy opiekuńcze wspólnie z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast uczestniczącymi w projekcie. W okresie od 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku realizatorami programu opieki krótkoterminowej byli:

 • Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach – Dom Pielęgnacyjny im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach;
 • Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy – Centrum dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja” w Woli Batorskiej koło Niepołomic;
 • Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny PCK w Mszanie Dolnej.

Od października 2014 roku do czerwca 2015 roku zorganizowanych zostało 24 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, w których uczestniczyło łącznie 257 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i tyleż rodzin lub opiekunów zostało odciążonych od codziennego wspierania podopiecznych. Dzięki temu rodziny i opiekunowie osób chorych, starszych i niepełnosprawnych uzyskali czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, remont mieszkania czy na odpoczynek.
Całkowity koszt realizacji zadania w okresie od 1 października do 30 czerwca 2015 roku wyniósł: 394 700 zł, z tym że z budżetu Wojewody Małopolskiego przekazano łącznie 192 000 zł, pozostałą część sfinansowały gminy województwa małopolskiego biorące udział w projekcie.

W okresie od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2016 roku, we współpracy z podmiotami pozarządowymi oraz 96 gminami, które przystąpiły do projektu, prowadzona jest kolejna edycja realizacji turnusów opiekuńczych. Na wykonanie zadań objętych konkursem Wojewoda Małopolski przeznaczył środki finansowe w łącznej wysokości 438 750 zł, z tym że na wykonanie zadań objętych konkursem w roku 2015 Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 148 500 zł, natomiast na realizację zadań w roku 2016 planowane jest przekazanie środków finansowych w wysokości 290 250 zł.
W trakcie realizacji zadań konkursowych możliwe będzie zorganizowanie dwutygodniowych turnusów opiekuńczych dla 585 osób, z tym, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku dofinansowanych zostanie 198 pobytów na turnusach, natomiast w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku planowane jest dofinansowanie 387 pobytów na turnusach opiekuńczych.

O możliwość skorzystania z pomocy w postaci turnusów opiekuńczych, w tym przede wszystkim o dokładne terminy dwutygodniowych pobytów oraz druki zgłoszeniowe, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, ich rodziny lub opiekunowie powinni pytać bezpośrednio organizatorów wyłonionych w otwartym konkursie ofert wykorzystując poniższe dane teleadresowe lub w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej uczestnictwem w programie.

Jednocześnie przekazuję w załączeniu wykaz gmin z terenu województwa małopolskiego biorących udział w zadaniu. Wykaz zawiera zadeklarowaną liczbę osób, które mogą wziąć udział w zadaniu.

Turnusy opiekuńcze 2015-2016 (pobierz)

Informacje dodatkowe:

W okresie od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2016 roku, realizatorami programu opieki krótkoterminowej nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, pozostającymi pod opieką rodzin lub innych osób w postaci turnusów opiekuńczych, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów pozarządowych będą:

 1. Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy

  W ramach realizacji zadania planowana jest opieka, pielęgnacja i rehabilitacja dla 330 osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki w formie dwutygodniowych turnusów opiekuńczych w Centrum „Ostoja” w Woli Batorskiej.
  Od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2016 r. przewiduje się organizację 28 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, na których każdorazowo uczestnikami będzie około 12 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z czego w 2015 roku skorzysta 108 osób (9 turnusów), a w 2016 roku 222 osoby (19 turnusów).
  Adresatami zadania są osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji, szczególnie ze stwardnieniem rozsianym, zanikiem mięśni, stwardnieniem bocznym zanikowym, po udarach i urazach mózgowych, z chorobą Parkinsona, zamieszkujące województwo małopolskie. Istnieje możliwość pobytu 3 osób leżących na poszczególnym turnusie. Na turnusy przyjmowane będą osoby nie wymagające hospitalizacji, sygnalizujące swoje potrzeby, z neurologicznymi schorzeniami narządu ruchu.
  Ośrodek nie przyjmuje osób z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Alzheimera, ze znacznym stopniem demencji, niezorientowanych w czasie i miejscu, a także z niewygojonymi odleżynami.
  W trakcie pobytu na turnusach opiekuńczych zapewniona będzie profesjonalna opieka pielęgniarska oraz konieczna pomoc przy codziennych czynnościach uczestnika, w tym pomoc przy posiłkach, utrzymaniu higieny i innych.
  Podczas dwutygodniowego turnusu opiekuńczego Fundacja zapewnia wsparcie psychologiczne, gdyż osoby ze znaczną niepełnosprawnością są przyzwyczajone do opieki sprawowanej przez rodzinę. Ponadto zorganizowane zostaną zajęcia usprawniające dla beneficjentów, aby pobyt w ośrodku pozwolił na poprawę jakości życia i aktywności społecznej.

  Koszt jednego pobytu na turnusie opiekuńczym wynosi 1500 zł.

  Szczegółowych informacji udziela:
  Pan Stefan Chłopicki
  Tel. 12 422 28 11
  Tel./fax 12 430 07 58
  e-mail:
  Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
  ul. Dunajewskiego 5
  31-133 Kraków
  www.fundacja-sm.org

 2. Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach

  Turnusy opiekuńcze w Domu Pielęgnacyjnym im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach to forma opieki stacjonarnej nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji poprzez zapewnienie: miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, wyżywienia z uwzględnieniem diet, opieki pielęgniarskiej, konsultacji lekarskich wg potrzeb, organizacji wolnego czasu, rekreacji na świeżym powietrzu w ogrodzie Domu Pielęgnacyjnego, itp.
  Beneficjentami zadania są mieszkańcy województwa małopolskiego niezdolni do samodzielnej egzystencji, pozostający pod opieką rodzin lub innych osób, z wyjątkiem osób z niewydolnością układu krążenia i oddechowego, chorych na padaczkę lub z tendencjami do przechodzenia w tzw. stan padaczkowy, chorych zakaźnie i psychicznie.
  Od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2016 r. przewiduje się organizację 17 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, na których każdorazowo uczestnikami będzie 15 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych. W sumie z turnusów opiekuńczych skorzysta 255 osób, z czego w 2015 roku skorzysta 90 osób (6 turnusów), a w 2016 roku 165 osób (11 turnusów).

  Koszt jednego pobytu na turnusie opiekuńczym wynosi 1500 zł.

  Szczegółowych informacji udziela: Pani Stanisława Wodyńska
  Tel. 33 823 56 45, 604 510 960
  e-mail:
  Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły
  ul. Barska 17
  34-100 Wadowice
  www.dompielegnacyjny.pl

Najistotniejsze uregulowania dotyczące realizacji zadania od 2014 roku.

 1. Program opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w postaci turnusów opiekuńczych przeznaczony jest wyłącznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, pozostających pod opieką rodzin lub innych osób, przy czym osoba uczestnicząca w projekcie nie musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym ustalony został odpowiedni stopień niepełnosprawności.
 2. Zadaniem konkursowym objęte mogą być wyłącznie osoby, które uzyskają z ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, dofinansowanie do pobytu na turnusie opiekuńczym w postaci:
  1) zasiłku celowego – dotyczy osób albo rodzin o dochodach nieprzekraczających kryterium dochodowego,
  2) specjalnego zasiłku celowego – dotyczy osób albo rodzin o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
 3. Właściwy ośrodek pomocy społecznej, za zgodą uczestnika turnusu, może przekazać dofinansowanie, w postaci zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego, do pobytu na turnusie opiekuńczym bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu pozarządowego realizującego zlecone zadanie.
 4. Turnusy opiekuńcze organizowane w ramach zadania trwają nieprzerwanie przez okres 2 tygodni.
 5. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego do pobytu jednej osoby na dwutygodniowym turnusie opiekuńczym wynosi maksymalnie 50% kosztów, z tym, że nie więcej niż 750 zł. Pozostała część kosztów turnusu opiekuńczego finansowana jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 6. W turnusach opiekuńczych uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy gmin, które zadeklarowały chęć współpracy z Wojewodą Małopolskim poprzez wspólne finansowanie pobytu, natomiast mieszkańcy pozostałych gmin, spełniający warunki realizacji zadania, będą mogli uczestniczyć w projekcie, pod warunkiem posiadania przez organizatora wolnych miejsc na turnusach.
 7. W rozstrzygniętym otwartym konkursie ofert wyłoniona została mniejsza ilość możliwych do zorganizowania dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, niż planowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie udział osób w zadaniu, dlatego w pierwszej kolejności z turnusów opiekuńczych mogą skorzystać osoby, które uzyskają większe niż 50% dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Wniosek o udział w turnusach opiekuńczych beneficjenci mogą składać osobiście lub za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej bezpośrednio do organizatora wyłonionego w ramach otwartego konkursu ofert.
 9. Organizator turnusów opiekuńczych zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pobytu i właściwej opieki, planowanej liczbie uczestników zadania w określonym stanie zdrowia, szczegółowo przedstawionym w ofercie konkursowej.
 10. Koszty związane z dojazdem do wybranego ośrodka, w którym zorganizowane będą turnusy opiekuńcze oraz koszty powrotu do domu, osoby uczestniczące w turnusach pokrywają we własnym zakresie.
 11. Organizatorzy turnusów, celem właściwej realizacji projektu mogą pozyskiwać dodatkowo wkład finansowy z innych źródeł, z wyłączeniem opłat pobieranych od uczestników, ich rodzin i opiekunów.
 12. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 11 nie dotyczy osób samotnie gospodarujących o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, pozostających pod opieką rodziny lub innych osób, jednak dopłata do turnusu opiekuńczego nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztem turnusu a sumą dofinansowania z budżetu Wojewody Małopolskiego i maksymalnej wysokości specjalnego zasiłku celowego przyznanego przez gminę.
 13. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości realizacji zadania, turnusy opiekuńcze odbywać się będą wyłącznie w ośrodku wsparcia lub podobnej placówce świadczącej usługi opiekuńcze, prowadzonych przez organizatora i posiadających aktualny wpis do właściwego rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.


wstecz    do góry     drukuj